Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Nová stratégia na posilnenie postavenia obetí

Nová stratégia na posilnenie postavenia obetí

Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo.

V dôsledku pandémie a následného prijatia opatrení na obmedzenie pohybu, ktoré prispeli k zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia, sexuálneho zneužívania detí, počítačovej kriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti, je obzvlášť dôležité, aby bol rámec na podporu a ochranu obetí odolný aj v krízových situáciách.

V stratégii sa stanovujú nasledovné opatrenia na nasledujúcich päť rokov:

1. Účinná komunikácia s obeťami a poskytnutie bezpečného prostredia, v ktorom obete môžu nahlásiť trestný čin
2. Zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí
3. Uľahčenie prístupu obetí k náhrade škody
4. Posilnenie spolupráce a koordinácie aktérov v oblasti práv obetí
5. Posilňovanie medzinárodného rozmeru práv obetí

Celkové ciele sú dva:

1. posilňovať postavenie obetí, aby oznamovali trestné činy, uplatňovali si nárok na náhradu škody a aby sa v konečnom dôsledku úplne spamätali z následkov trestného činu;

2. spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi v oblasti práv obetí.

EÚ už má rozsiahly súbor pravidiel na zabezpečenie dodržiavania práv obetí. Napriek tomu sa však obete trestných činov v EÚ nemôžu v plnej miere spoľahnúť na dodržiavanie svojich práv. Prvým krokom teda musí byť lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi. V prípade potreby Komisia do roku 2022 predloží návrhy na ďalšie posilnenie týchto pravidiel.

Tlačová správa
Stratégia v oblasti práv obetí
Otázky a odpovede – práva obetí: nová stratégia na posilnenie postavenia obetí
Informačný prehľad o stratégii v oblasti práv obetí: kľúčové opatrenia
Smernica o právach obetí
Centrum odborných znalostí pre obete terorizmu

Zverejnené 24. jún 2020