Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Nový európsky program pre spotrebiteľov – na účely posilnenia dôvery a rastu sa spotrebiteľom venuje ústredná pozornosť na jednotnom trhu

Nový európsky program pre spotrebiteľov – na účely posilnenia dôvery a rastu sa spotrebiteľom venuje ústredná pozornosť na jednotnom trhu

Spotrebiteľské výdavky, ktoré predstavujú 56 % HDP EÚ, odrážajú obrovský potenciál spotrebiteľov pre stimuláciu európskeho hospodárstva. Len sebavedomí spotrebitelia, ktorí dokážu využívať svoje práva, môžu plne ťažiť z potenciálu jednotného trhu a posilniť inovácie a rast. Preto sa strategická vízia Európskej komisie pre spotrebiteľskú politiku EÚ na nasledujúce roky, ktorá bola prijatá, zameriava na maximálne posilnenie účasti spotrebiteľov a ich dôvery v trh. Európsky program pre spotrebiteľov, ktorý spočíva na štyroch základných cieľoch, sa usiluje o zvýšenie dôvery prostredníctvom týchto opatrení: posilnenie bezpečnosti spotrebiteľov, zvyšovanie informovanosti, posilnenie presadzovania práv a zabezpečenie nápravy, prispôsobenie práv spotrebiteľov a politík spoločenským a hospodárskym zmenám. Program zároveň predstavuje niekoľko kľúčových akcií, ktoré sa uskutočnia do roku 2014.

„Pre rast v Európskej únii je nevyhnutná konkurencieschopná ponuka, rovnako ako aj silný dopyt. Spotrebitelia musia byť preto v popredí záujmu politík EÚ v rovnakej miere ako podniky. Potrebujeme sebavedomých spotrebiteľov, ktorí prispejú k stimulácii európskeho hospodárstva,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedkyňa Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Chceme podporiť cezhraničné nakupovanie cez internet, a preto EÚ a jej členské štáty potrebujú, aby sa práva spotrebiteľov prispôsobili digitálnemu veku. Medzi prvé kroky, ktoré sme podnikli na posilnenie dôvery spotrebiteľov v prostredí internetu, patrí smernica o právach spotrebiteľov a návrh na modernizáciu pravidiel na ochranu údajov. Ako ďalší krok plánuje Komisia modernizovať pravidlá EÚ v oblasti súhrnných pravidiel o cestovaní z roku 1990 tak, aby zohľadňovali skutočnosť, že stále viac ľudí si v súčasnosti svoju dovolenku rezervuje na internete. Na to, aby mohli spotrebitelia začať plne využívať jednotný digitálny trh, nestačí však len prijať nové právne predpisy. Je potrebné, aby členské štáty posilnili rýchle a nebyrokratické vykonanie pravidiel EÚ tak, aby sa práva spotrebiteľov stali pre našich 500 spotrebiteľov bežnou skutočnosťou.“

„V súčasnej hospodárskej situácii je silná spotrebiteľská politika nutnosťou. Zaistenie práv pre 500 miliónov európskych spotrebiteľov bude kľúčovým príspevkom k rastu európskeho hospodárstva,“ uviedol komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli. „Stratégia, ktorá bola dnes prijatá, má za cieľ posilniť práva spotrebiteľov a vybudovať ich dôveru tým, že im poskytne nástroje na to, aby sa aktívne podieľali na trhu tak, aby fungoval v ich prospech, aby využívali svoje možnosti výberu a aby sa ich práva náležite presadzovali. To sa budeme snažiť dosiahnuť napríklad revíziou rámca EÚ na zaistenie bezpečnosti výrobkov a potravín na jednotnom trhu, posilnením presadzovania predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi tak, že prostredníctvom európskych spotrebiteľských centier poskytneme väčšiu podporu spotrebiteľom, ktorí nakupujú v iných členských štátoch, a zároveň zabezpečíme, aby sa záujmy spotrebiteľov systematickejšie začleňovali do politík EÚ, ktoré majú zásadný hospodársky význam pre domácnosti.“

