Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia vykonáva prvú kontrolu stavu Schengenu

Komisia vykonáva prvú kontrolu stavu Schengenu

Vyše 400 miliónov Európanov môže v súčasnosti cestovať bez pasu v rámci schengenského priestoru. Keďže Európania podnikajú každoročne viac než 1,25 miliardy ciest, je potrebná obozretnosť pri ochrane práva občanov na voľný pohyb. Komisia dnes prijala správu o prvej kontrole stavu Schengenu. Ide o polročný prehľad o fungovaní schengenského priestoru, ktorý prispeje k posilneniu politického usmernenia a spolupráce medzi krajinami, ktoré doňho patria. K tejto správe budú pripojené usmernenia, ktorých cieľom je zabezpečiť v duchu solidarity jednotnú interpretáciu a implementáciu vybraných otázok.

„Schengen je jedným z najviac oceňovaných výdobytkov európskej integrácie. Má širokú podporu u občanov EÚ a v značnej miere prispieva k našej hospodárskej prosperite. Každý sa musí podieľať na zachovaní Shengenu. Začína to už s pravidelnou, zdravou rozpravou v Európskom parlamente a Rade, pre ktorú dnešná správa poskytuje dobrý základ“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Prvá správa zahŕňa obdobie od 1. novembra 2011 do 30. apríla 2012 a predmetom jej hodnotenia je najmä:

Situácia na schengenských vonkajších hraniciach a v rámci schengenského priestoru

Tlak na schengenských vonkajších hraniciach sa sústreďuje na obmedzený počet problematických miest, najmä na východnú stredozemnú trasu cez Turecko do Grécka. Za posledné tri mesiace v roku 2011 bolo zaznamenaných skoro 30 000 neoprávnených prekročení vonkajších hraníc, z čoho sa okolo 75 percent uskutočnilo na východnej stredozemnej trase.
Vzhľadom na závažné nedostatky zistené v Grécku sa Komisia domnieva, že úsilie, najmä pokiaľ ide o kontrolu vonkajších pozemných a morských hraníc, ostáva naďalej prioritou. EÚ preto musí pokračovať v podpore úsilia tejto krajiny pri riadení vonkajších hraníc, najmä pomáhať Grécku efektívnejšie využívať príslušné finančné zdroje EÚ určené na riadenie migrácie.

Uplatňovanie schengenských pravidiel

Počas 6-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, boli kontroly na vnútorných hraniciach opätovne zavedené iba dvakrát: Francúzskom na hranici s Talianskom (3. – 4. novembra 2011 kvôli samitu G20) a Španielskom na hranici s Francúzskom a na letiskách v Barcelone a Girone (2. – 4. mája 2012 kvôli zasadnutiu Európskej centrálnej banky). Komisia sa bude ďalej usilovať o zabezpečenie plnej implementácie pravidiel EÚ, najmä pokiaľ ide o policajné kontroly a prekážky na vnútorných hraniciach.

Kontroly správneho uplatňovania pravidiel sa uskutočnili vo viacerých zúčastnených štátoch (prostredníctvom schengenského hodnotiaceho mechanizmu). Ich predmetom boli: vzdušné hranice v Maďarsku, na Malte a v Slovinsku; víza v Českej republike, Maďarsku, na Malte a v Slovinsku; SIS/Sirene vo Fínsku a v Švédsku; policajná spolupráca na Malte, v Slovinsku, Švédsku, na Islande a v Nórsku a ochrana údajov v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a Islande. Aj keď sa v správe uvádza, že v niektorých prípadoch existuje ešte priestor na zlepšenie, žiadne z týchto hodnotení nepreukázalo také nedostatky, ktoré by si vyžadovali okamžité konanie Komisie.

Postupy pri udeľovaní víz a režimy bezvízového styku

Zavedenie vízového informačného systému (VIS) 11. októbra 2011 sa v prvom regióne jeho zavádzania (Alžírsko, Egypt, Líbya, Mauritánia, Maroko a Tunisko) osvedčilo. Všetky konzulárne úrady schengenských štátov na celom svete by mali byť do dvoch rokov pripojené k vízovému informačnému systému.

Usmernenia o vydávaní povolení na (prechodný) pobyt a cestovných dokladov

Európska komisia zdôrazňuje, že je potrebné, aby členský štát, ktorý zamýšľa prijať rozhodnutia o vydaní povolení na pobyt, o tom včas informoval iné členské štáty a Komisiu. Ak migrant nespĺňa podmienky pre cestovanie v rámci schengenského priestoru, členský štát vydávajúci povolenie na (prechodný) pobyt by si mal zvoliť (predbežné) povolenie na pobyt, ktoré nie je ekvivalentné s krátkodobým schengenským vízom.

Členské štáty by mali primeraným a efektívnym spôsobom informovať držiteľov takýchto dokladov o podmienkach, za ktorých môžu (alebo nemôžu) cestovať v rámci schengenského priestoru.

Usmernenia o policajných opatreniach vo vnútorných hraničných pásmach

Členské štáty môžu vykonávať policajné právomoci vo vnútorných hraničných pásmach, aby preverili právo osoby na pobyt na ich území. Kontroly sa však môžu vykonávať iba náhodne podľa posúdenia rizika.

Pri posudzovaní zlučiteľnosti policajných kontrol vo vnútorných hraničných pásmach so schengenskými pravidlami je potrebné preskúmať, ako sú tieto kontroly implementované v praxi. Na to potrebuje Komisia od členských štátov konkrétne štatistické informácie. Môže preto požiadať dotknutý členský štát, aby jej poskytol informácie o kontrolách, ktoré vykonal počas určitého obdobia na hraniciach, ako aj o tom, ako tieto kontroly prispeli k dosiahnutiu cieľov stanovených v jeho právnych predpisoch alebo stratégiách, t. j. v boji proti cezhraničnej kriminalite.

Kontext

V septembri 2011 Komisia predložila návrhy na posilnenie účinnosti a legitimity schengenského systému.

V oznámení „Správa schengenského priestoru – posilňovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc“ Komisia podrobne opísala svoj zámer dvakrát do roka predložiť inštitúciám EÚ prehľad o fungovaní Schengenu.

Prvá správa prijatá dnes poskytuje základ na rozpravu v Európskom parlamente a v Rade a prispeje k posilneniu politického usmernenia a spolupráce medzi 26 krajinami, ktoré patria do schengenského priestoru (všetky členské štáty EÚ s výnimkou Spojeného kráľovstva, Írska, Rumunska, Bulharska a Cypru a nečlenské krajiny EÚ Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko).

Ďalšie informácie:

Domovská stránka komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej
Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti

Zverejnené 16. máj 2012