Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Majetkové pomery medzinárodných párov v Európe: od dnes platia nové pravidlá v 18 členských štátoch

Majetkové pomery medzinárodných párov v Európe: od dnes platia nové pravidlá v 18 členských štátoch

Dnešným dňom začínajú platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev.

Nové nariadenia stanovujú jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných a niekedy aj protichodných konaní v rôznych členských štátoch, napríklad vo veci majetku alebo bankových účtov. Stručne povedané, prinesú väčšiu právnu jasnosť pre medzinárodné páry.

Keďže nedošlo k jednomyseľnej dohode všetkých členských štátov, nové pravidlá budú platiť v týchto 18 členských štátoch: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Pravidlá neplatia na Slovensku.

Vďaka novým nariadeniam sa:

o objasní, ktorý vnútroštátny súd má právomoc pomôcť párom spravovať ich majetok alebo ho medzi nich rozdeliť v prípade rozvodu, rozchodu alebo smrti,

o objasní, ktoré vnútroštátne právo platí v prípade, keď by sa mohli potenciálne uplatniť predpisy viacerých krajín,

o uľahčí uznanie a výkon rozsudku vydaného v jednom členskom štáte o majetkových veciach v inom členskom štáte.


18 členských štátov, ktoré sa na posilnenej spolupráci zúčastňujú, predstavuje 70 % obyvateľstva EÚ a reprezentuje väčšinu medzinárodných párov žijúcich v Európskej únii.

Tlačová správa

Zverejnené 29. január 2019