Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zamestnanosť: Komisia začína pilotný projekt „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce

Zamestnanosť: Komisia začína pilotný projekt „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce

Európska komisia začala pilotný projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť nájsť prácu v inej krajine EÚ. Vo svojej prvej fáze sa bude projekt „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ zameriavať na zlepšenie cezhraničnej mobility pre 5 000 ľudí. Bude slúžiť aj ako testovací základ pre transformáciu siete služieb zamestnanosti členských štátov (EURES) na celoeurópsku službu zamestnanosti.

Ako sa uvádza v balíku opatrení pre zamestnanosť z apríla 2012, Komisia navrhuje zlepšiť sieť EURES, aby poskytovala väčšiu transparentnosť na európskom trhu práce a nasmerovala ľudí hľadajúcich novú alebo inú prácu tam, kde sa pracovné miesta nachádzajú. Bude poskytovať aj ľahší prístup k ponuke voľných pracovných miest v EÚ v reálnom čase, pričom zamestnávatelia budú mať k dispozícii aktuálny zoznam kandidátov s požadovanými zručnosťami.

Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, László Andor, v tejto súvislosti uviedol: „Pilotný projekt ,Tvoje prvé pracovné miesto EURES‘ je naším prvým krokom smerom k viac personalizovanej službe pri umiestňovaní ľudí na trhu práce, ktorá im pomôže nájsť prácu v inej európskej krajine. Pomáhať ľuďom s určitými zručnosťami pri hľadaní práce v iných krajinách, v ktorých sú tieto zručnosti potrebné, môže byť súčasťou riešenia krízy nezamestnanosti v Európe.“

V rámci schémy „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ budú štyri vybraté služby zamestnanosti z Nemecka, Španielska, Dánska a Talianska pomáhať mladým ľuďom hľadať prácu v iných než ich vlastných členských štátoch. Súčasťou schémy bude poskytovanie informácií a pomoci mladým štátnym príslušníkom EÚ vo veku od 18 – 30 rokov, ktorí sa chcú zamestnať, ako aj možnosť finančnej podpory ich žiadostí o prácu alebo odbornej prípravy. Malé a stredné podniky, t. j. podniky do 250 zamestnancov, môžu požiadať o finančnú podporu na pokrytie časti nákladov na odbornú prípravu nových zamestnancov a ich zacvičenie.

Európsky monitor voľných pracovných miest a European Job Mobility Bulletin (Európsky bulletin pre mobilitu pracovnej sily), ktoré boli dnes uverejnené, takisto prispejú k zlepšeniu súladu medzi dopytom a ponukou pracovných miest v zahraničí. Európsky monitor voľných pracovných miest poskytuje komplexný prehľad o posledných vývojových tendenciách na európskom trhu práce a poukazuje na vývoj dopytu v oblasti zamestnania. Monitor poukazuje na to, že vyššie stupne kvalifikácie sú v súčasnosti naďalej dôležitým faktorom pri hľadaní možností zamestnania a že narastajúci počet krajín pociťuje pokles počtu voľných pracovných miest.

Bulletin pre mobilitu pracovnej sily analyzuje voľné pracovné miesta na portáli pracovných miest EURES a upozorňuje na najlepšie pracovné príležitosti. Vyplýva z neho, že v súčasnosti je v EÚ najväčší dopyt po týchto pracovných miestach: predajcovia, finanční odborníci a pracovníci v domácnosti a v reštauračných službách.

Kontext

Viac než 5,5 milióna mladých Európanov hľadá v súčasnosti prácu.

Webová stránka „Vaše prvé pracovné miesto EURES“ je dostupná na európskom portáli na: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Poskytuje kontaktné údaje služieb zamestnanosti v rámci projektu „Vaše prvé pracovné miesto EURES“, ako aj údaje o tom, ako sa doň zapojiť. Na webovej stránke možno takisto nájsť užívateľskú príručku, prospekt a video s podrobnými informáciami o tejto novej iniciatíve na úrovni EÚ.
Údaje pre Európsky monitor voľných pracovných miest pochádzajú zo širokej škály zdrojov: z verejných služieb zamestnanosti, agentúr na sprostredkovanie dočasného zamestnania, online služieb, zo štatistiky voľných pracovných miest štatistického úradu EÚ (zisťovanie pracovných síl), z národných štatistických úradov a iných relevantných výskumov.
Štvrťročne vychádzajúci Európsky bulletin pre mobilitu pracovnej sily podobne ako Európsky monitor voľných pracovných miest tvoria súčasť balíka zamestnanosti Európskej komisie, ktorý sa špeciálne zameriava na ľudí hľadajúcich prácu mimo ich domovského regiónu/krajiny, a na poradcov EURES, ktorí sa im snažia pomôcť.

Ďalšie informácie:

Vaše prvé pracovné miesto EURES
EURES
Mládež v pohybe
Iniciatíva „Príležitosti pre mladých“
Európsky monitor voľných pracovných miest
Webová stránka komisára L. Andora
Ak chcete bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke
Sledujte komisára L. Andora na Twitteri

Zverejnené 23. máj 2012