Práva európskych spotrebiteľov a ich ochrana patria k najvyspelejším na svete, či už ide o ochranu pred nebezpečnými výrobkami, zavádzajúcou reklamou, nepredvídateľnými roamingovými nákladmi a pochybnými online praktikami alebo o ich podporu v prípade, že veci nefungujú tak, ako majú. V súčasnosti prerokúvané návrhy alternatívneho riešenia sporov a riešenia sporov online (ARS/RSO) umožnia spotrebiteľom riešiť problémy rýchlo, jednoducho a s nízkymi nákladmi. Ďalším príkladom je európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorým sa zjednodušujú a urýchľujú súdne spory a znižujú náklady na ne v prípadoch cezhraničných pohľadávok až do výšky 2 000 EUR. Od roku 2013 budú mať spotrebitelia prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície možnosť vypĺňať formuláre v prípade vecí s nízkou hodnotou sporu online v akomkoľvek úradnom jazyku, čo im ušetrí čas a ďalšiu námahu.

Hoci má EÚ k dispozícii rozsiahly súbor právnych predpisov v oblasti práva spotrebiteľov a spotrebiteľský rozmer je dôležitou súčasťou mnohých politík EÚ, je nevyhnutné vytvoriť komplexný rámec, ktorý by sa zaoberal taktiež bezprostrednými problémami, ako sú napríklad problémy spojené s digitalizáciou každodenného života, snahou o prechod na udržateľnejšie spotrebiteľské správanie a špecifické potreby zraniteľných skupín spotrebiteľov.

Štyri hlavné ciele

Program pre spotrebiteľov predstavuje opatrenia navrhnuté v záujme dosiahnutia cieľov stratégie EÚ v oblasti rastu – Európa 2020. Nadväzuje na a dopĺňa iné iniciatívy ako je Správa o občianstve EÚ, Akt o jednotnom trhu, Digitálna agenda pre Európu a Cesta k využívaniu zdrojov. Z tohto dôvodu spočíva na štyroch hlavných cieľoch navrhnutých v záujme zvýšenia dôvery spotrebiteľov.

  • Posilnenie bezpečnosti spotrebiteľov: v prípade tovaru, služieb a potravín, posilnenie právneho rámca a zvýšenie efektivity dohľadu nad trhom.

  • Zvyšovanie informovanosti: aby boli spotrebitelia schopní čeliť stále narastajúcej komplexnosti trhov a mali k dispozícii správne nástroje a informácie na porozumenie celej škále otázok, od skutočných nákladov spotrebiteľských úverov až po správne adresovanie sťažnosti. To je dôležité tak pre spotrebiteľov, ako ja pre obchodníkov, pričom kľúčovú úlohu tu plnia organizácie spotrebiteľov.

  • Lepšie presadzovanie práv a zabezpečenie nápravy, čo je nevyhnutným predpokladom existencie práv v praxi. Táto otázka je ešte významnejšia vzhľadom na skutočnosť, že výška škôd, ktoré európski spotrebitelia utrpeli v súvislosti s problematickými sťažnosťami, sa odhaduje približne na 0,4 % HDP EÚ. Zásadnú úlohu v tejto súvislosti majú siete organizácií pre presadzovanie práv spotrebiteľov.

  • Prispôsobenie politík spoločenským zmenám, aby získali význam pre každodenný život občanov: prispôsobenie spotrebiteľského práva digitálnemu veku a riešenie problémov, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú na internete, zohľadnenie potrieb zraniteľných skupín spotrebiteľov, uľahčenie prijímania udržateľných volieb.


Päť kľúčových odvetví
Program podporuje záujmy spotrebiteľov v piatich kľúčových odvetviach.

  • Potravinárstvo: zaistiť udržateľnosť a bezpečnosť.

  • Energetika: umožniť spotrebiteľom, aby na liberalizovanom trhu získali za svoje peniaze čo najlepšiu hodnotu a aby lepšie riadili svoju spotrebu energie.

  • Financie: chrániť finančné záujmy spotrebiteľov a poskytnúť im nástroje na správu ich financií.

  • Doprava: prispôsobiť právne predpisy moderným spôsobom cestovania a podporovať udržateľnú mobilitu.

  • Digitálny sektor: sústrediť sa na riešenie problémov, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú, a zabezpečiť ich online ochranu.


Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Webová stránka GR pre spravodlivosť, záložka „Spotrebiteľské a marketingové právo“
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej

Zverejnené 23. máj 2012