Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako si členské štáty plnia povinnosti v oblasti životného prostredia?

Ako si členské štáty plnia povinnosti v oblasti životného prostredia?

Európa má prísne právne predpisy a politiky na ochranu ovzdušia a vody. Ich vykonávanie je kľúčové pri dosahovaní environmentálnych cieľov.

Európska komisia preto zahájila preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov a politík (EIR – Environmental Implementation Review), nástroj, ktorý pomáha krajinám riešiť systémové prekážky environmentálnej integrácie prostredníctvom identifikovania príčin slabého uplatňovania predpisov a politík. EIR pozostáva z pravidelného cyklu analýzy, dialógu a partnerskej podpory.

Toto sú najaktuálnejšie výsledky za Slovensko:

· Vodné hospodárstvo: Slovensko je ďaleko od dosiahnutia potenciálnych cieľov pre vodné útvary v dôsledku nepostačujúcej vodohospodárskej politiky vrátane nedostatkov z minulosti pri uplatňovaní výnimiek z cieľov rámcovej smernice o vode. Aktuálne investovanie do infraštruktúrnych projektov, ktoré sú predovšetkým spolufinancované z EÚ, nepostačuje na dosiahnutie úplného súladu so smernicou o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami.

· Kvalita ovzdušia: Je nevyhnutné znížiť emisie zo spaľovania pevných palív v domácnostiach a z poľnohospodárstva, dopravy a priemyslu. Úsilie politiky ďalej sťažuje nedostatočné monitorovanie kvality ovzdušia a chýbajúce dáta.

· Odpad: Slabá výkonnosť v oblasti odpadového hospodárstva, pričom zdrojom obáv je nízka miera recyklácie a silná závislosť od skládkovania. Podľa správy Komisie o včasnom varovaní z roku 2018 Slovensku hrozí, že do roku 2020 nesplní cieľ 50 % recyklácie komunálneho odpadu. Nutné zmeny v odpadovom hospodárstve budú výrazne závisieť od uplatňovania novoprijatých právnych predpisov o odpadoch a ďalších daňových stimulov.Tlačová správa
Správa o krajine pre jednotlivé členské štáty

Zverejnené 5. apríl 2019