Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Endokrinné disruptory: výhľadová stratégia, ktorá chráni občanov EÚ a životné prostredie

Endokrinné disruptory: výhľadová stratégia, ktorá chráni občanov EÚ a životné prostredie

Komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami.

V oznámení sa takisto uvádza, ako chce Komisia zabezpečiť, aby globálny prístup EÚ zostal čo najmodernejší a najúčelnejší. Oznámenie nadväzuje na záväzok, ktorý Komisia prijala minulý rok, keď s členskými štátmi spolupracovala na kritériách identifikácie endokrinných disruptorov v pesticídoch a biocídoch. Navyše reaguje na obavy Európskeho parlamentu a Rady a nadväzuje aj na 7. environmentálny akčný program.

Komisia aktualizuje svoj prístup na nasledujúce roky vychádzajúc z lepších poznatkov, skúseností a výsledkov, ku ktorým sa dospelo za dvadsať rokov od prijatia stratégie Spoločenstva v oblasti endokrinných disruptorov.Strategický prístup EÚ k endokrinným disruptorom bude aj naďalej založený na vede a uplatňovaní zásady predbežnej opatrnosti a bude sa zameriavať na:

- minimalizáciu celkového vystavenia endokrinným disruptorom, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať dôležitým obdobiam života, ako sú tehotenstvo a puberta
- urýchlenie rozvoja dôkladného výskumného základu v záujme účinného a na budúcnosť orientovaného rozhodovania v kontexte programu Európsky horizont
- podporu aktívneho dialógu, ktorý umožní všetkým zainteresovaným stranám, aby boli vypočuté a mohli spolupracovať.

Komisia po prvýkrát začne komplexné preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa endokrinných disruptorov prostredníctvom kontroly vhodnosti, ktorá bude vychádzať z už zozbieraných a analyzovaných údajov. Bez toho, aby sa spochybnil všeobecný vedecký prístup EÚ k nakladaniu s chemikáliami, kontrola vhodnosti bude zahŕňať posúdenie toho, či súčasné právne predpisy napĺňajú ciele ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Kontrola vhodnosti bude zahŕňať aj verejnú konzultáciu.

Tlačová správa

Zverejnené 7. november 2018