Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Tvorba zosúladenej trestnoprávnej politiky EÚ so zreteľom na základné práva: Komisia zhromažďuje vysokokvalifikovaných odborníkov

Tvorba zosúladenej trestnoprávnej politiky EÚ so zreteľom na základné práva: Komisia zhromažďuje vysokokvalifikovaných odborníkov

Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, otvorila úvodné stretnutie expertnej skupiny pre politiku EÚ v oblasti trestného práva. Dvadsať vysokokvalifikovaných právnych expertov, akademických pracovníkov a odborníkov z právnej praxe sa stretáva s cieľom diskutovať a poskytovať poradenstvo Európskej komisii v zásadných otázkach v oblasti trestného práva EÚ. Skupina zahŕňa sudcov, prokurátorov a obhajcov z trinástich rôznych členských štátov predstavujúcich hlavné právne tradície EÚ.

Expertná skupina prispeje k zlepšeniu kvality legislatívy EÚ v oblasti trestného práva so zreteľom na nové pravidlá zavedené Lisabonskou zmluvou a Chartou základných práv. Bude sa stretávať dvakrát ročne. Skupina bola vytvorená v nadväznosti na oznámenie o politike uverejnené v septembri 2011, v ktorom Komisia určuje stratégiu a princípy, ktoré zamýšľa uplatňovať pri využívaní trestného práva EÚ na účinnejšie presadzovanie európskych politických nástrojov a na ochranu záujmov občanov.

„Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy je Európska únia dnes vďaka využívaniu trestného práva oveľa lepšie vybavená na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Existujú však aj jasné právne a demokratické hranice pre naše konanie. Trestné právo EÚ sa musí tvoriť s neustálym zreteľom na základné práva, najmä na právo na spravodlivý proces, v dohode s Európskym parlamentom a s prihliadnutím na rozdielne právne systémy a tradície v rámci EÚ“, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Neoceniteľné odborné znalosti, ktoré reprezentuje expertná skupina v oblasti trestného práva, umožnia Európskej komisii vytvoriť väčšmi zosúladený prístup k trestnému právu na úrovni EÚ.“

Súvislosti

Trestné právo EÚ môže napomôcť, aby sa dodržiavali pravidlá platné v rámci celej EÚ. Pravidlá na predchádzanie manipuláciám s finančnými trhmi v podobe nekalého obchodovania s využitím dôverných informácií , pravidlá na ochranu peňazí daňovníkov pred podvodmi či na ochranu životného prostredia sú účinné iba vtedy, ak sa skutočne presadzujú.

Rada ministrov EÚ už viac než desaťročie prijíma opatrenia v oblasti trestného práva s cieľom účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti, ktorá nadobúda čoraz viac medzinárodný charakter a je stále sofistikovanejšia. Tieto pravidlá však často nemali jednotný politický základ.

Lisabonská zmluva umožňuje EÚ využiť trestné právo na účinnejšie presadzovanie politík a pravidiel EÚ. Teraz je potrebné, aby Európsky parlament a Rada prijali právne predpisy v oblasti trestného práva pod dôkladnou súdnickou kontrolou Európskeho súdneho dvora. Okrem toho majú národné parlamenty takisto zohrávať významnú úlohu pri vypracúvaní právnych predpisov EÚ v oblasti trestného práva.

Vzhľadom na toto zmenené právne prostredie Európska komisia v septembri uverejnila politický dokument s názvom „Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva: zaistenie účinného vykonávania politík EÚ prostredníctvom trestného práva“, v ktorom sa určujú podmienky, za ktorých by Únia mala zaviesť zosúladenú a konzistentnú politiku EÚ v oblasti trestného práva.
Dnešným zriadením expertnej skupiny Komisia plní svoju úlohu vyplývajúcu z oznámenia zo septembra minulého roka. Dňa 21. februára 2012 Komisia prijala rozhodnutie o zriadení skupiny, ktorá sa dnes v Bruseli prvýkrát stretla.

Zloženie skupiny má zabezpečiť vysokú úroveň odborných znalostí a podľa možnosti primeranú vyváženosť, pokiaľ ide o škálu odborných znalostí, geografický pôvod a rodovú rovnosť. Členovia sú menovaní na základe osobnej spôsobilosti na obdobie troch rokov a pracujú bez nároku na odmenu.

Diskusie počas dnešného úvodného zasadnutia sa týkali dvoch stále aktuálnych otázok - vzájomného vzťahu správnych a trestnoprávnych sankcií, ako aj povinnosti členských štátov zabezpečiť „účinné, primerané a odrádzajúce“ trestné sankcie.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť
Politika EÚ v oblasti trestného práva
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej

Zverejnené 19. jún 2012