Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Návrh Komisie posilniť možnosti európskych politických strán pri zastupovaní občanov EÚ utužuje demokraciu

Návrh Komisie posilniť možnosti európskych politických strán pri zastupovaní občanov EÚ utužuje demokraciu

Komisia prijala návrh, ktorého cieľom je posilniť európske politické strany, aby sa zvýšením ich viditeľnosti, uznania, účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti vytvoril skutočný európsky verejný priestor a aby vyjadrovali vôľu občanov EÚ.

Európskym politickým stranám a ich pridruženým nadáciám návrh poskytuje právny štatút na európskej úrovni, čím sa odstránia najdôležitejšie prekážky, ktorým čelia pri vyvíjaní činnosti v členských štátoch a medzi nimi. Väčšina z nich je v súčasnosti registrovaná ako belgické neziskové združenia so skratkou „asbl“.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Skutočne nadnárodné európske politické strany sú kľúčom k tomu, aby občania mohli prejaviť svoju vôľu na európskej úrovni a aby vznikali celoeurópske verejné diskusie. V debate o európskych otázkach musia zohrávať ústrednú úlohu, čo v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 sľubuje oživenie politickej scény v nadchádzajúcich rokoch. Tento ambiciózny návrh je významným krokom k stabilizácii demokracie v Európe.“
Organizácia, ktorá bude chcieť byť uznaná za európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu, bude musieť spĺňať náročné normy, pokiaľ ide o vnútornú demokraciu, riadenie, zodpovednosť, transparentnosť a rešpektovanie hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Na všetky aspekty financovania politických strán sa bude vzťahovať komplexný súbor pravidiel vrátane presného podávania správ a požiadaviek v oblasti kontroly. V prípade porušení týchto pravidiel sa zavedie režim správnych sankcií.
Pokiaľ ide o financovanie politických strán a nadácií z rozpočtu EÚ, nebude to mať žiadny vplyv na celkové sumy, ktoré sú z neho na tieto účely uvoľňované. Pravidlá, ktorými sa takéto financovanie bude riadiť, budú zjednodušené a prispôsobené ich konkrétnym situáciám a potrebám. Európske politické strany budú povinné uverejňovať mená darcov, ktorí prispejú viac ako 1 000 EUR ročne, pričom ročný limit pre dary fyzických osôb sa zvýši z 12 000 EUR na 25 000 EUR.

Súvislosti

Existujúci právny predpis [nariadenie (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003], ktorým sa riadia politické strany na európskej úrovni a ich financovanie, bol prijatý v roku 2003. V roku 2007 bolo nariadenie zmenené a doplnené, aby sa medzi iným umožnilo financovanie európskych politických nadácií z rozpočtu EÚ. Európsky parlament prostredníctvom správy jeho členky Marietty Giannakou predložil rad požiadaviek s cieľom zlepšiť túto legislatívu. Väčšina z týchto požiadaviek je zahrnutá v predloženom návrhu.

V roku 2012 celkom 13 politických strán na európskej úrovni získalo finančné prostriedky na základe tohto nariadenia. Vyplácanie týchto prostriedkov je pod správou Európskeho parlamentu. Rozpočet na účely financovania politických strán a nadácií na európskej úrovni v roku 2012 predstavoval sumu niečo viac ako 31 miliónov EUR.

Nariadenie č. 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:SK:PDF

Návrh týkajúci sa štatútu a financovania európskych politických strán a nadácií:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf


Zverejnené 12. september 2012