Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Únia kapitálových trhov: Komisia poskytuje usmernenie týkajúce sa ochrany cezhraničných investícií EÚ

Únia kapitálových trhov: Komisia poskytuje usmernenie týkajúce sa ochrany cezhraničných investícií EÚ

Cieľom usmernenia je posilniť podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ a pomôcť im pri uplatňovaní svojich práv pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi, ako aj členským štátom pri ochrane verejného záujmu v súlade s právom Únie.

Právo Únie síce nerieši všetky problémy ktorým môžu investori pri svojej činnosti čeliť, dnešné oznámenie však objasňuje, ako chráni ich práva a že tieto práva si môžu uplatňovať pred domácimi orgánmi verejnej správy a súdmi.

Investori z EÚ sa už nemôžu spoliehať na bilaterálne investičné zmluvy v rámci EÚ, pretože takéto zmluvy sú nezákonné a často vedú k diskriminácii. Komisia preto vyzýva všetky členské štáty aby svoje bilaterálne investičné zmluvy v rámci EÚ zrušili.

Tlačová správa
Otázky a odpovede
Odkaz na oznámenie

Zverejnené 19. júl 2018