Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ochrana práv duševného vlastníctva: colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru

Ochrana práv duševného vlastníctva: colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru

V roku 2011 zadržali colné orgány EÚ takmer 115 miliónov výrobkov podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva oproti 103 miliónom v roku 2010. Počet zistených prípadov vzrástol v porovnaní s rokom 2010 o 15 %. Podľa výročnej správy Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva predstavovala hodnota zadržaného tovaru takmer 1,3 miliardy EUR v porovnaní s 1,1 miliardy EUR v roku 2010. Dnešná správa obsahuje aj štatistické údaje o druhu, pôvode a spôsobe prepravy výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ktoré boli zadržané na vonkajších hraniciach EÚ. Hlavnými kategóriami tovaru zadržaného colnými orgánmi boli lieky (24 %), baliaci materiál (21 %) a cigarety (18 %). Výrobky na každodenné použitie a výrobky, ktoré by mohli byť potenciálne nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, predstavovali úhrnom 28,6 % celkového množstva zadržaných predmetov, pričom v roku 2010 to bolo 14,5 %. V roku 2011 pokračoval nárast počtu zadržaných poštových balíkov, pričom 36 % zadržaných zásielok obsahovalo lieky.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Colné orgány sú prvou obrannou líniou EÚ v boji proti falšovaným výrobkom, ktoré ohrozujú bezpečnosť našich občanov a podkopávajú fungovanie zákonného podnikania. Dnešná správa naznačuje, akú intenzívnu a dôležitú prácu v tejto oblasti vykonávajú colné orgány. Budem naďalej presadzovať ešte väčšiu ochranu práv duševného vlastníctva v Európe, a to prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými partnermi, samotným odvetvím a členskými štátmi.“

Pokiaľ ide o pôvod falšovaného tovaru, hlavnou zdrojovou oblasťou je aj naďalej Čína, z ktorej pochádzalo 73 % všetkých predmetov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Pri určitých kategóriách výrobkov ostávajú hlavnými zdrojmi iné krajiny ako napr. Turecko v oblasti potravín, Panama v oblasti alkoholických nápojov, Thajsko v oblasti nealkoholických nápojov a Hongkong v oblasti mobilných telefónov. Približne 90 % všetkých zadržaných výrobkov bolo buď zničených, alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom určiť povahu porušenia.

Súvislosti

Ako sa zdôrazňuje v stratégii EÚ 2020, ochrana práv duševného vlastníctva je základným kameňom hospodárstva EÚ a kľúčovým faktorom jeho ďalšieho rastu v oblastiach, ako sú výskum, inovácie a zamestnanosť. Účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je zároveň nevyhnutné pre ochranu zdravia a bezpečnosti, pretože niektoré falšované výrobky (ako sú potraviny, výrobky starostlivosti o telo a hračky pre deti), ktoré sa vyrábajú v neregulovanom prostredí, môžu pre občanov predstavovať vážnu hrozbu.

Colné orgány EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, do EÚ. Komisia vykonáva celý rad opatrení umožňujúcich colným orgánom bojovať proti takémuto obchodu. Dňa 24. mája 2011 Komisia prijala návrh nového nariadenia o presadzovaní práv duševného vlastníctva v oblasti colníctva, ako súčasť uceleného balíka opatrení v oblasti práv duševného vlastníctva.

Dobrá spolupráca s obchodnými partnermi môže takisto výrazným spôsobom pomôcť pri predchádzaní tomu, aby sa do EÚ vyvážal tovar porušujúci práva duševného vlastníctva. EÚ podpísala v roku 2009 s Čínou akčný plán, ktorý je osobitne zameraný na zlepšovanie spolupráce medzi colnými orgánmi v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva. Platnosť tohto plánu bola v roku 2010 predĺžená do konca roku 2012. Pri zabezpečovaní riadnej identifikácie tovaru, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, je takisto veľmi dôležitá spolupráca s odvetvím výrobného priemyslu. Podniky môžu požiadať o colné opatrenia, ak majú podozrenie, že ich práva duševného vlastníctva sú porušované, a informácie poskytnuté odvetvím priemyslu pomáhajú colným orgánom lepšie zamerať ich kontroly. Komisia vypracovala pre držiteľov práv manuál, ktorý im má pomôcť predkladať takéto žiadosti.

Kompletnú správu nájdete na adrese
Archívne zábery sú k dispozícii na EbS
Fotografie sú k dispozícii na AV portáli

Zverejnené 31. júl 2012