Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vzdelávanie a odborná príprava: základné a digitálne zručnosti nevyhnutné pre vzdelávanie, prácu a život

Vzdelávanie a odborná príprava: základné a digitálne zručnosti nevyhnutné pre vzdelávanie, prácu a život

Napriek investíciám, ktoré členské štáty v posledných rokoch vynakladajú na digitálnu infraštruktúru pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pretrvávajú v tejto oblasti stále veľké rozdiely, a to tak medzi jednotlivými krajinami, ako aj v rámci nich.

Navzdory všeobecne rozšírenému názoru, že dnešná mládež je „digitálnou generáciou“, výsledky prieskumu naznačujú, že mnohí mladí ľudia nemajú vyvinuté dostatočné digitálne zručnosti. Vyplýva to z každoročného Monitora vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie. Ten analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a jej členských štátoch. Tohtoročné vydanie Monitoru (2020) sa osobitne zameriava na výučbu a vzdelávanie v digitálnom veku. Podľa jeho výsledkov malo nedostatočné digitálne zručnosti viac než 15 % žiakov vo všetkých skúmaných krajinách. Zo zistení OECD okrem toho vyplýva, že učitelia nižšieho sekundárneho vzdelávania v krajinách EÚ absolvujú len veľmi zriedka odbornú prípravu o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) pri výučbe. Učitelia sa okrem toho vyjadrili, že pociťujú naliehavú potrebu profesionálneho rozvoja v oblasti využívania digitálnych zručností pri výučbe.

V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy sa analyzujú hlavné výzvy, ktorým čelia európske vzdelávacie systémy, a predstavujú politiky, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce. Súčasťou správy je 27 podrobných správ o jednotlivých krajinách a ich vzájomné porovnávanie. Správa bola predstavená počas dnešného Digitálneho programovacieho maratónu zameraného na vzdelávanie.

Zdroj: Európska komisia

Tlačová správa
Webová stránka Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy

Zverejnené 12. november 2020