Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura

Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura

Jednotná mena euro má strategický význam a je potrebné zabezpečiť, aby mohla zohrávať na medzinárodnej scéne plnohodnotnú úlohu.

Globálnu úlohu eura treba rozvíjať tak, aby plne odrážalo politickú, hospodársku a finančnú váhu eurozóny, opierajúc sa o nadchádzajúce rozhodnutia o posilnení hospodárskej a menovej únie v Európe, dobudovaní bankovej únie a rozvoji únie kapitálových trhov.

Komisia vo svojom dnešnom oznámení oznámení predostiera výhody, ktoré z takejto silnejšej medzinárodnej úlohy eura plynú pre EÚ a medzinárodný finančný systém, a navrhuje iniciatívy, ktorými sa to dosiahne.

Iniciatívy na posilnenie úlohy eura

- dobudovanie hospodárskej a menovej únie, bankovej únie a únie kapitálových trhov v Európe. Len sedem zo 40 kľúčových návrhov, ktoré Komisia v týchto oblastiach predložila spoluzákonodarcom, bolo prijatých.
- ďalšie opatrenia na podporu efektívneho európskeho finančného sektora vrátane silnejších infraštruktúr európskeho finančného trhu; stabilné referenčné hodnoty úrokových mier a integrovaný systém okamžitých platieb v EÚ.
- iniciatívy spojené s medzinárodným finančným sektorom: neustála spolupráca medzi centrálnymi bankami v záujme zaistenia finančnej stability; rozvíjanie hospodárskej diplomacie s cieľom podporovať používanie eura a poskytovanie technickej pomoci na zlepšenie prístupu k systému platieb v eurách pre zahraničné subjekty, najmä v kontexte európskeho vonkajšieho investičného plánu.


Komisia spustí aj celý rad cielených konzultácií so zainteresovanými stranami, o výsledkoch ktorých bude informovať v lete 2019.
- Komisia začne konzultácie o trhovom potenciáli rozsiahlejšieho využívania transakcií v oblasti ropy, rafinovaných produktov a zemného plynu, denominovaných v eurách.
- V súvislosti so surovinami (kovmi a minerálmi) a agropotravinárskymi komoditami sa Komisia bude so zainteresovanými stranami radiť o možnostiach zvýšenia objemu obchodu denominovaného v eurách.
- Začne sa aj konzultácia s cieľom preskúmať možné opatrenia na podporu používania eura v odvetví výroby dopravných prostriedkov.


Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 5. december 2018