Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jesenný balík európskeho semestra: ako udržať rast a rozšíriť jeho prínos na celú spoločnosť

Jesenný balík európskeho semestra: ako udržať rast a rozšíriť jeho prínos na celú spoločnosť

Európska komisia dnes predstavila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v prípade Talianska potvrdila, že je v mimoriadne závažnom nesúlade s Paktom stability a rastu. Grécko sa po prvýkrát zapojilo do európskeho semestra.

V prípade Slovenska, ktoré je v skupine spolu s Estónskom a Lotyšskom, Komisia dospela k záveru, že návrh rozpočtového plánu je vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu v roku 2019. Tieto krajiny predložili plány, ktoré by mohli viesť k určitej odchýlke od ich strednodobého rozpočtového cieľa alebo od postupu úprav smerom k tomuto cieľu.

Európsky semester 2019 sa začína v období ustáleného, aj keď menej dynamického rastu a vysokej neistoty. Od roku 2014, keď nastúpila Komisia pod vedením J.C. Junckera, sa veľa dosiahlo, ale sú potrebné ďalšie opatrenia. Na európskej úrovni to znamená prijatie rozhodnutí ohľadom dokončenia Hospodárskej a menovej únie. Na národnej úrovni, je potrebné využiť dobré ekonomické časy na vytváranie fiškálnych vankúšov a znižovanie dlhu ako aj podporiť investície a štrukturálne reformy na zvýšenie produktivity a rastového potenciálu.


Tlačová správa
Informácie o jesennom balíku európskeho semestra
Ročný prieskum rastu 2019
Správa o mechanizme varovania na rok 2019
Odporúčanie pre eurozónu 2019
Návrh spoločnej správy o zamestnanosti 2019
Oznámenie o návrhoch rozpočtových plánov eurozóny na rok 2019
Návrhy rozpočtových plánov na rok 2019
Správa o Taliansku v zmysle článku 126 ods. 3
Správa o posilnenom dohľade nad Gréckom

Zverejnené 21. november 2018