Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Rozpočet EÚ: EK víta dohodu o balíku v objeme 1,8 bilióna eur, ktorý pomôže vybudovať zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu

Rozpočet EÚ: EK víta dohodu o balíku v objeme 1,8 bilióna eur, ktorý pomôže vybudovať zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu

Európska komisia víta dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte Európy a dočasnom nástroji obnovy NextGenerationEU, ktorú Európsky parlament a členské štáty EÚ dosiahli v Rade.

Tento balík má celkovú hodnotu 1,8 bilióna eur a po prijatí by predstavoval najväčší balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Pomôže prebudovať Európu po pandémii COVID-19 tak, aby bola zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy. Dnes podpísané nariadenie o dlhodobom rozpočte a medziinštitucionálna dohoda sa teraz musia formálne prijať v Európskom parlamente a Rade. Súbežne s tým musí pokračovať práca na konečnom prijatí všetkých ostatných prvkov balíka, napríklad odvetvových právnych predpisov a rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Komisia je naďalej plne odhodlaná zapájať sa do tohto procesu.

Hlavné prvky kompromisu:

- Viac ako 50 % na podporu modernizácie formou politík, ktoré sa budú týkať výskumu a inovácií, a to prostredníctvom programu Horizont Európa, Fondu na spravodlivú transformáciu a programu Digitálna Európa; Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programu rescEU a nového zdravotníckeho programu EU4Health.
- Tradičné politiky, ako napríklad politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, budú aj naďalej dostávať značnú finančnú podporu na zaistenie stability v krízových časoch a na ich modernizáciu.
- 30 % finančných prostriedkov EÚ sa vynaloží na boj proti zmene klímy a osobitná pozornosť sa v balíku venuje ochrane biodiverzity a rodovej rovnosti.
- Rozpočet bude mať posilnené mechanizmy flexibility, čím sa zaručí, že dokáže reagovať na nepredvídané potreby.
- EÚ si peniaze na účely financovania obnovy požičia na trhoch za výhodnejšie náklady než mnohé členské štáty a tieto prostriedky prerozdelí.
- Jasný plán nových vlastných zdrojov, ktoré prispejú k splateniu pôžičky. Komisia sa zaviazala, že do júna 2021 predloží návrhy mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálnej dane, ktoré by sa mali zaviesť najneskôr do 1. januára 2023. Komisia zároveň na jar 2021 preskúma systém EÚ na obchodovanie s emisiami vrátane jeho možného rozšírenia na leteckú a námornú dopravu.
- Osobitný mechanizmus na ochranu rozpočtu pred porušovaním zásad právneho štátu, ktorý nebude mať negatívny vplyv na konečných prijímateľov finančných prostriedkov EÚ v dotknutých členských štátoch.

Zdroj: Európska komisia

Tlačová správa
Prehľad
Webová stránka o VFR

Zverejnené 11. november 2020