Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Viac než 100 subjektov sa zaviaže používať do roku 2025 v nových výrobkoch 10 miliónov ton recyklovaných plastov

Viac než 100 subjektov sa zaviaže používať do roku 2025 v nových výrobkoch 10 miliónov ton recyklovaných plastov

Viac ako 100 subjektov z verejného a súkromného sektora zastupujúcich celý hodnotový reťazec plastov dnes podpíše vyhlásenie Aliancie pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorým sa majú podporiť dobrovoľné kroky na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu EÚ s recyklovanými plastmi.

Vo vyhlásení sa objasňuje, ako aliancia do roku 2025 dosiahne cieľ zvýšenia objemu recyklovaných plastov, ktoré sa v Európe každý rok použijú na výrobu nových výrobkov, na 10 miliónov ton. Tento cieľ stanovila Európska komisia vo svojej Stratégii pre plasty z roku 2018 v snahe zvýšiť mieru recyklovania plastov v Európe. Vo vyhlásení participujúce subjekty mimo iného aj vyzývajú na prechod k nulovému množstvu plastového odpadu v prírode a nulovému skládkovaniu. Popritom sa vo vyhlásení stanovujú konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ako napríklad:

- zlepšiť dizajn plastových výrobkov tak, aby sa zvýšila ich recyklovateľnosť a zväčšil podiel recyklovaných plastov, ktoré obsahujú,
- identifikovať nevyužitý potenciál, pokiaľ ide o rozsiahlejší zber plastového odpadu, jeho triedenie a recykláciu v celej EÚ, ako aj medzery v investíciách,
- vypracovať program výskumu a vývoja v oblasti obehového využívania plastov,
- zaviesť transparentný a spoľahlivý monitorovací systém na sledovanie všetkých tokov plastového odpadu v EÚ.


Vyhlásenie aliancie zostane na webovom sídle Komisie prístupné pre ďalšie subjekty, ktoré by ho v budúcnosti chceli podpísať. Záujmovým združeniam a podnikom sa zároveň adresuje výzva, aby predložili dobrovoľné záväzky týkajúce sa intenzívnejšieho využívania alebo výroby recyklovaných plastov.


Tlačová správa
Stratégia EÚ pre plasty: tlačová správa
Informačné prehľady

Zverejnené 20. september 2019