Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

Komisia dnes uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov. Medzi nimi sú druhy ako Xylella fastidiosa, chrústovec japonský, fúzač ázijský a pôvodcovia „zelenavosti“ citrusov a čiernej škvrnitosti citrusov, ktorých hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv je na území EÚ najviac citeľný.

Členské štáty budú povinné vykonať informačné kampane pre verejnosť, ročné prieskumy a pripraviť pohotovostné plány, simulačné cvičenia a akčné plány eradikácie týchto škodcov.

Zoznam škodcov sa zostavil na základe posúdenia, ktoré vykonalo Spoločné výskumné centrum Komisie a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a pri ktorom sa zohľadnila pravdepodobnosť šírenia, udomácnenia a vplyvov týchto škodcov v EÚ. Rovnako sa zohľadnili názory špecializovanej skupiny expertov a pripomienky verejnosti na portáli pre lepšiu právnu reguláciu.

Príklady novej metodiky:

· baktéria Xylella fastidiosa (škodca s najzávažnejšími dôsledkami pre poľnohospodárske plodiny, vrátane ovocia) by mohla spôsobiť ročné straty produkcie vo výške 5,5 miliardy EUR.

· ak by sa na celom území rozšíril chrústovec japonský (Anoplophora glabripennis), dôsledkom by mohla byť priama strata viac než 5 % celkového dreva na pni viacerých druhov lesného hospodárstva EÚ, medzi nimi jelše, jaseňa, buka lesného, brezy, bresta, javora či platana. Hodnota týchto stromov sa odhaduje na 24 miliárd EUR a hospodárske dôsledky pre predchádzajúce sektory lesného hospodárstva by sa mohli pohybovať na úrovni 50 miliárd EUR.

Tlačová správa
Pravidlá EÚ v oblasti zdravia rastlín
Titulok Spoločného výskumného centra k možným dôsledkom prioritných škodcov

Zverejnené 11. október 2019