Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stratégia pre podunajskú oblasť: komisár Hahn navštívi od 27. júna do 1. júla podunajskú oblasť s cieľom zhodnotiť pokrok

Stratégia pre podunajskú oblasť: komisár Hahn navštívi od 27. júna do 1. júla podunajskú oblasť s cieľom zhodnotiť pokrok

Rok po začatí realizácie stratégie pre podunajskú oblasť, ktorá spája osem členských štátov a šesť susediacich krajín, navštívi Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, tento región, aby sa stretol s osobami zodpovednými za vykonávanie plánu. Táto návšteva mu takisto dáva príležitosť získať bezprostredný náhľad na pokrok, ktorý prináša makroregionálna spolupráca, a zvýšiť informovanosť o pridanej hodnote stratégie na politickej úrovni, ako aj v očiach verejnosti. V priebehu jeho návštevy, ktorá povedie cez sedem krajín – Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko – sa komisár stretne s vysokopostavenými politikmi a so zainteresovanými stranami. Zároveň sa oboznámi s mnohými projektmi realizovanými v rámci stratégie pre podunajskú oblasť. Návšteva je naplánovaná tak, aby sa časovo zhodovala s každoročnými regionálnymi oslavami dňa Dunaja.

Pred návštevou komisár Hahn uviedol: „Intenzívnejšia spolupráca v rámci stratégie je už prínosom pre štrnásť podunajských krajín. Prakticky od začiatku vykonávania stratégie sa každý týždeň stanovuje nový projekt, ktorý sa má zrealizovať, a v odvetví podnikov, inovácií, bezpečnosti resp. v iných oblastiach sa vytvárajú nové siete. Chcem vidieť na vlastné oči ako napredujú tímy, ktoré zodpovedajú za/vedú túto priekopnícku iniciatívu, a motivovať ich k rýchlejšej realizácii opatrení, ktoré môžu prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest“.

Stratégia pre podunajskú oblasť spája regionálne politiky, politiky v oblasti výskumu, dopravy a životného prostredia, ako aj aspekty bezpečnosti, cestovného ruchu a rastu v záujme zlepšenia kvality života a práce v regióne. Predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020, podpore hospodárskeho rastu a k tvorbe pracovných miest v tomto makroregióne. Cieľom osobitných opatrení je najmä:

  • posilniť plavbu po Dunaji prostredníctvom zlepšenia jeho splavnosti a lodných spojení

  • podporovať inovácie prostredníctvom zriadenia fondu inovácií pre podunajskú oblasť a prostredníctvom výmeny znalostí

  • zlepšiť konkurencieschopnosť vytvorením sietí podnikov a začlenením lepšie zacieleného odborného vzdelávania do systému vzdelávania.

Počas svojej návštevy sa komisár oboznámi s týmito projektmi: projekt úpravy toku na východ od Viedne, „Business Incubator BIOS“ v severovýchodnom Chorvátsku a most Calafat-Vidin, kde bude svedkom spoločnej záchrannej akcie na Dunaji na hranici medzi Rumunskom a Bulharskom.

Tlačové konferencie sa budú konať vo Viedni, v Bratislave, Budapešti, vo Vukovare, v Novom Sade, vo Viminaciu, v Drobeta Turnu Severin a vo Vidine. Tlačové správy s podrobným programom pre každú krajinu budú k dispozícii prostredníctvom príslušných zastúpení a delegácií EÚ.

Súvislosti

Na stratégii EÚ pre podunajskú oblasť sa zúčastňujú tieto krajiny: Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.

Novosť makroregionálnej metódy spočíva v tom, že krajiny vedie ku spolupráci na spoločných otázkach prostredníctvom stanovenia cieľov, koordinovaného financovania a spoločného úsilia v záujme dosiahnutia cieľov. Makroregionálne stratégie kladú väčší dôraz na spôsob, akým sa prerozdeľujú existujúce zdroje, čím zosúlaďujú prístup medzi rôznymi odvetviami.

V akčnom pláne sú stanovené priority, vymedzené projekty a navrhnuté termíny realizácie opatrení, kým rôzne krajiny a regióny boli vybrané, aby koordinovali jednu z jedenástich prioritných oblastí činnosti (napr. transeurópske siete, inovácie, malé a stredné podniky, kvalita vody, bezpečnosť atď., pozri IP/11/124). Tieto koordinačné subjekty zodpovedajú za vykonávanie stratégie, pričom Komisia dôsledne sleduje pokrok v jej realizácii.

Medzinárodný deň Dunaja je oslavou Dunaja a jeho prítokov ako dôležitých zdrojov vody, potravy, elektrickej energie i miest pre rekreáciu a pre život. Tieto oslavy sa konajú 29. júna pri príležitosti výročia podpisu Dohovoru na ochranu Dunaja, ktorý sa uskutočnil 29. júna 1994 v bulharskej Sofii.
Ďalšie kroky: prvé výročné fórum stratégie EÚ pre podunajskú oblasť sa bude konať v nemeckom Regensburgu od 27. do 28. novembra 2012.

Každodennú reportáž z návštevy komisára Hahna v podunajskej oblasti môžete nájsť na jeho webovej stránke
http://www.danube-region.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
Oznámenie Komisie – Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť
www.danubeday.org
Prehliadka Dunaja vo fotografiách

Zverejnené 26. jún 2012