Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky deň jazykov: čaro viacjazyčnosti – od jazykových stretnutí a koktailov až po zábavu v „jazykovom kúpeli”

Európsky deň jazykov: čaro viacjazyčnosti – od jazykových stretnutí a koktailov až po zábavu v „jazykovom kúpeli”

Európsky deň jazykov: čaro viacjazyčnosti – od jazykových stretnutí a koktailov až po zábavu v „jazykovom kúpeli” v Bruseli 25. septembra 2012
Nikto nezostane bez slov, či už sa zúčastní na viacjazyčnom „speak-dating” stretnutí v Prahe, na stretnutí v kozmopolitnej kaviarni v Sofii, na rapovej akcii v Aarhuse, v kokteilovom bare európskych jazykov v Budapešti, na večeri v Cardiffe, kde sa bude prednášať cudzojazyčná poézia, alebo na „jazykovom kúpeli” v niektorej z tridsiatich berlínskych knižníc – a to sú len niektoré z hlavných podujatí Európskeho dňa jazykov, ktoré sa budú konať zajtra, 26. septembra, na rôznych miestach v celej Európe. Európska komisia organizuje pri tejto príležitosti osobitné stretnutie v cyperskom Limassole, počas ktorého si viac ako 400 účastníkov vymení názory na to, ako zlepšiť jazykové vzdelávanie, a bude hovoriť o úlohe jazykov v globalizovanom svete.

„Ľudia sa ma občas pýtajú, či majú jazyky v dobe globalizácie ešte nejaký význam. Moja odpoveď je jednoduchá: dňom, keď sa v Európe prestane hovoriť všetkými z jej mnohých jazykov, skončí existencia Európy ako myšlienky, projektu. Jedným zo základných cieľov EÚ je spolupracovať pri vytváraní lepšej spoločnosti, pritom však zachovať v plnej miere zachovať rozdiely, ktoré medzi nami existujú. Jazyk je z tohto hľadiska nevyhnutný. Ak sa prestaneme učiť jazyky našich susedov, budeme s menšou pravdepodobnosťou rozumieť ich problémom. Preto je výučba a štúdium jazykov jednou z hlavných priorít nového programu Erasmus pre všetkých", uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.
Európsky deň jazykov, ktorý organizuje spoločne Európska komisia a Rada Európy, sa koná každoročne od roku 2001. Rada Európy tiež pomáha podporovať širokú škálu iniciatív na zvyšovanie povedomia v 47 krajinách, ktoré sú jej členmi, ako súčasť kampane „Hovor so mnou” Túto kampaň vedie Európske centrum pre moderné jazyky v rakúskom meste Graz. Cieľom podujatí je povzbudiť ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí študujú alebo nie, aby sa začali venovať cudzím jazykom a oslávili tak kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

Nový program Európskej komisie s názvom Erasmus pre všetkých, ktorý je zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na obdobie rokov 2014 – 2020, zvýši podporu pre výučbu jazykov a ich štúdium. Predpokladá sa v ňom výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov, ktoré umožnia až 5 miliónom ľudí, aby získali granty z fondov EÚ na štúdium, odbornú prípravu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, čo je takmer dvakrát viac oproti súčasným programom na obdobie rokov 2007 – 2013. Jedným z najdôležitejších cieľov týchto vzdelávacích skúseností vyplývajúcich z mobility študentov je pomôcť jednotlivcom, aby zlepšili svoje jazykové zručnosti a podnietiť porozumenie medzi kultúrami.

Ďalšie kroky

Momentálne prebiehajú rokovania o návrhu programu Erasmus pre všetkých v Rade a Európskom parlamente a očakáva sa, že bude prijatý v prvej polovici roku 2013.

Dňa 27. septembra odovzdá komisárka Androulla Vassiliouová na konferencii v Limassole s názvom Viacjazyčnosť v Európe ocenenie piatim projektom, ktoré dosiahli výnimočné výsledky v oblasti podpory výučby a štúdia jazykov.

Súvislosti

V Európskej únii sa hovorí množstvom jazykov: je tu 23 úradných jazykov (po vstupe Chorvátska do EÚ v budúcom roku ich bude 24), ďalej existuje okolo 60 regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín a viac než 175 jazykov migrantov.

V súčasnosti investuje EÚ ročne približne 1 miliardu EUR do iniciatív na podporu rozvoja jazykových zručností a ďalších schopností, ako je napríklad iniciatíva Erasmus, ktorá umožňuje vysokoškolským študentom, aby prostredníctvom pracovnej stáže strávili časť štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí. Granty EÚ zamerané na prácu, štúdium alebo dobrovoľnícku činnosť prostredníctvom programov Erasmus (vysokoškolské vzdelávanie), Leonardo da Vinci (odborná príprava) a Mládež v akcii (dobrovoľnícka/mládežnícka práca) každý rok využíva viac než 400 000 predovšetkým mladých ľudí. EÚ navyše každoročne investuje okolo 50 miliónov EUR do podpory jazykových činností a projektov.

Konferencia „Viacjazyčnosť v Európe” sa v Limassole koná pri príležitosti desiateho výročia zasadnutia Európskej rady v Barcelone (2002), na ktorom hlavy štátov a vlád požadovali, aby sa deti od útleho veku učili dva cudzie jazyky a aby sa vytvoril ukazovateľ jazykových znalostí, ktorým sa bude merať pokrok pri štúdiu jazykov. Na tejto konferencii budú prostredníctvom výstavy predstavené najlepšie európske projekty týkajúce sa štúdia jazykov a budú k dispozícii informácie o jazykových službách Európskej únie a médiách, ktoré sa zameriavajú na európske záležitosti.

Európska značka pre jazyky bola vytvorená pred viac ako desiatimi rokmi s cieľom oceniť inovatívne projekty v oblasti štúdia jazykov a jazykovej výučby. Na podujatí v Limassole komisárka Vassiliouová odovzdá prvú európsku jazykovú cenu „European Language Label of the Labels”. Všetci koordinátori zo zúčastnených krajín prihlásili jeden jazykový projekt zo svojho členského štátu, ktorý má mimoriadnu pridanú hodnotu pre Európu. Projekty posudzovala porota na európskej úrovni, ktorá vybrala päť celkových víťazov.

Európska komisia a Rada Európy plánujú v roku 2013 podpísať formálnu dohodu o partnerstve, ktorá by posilnila ich spoluprácu v otázkach viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania v oblastiach, ako je hodnotenie, uznávanie kvalifikácií, výmena skúseností a informácií, nástroje informačných a komunikačných technológií, vzdelávanie v jazyku hostiteľskej krajiny pre dospelých migrantov a vzdelávanie detí migrantov v hlavnom vyučovacom jazyku.

Viac informácií možno nájsť na stránkach:

Stránka o jazykoch
Európska jazyková cena Label
Jazyky pre podnikanie a zamestnateľnosť
Európske centrum pre moderné jazyky
Preklad
Tlmočenie

Zverejnené 26. september 2012