Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Oblasť klímy: Komisia navrhuje významné zníženie emisií fluórovaných plynov ovplyvňujúcich otepľovanie ovzdušia

Oblasť klímy: Komisia navrhuje významné zníženie emisií fluórovaných plynov ovplyvňujúcich otepľovanie ovzdušia

Predložením návrhu na významné zníženie emisií fluórovaných plynov (F-plynov) dnes Európska komisia urobila významný krok smerom k dlhodobým klimatickým cieľom. Emisie F-plynov, ktorých vplyv na otepľovanie je až takmer 23 000-krát vyšší než vplyv oxidu uhličitého, sa od roku 1990 zvýšili o 60 %, zatiaľ čo v prípade všetkých ostatných skleníkových plynov sa emisie znížili. Cieľom navrhovaného nariadenia je znížiť do roku 2030 emisie F-plynov o dve tretiny v porovnaní s dnešnými úrovňami. Takisto sa v ňom zakazuje používanie F-plynov v niektorých nových zariadeniach, ako sú domáce chladničky, v ktorých sú už k dispozícii životaschopné alternatívy šetrnejšie ku klíme.

F-plyny sa bežne využívanú pri chladení a klimatizácii, ako aj v elektrických zariadeniach, izolačných penách, aerosolových sprejoch a hasiacich prístrojoch. Dostávajú sa do atmosféry z tovární, zo zariadení, v ktorých sa využívajú, a takisto pri vyhodení týchto zariadení do odpadu.

Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová povedala: „Som hrdá, že môžem predstaviť túto novú iniciatívu práve v čase, keď oslavujeme 25. výročie Montrealského protokolu. Obmedzením množstva F-plynov, ktoré sa môžu predať v EÚ, táto nová legislatíva prospeje klíme a vytvorí veľké príležitosti pre podnikateľov. Naša súčasná legislatíva úspešne prelomila rastúci trend v oblasti emisií a viedla k technologickej inovácii. Teraz keď sa môžu vyrábať výrobky šetrnejšie ku klíme, urobíme ďalší krok pri znižovaní emisií z F-plynov nákladovo efektívnym spôsobom“.

Dnešným návrhom sa zavádza opatrenie, ktorým sa od roku 2015 celkové množstvo najvýznamnejšej skupiny F-plynov - hydrofluórovaných uhľovodíkov (HFC) – ktoré sa môžu predávať v EÚ, postupne do roku 2030 zníži na jednu pätinu dnešného predaja. Toto opatrenie vychádza z úspechov pri postupnom odstraňovaní látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ktoré sa v EÚ dosiahli 10 rokov pred termínom dohodnutým na medzinárodnej úrovni.

EÚ podporuje globálnu akciu týkajúcu sa hydrofluórovaných uhľovodíkov v súlade s Montrealským protokolom. V navrhovanom opatrení sa predpokladá a uľahčuje dosiahnutie dohody o globálnom znižovaní spotreby a výroby hydrofluórovaných uhľovodíkov, o ktorej sa má rokovať na 24. zasadnutí strán Montrealského protokolu neskôr v tomto mesiaci. Zároveň sa v ňom zdôrazňuje výzva, ktorá sa prijme na konferencii venovanej zmene klímy v rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Dohe neskôr v tomto mesiaci. Krajiny sa vyzývajú na vykonanie naliehavých akcií týkajúcich sa hydrofluórovaných uhľovodíkov s cieľom uzavrieť medzeru medzi potrebným znižovaním emisií do roku 2020 a v súčasnosti plánovanými akciami na ich zmiernenie.
Po zavedení právneho rámca budú môcť spotrebitelia a komerční používatelia uvedených zariadení v EÚ presadzovať zmenu a podporovať technologický rozvoj vo všetkých odvetviach, v ktorých sa dnes využívajú hydrofluórované uhľovodíky. To bude viesť k zvyšovaniu trhových podielov pre tie spoločnosti, ktoré využijú príležitosť a vyvinú výrobky a zariadenia, ktoré sú šetrné ku klíme. Z najnovších štúdií vyplýva, že existuje niekoľko alternatív, ktoré sú technicky vhodné, bezpečné na používanie, nákladovo efektívne a môžu viesť k úsporám energie.

Návrh nahradí existujúce nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch, v ktorom sa od spoločností požaduje, aby prijali škálu opatrení na zníženie únikov zo zariadení obsahujúcich F-plyny a aby na konci životnosti zariadenia plyny regenerovali. V súčasnom nariadení sa takisto stanovujú požiadavky na výcvik a osvedčovanie pracovníkov zainteresovaných na obsluhe zariadenia, na etiketovanie zariadení využívajúcich F-plyny, na podávanie správ o výrobe, dovoze a vývoji F-plynov, ako aj niektoré zákazy v niekoľkých špecifických oblastiach. Všetky uvedené požiadavky sa v tomto novom návrhu zachovajú a/alebo posilnia.

Ďalšie kroky

Návrh sa predloží Európskemu parlamentu a Rade na diskusiu a prijatie bežným legislatívnym postupom.

Súvislosti

V pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo Európskej komisie sa stanovuje nákladovo efektívny spôsob, ako dosiahnuť potrebné zníženie emisií v rámci globálneho úsilia obmedziť otepľovanie na 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. K dosiahnutiu tohto cieľa musia prispieť všetky odvetvia a skleníkové plyny.

V spomínanom pláne sa do roku 2030 predpokladá zníženie emisií v priemyselnom odvetví, ktoré obsahuje F-plyny, o viac než 70 %. Na dosiahnutie týchto úspor bol vypracovaný nový návrh, ktorý predstavuje nákladovo efektívny prínos z odvetvia F-plynov pre celkové hospodárske úsilie potrebné na zabránenie dôsledkom zmeny klímy, ktoré by v budúcnosti vyžadovali vyššie náklady.

Ďalšie informácie

GR pre oblasť klímy, webová stránka F-plynov
Monitorovacia správa EHS o F-plynoch
Prehliadač údajov EHS o skleníkových plynoch

Zverejnené 13. november 2012