Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ročný prieskum rastu na rok 2013 stanovuje kurz smerom k oživeniu

Ročný prieskum rastu na rok 2013 stanovuje kurz smerom k oživeniu

Európska komisia prijala ročný prieskum rastu na rok 2013, v ktorom sa stanovuje päť priorít zameraných na usmernenie členských štátov na ceste z krízy k obnovenému rastu. Ročný prieskum rastu je východiskovým bodom európskeho semestra zameraného na koordináciu hospodárskej politiky, ktorou sa zabezpečuje, aby členské štáty zosúladili svoje rozpočtové a hospodárske plány s Paktom stability a rastu a so stratégiou Európa 2020.

Na margo priorít José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, povedal: „Je nadmieru dôležité, aby sme sa pridržiavali našej stratégie fiškálnej konsolidácie, hospodárskych reforiem a cielených investícií. Je to jediný spôsob, ako obnoviť dôveru a vytvoriť trvalý rast. Som si vedomý, že tieto reformy sú náročné, bolestivé a môžu zanechať následky v sociálnej sfére, a práve preto sa Komisia snaží o to, aby tento ozdravný proces so sebou priniesol čo najviac pracovných miest. Ročný prieskum rastu členským štátom poskytuje politické usmernenia a má zabezpečiť, aby bremeno reformy bolo spravodlivo rozdelené a aby tí najzraniteľnejší boli chránení.“

Hlavným odkazom tohtoročného prieskumu rastu je, že hoci politiky EÚ začínajú ukazovať výsledky (zmierňovanie nedostatkov, povolenie napätia na finančných trhoch a náznaky zlepšovania konkurencieschopnosti v niektorých členských štátoch), je potrebné pokračovať v reformách v záujme vytvorenia udržateľného rastu a pracovných miest. Práve to je dôvodom, prečo Komisia zastáva názor, že päť priorít načrtnutých v minuloročnom prieskume rastu zostáva v platnosti. K týmto piatim prioritám patria: presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast; obnovenie bežnej úrovne poskytovania pôžičiek pre hospodárstvo; podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a budúcnosti; riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy; modernizácia verejnej správy.

Každá z piatich priorít sa zameriava na zabezpečenie rastu a zamestnanosti, pričom sa osobitný dôraz kladie na spravodlivosť. Jeden program, ktorý by v celej EÚ podporil rast a zamestnanosť, neexistuje, môžeme však zvážiť spoločné ciele a súbor reforiem. Cielená podpora výskumu vo verejnom i súkromnom sektore, lepšie fungujúce systémy všeobecného a odborného vzdelávania na zvýšenie celkovej úrovne zručností, jednoduchší právny rámec na začatie podnikateľskej činnosti – všetky tieto opatrenia môžu prispieť k podpore konkurencieschopnosti, a tým aj rastu. Jednotný trh a ďalší rozvoj sieťových odvetví (doprava, energetika a internetová infraštruktúra) takisto predstavujú možnosti na rozvíjanie podnikania a na ďalšie výhody pre spotrebiteľov vyplývajúce z kvalitnejších služieb a produktov.

Skutočnosť, že hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady v júni 2012 prijali Pakt pre rast a pracovné miesta, by mala podnietiť úsilie zákonodarcu EÚ a členských štátov k mobilizácii mechanizmov na podporu rastu, ktoré majú k dispozícii – od vykonávania Aktov o jednotnom trhu po cielenejšie využívanie štrukturálnych fondov EÚ. Komisia takisto nedávno navrhla stratégiu na zlepšenie fungovania trhov s energiami, ako aj opatrenia na posilnenú priemyselnú politiku. Pri obnovovaní rastu a konkurencieschopnosti v celej Európe a pri dosahovaní našich cieľov stratégie Európa 2020 bude navyše nevyhnutný aj celkový súhlas s viacročným finančným rámcom EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

V ročnom prieskume rastu sa zdôrazňuje, že situácia na trhu práce si vyžaduje okamžitú reakciu. V priebehu ostatných 12 mesiacov sa počet nezamestnaných ľudí zvýšil o 2 milióny a v súčasnosti je viac ako 25 miliónov ľudí bez práce. Počet dlhodobo nezamestnaných dosiahol alarmujúcu úroveň a situácia mladých ľudí sa v mnohých krajinách dramaticky zhoršila. V ročnom prieskume rastu sú načrtnuté priority, ktorých cieľom je oživenie sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest, zlepšenie zamestnateľnosti a podpora sociálneho začlenenia.

Členské štáty, čeliac nárastu ľudí hľadajúcich zamestnanie, by mali podporiť verejné služby zamestnanosti a zvýšiť aktívne opatrenia týkajúce sa trhu práce vrátane pomoci pri hľadaní práce, učňovskej prípravy, podpory podnikateľov a kvalitných stáží.

Situácia mladých ľudí je mimoriadne znepokojujúca, keďže v mnohých krajinách úroveň nezamestnanosti mladých dosahuje až 50 %. Komisia zriadila akčné tímy, ktoré podporia osem členských štátov s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí pri presmerovaní finančných prostriedkov EÚ na oblasť prípravy na zamestnanie a na podporné programy. Členské štáty sa v ročnom prieskume rastu vyzývajú, aby vytvorili určité záruky pre mladých, v rámci ktorých každý mladý človek pod 25 rokov dostane ponuku práce, ďalšie vzdelávanie alebo stáž do štyroch mesiacov od ukončenia formálneho vzdelávania alebo straty zamestnania. Komisia predloží úplný návrh týkajúci sa tohto systému záruk pre mladých v rámci balíka o zamestnanosti mladých ľudí 5. decembra.

V ročnom prieskume rastu sa dôraz kladie na ochranu najzraniteľnejších skupín. Dane z príjmu a príspevky na sociálne zabezpečenie by sa mali znížiť, a to najmä ľuďom s nižším príjmom, a musia sa zintenzívniť reformy na zjednodušenie právnych predpisov v oblasti zamestnanosti, ďalej treba vytvoriť pružné pracovné podmienky, ako aj zabezpečiť, aby vývoj miezd podporoval vytváranie pracovných miest. Takisto treba vyvinúť ďalšie úsilie na zabezpečenie účinných systémov sociálnej ochrany a vypracovať aktívne stratégie začlenenia na zmiernenie následkov krízy.

Popri ročnom prieskume rastu Komisia uverejňuje aj druhú správu o mechanizme varovania, ktorá sa týka makroekonomických nerovnováh. Táto správa je východiskovým prehľadom hospodárskych politík členských štátov (s výnimkou tých, ktoré realizujú program EÚ/MMF) na základe hodnotiacej tabuľky s 11 ukazovateľmi, ktoré sa zameriavajú na vývoj v oblasti konkurencieschopnosti, zadlženosti, cien aktív, úprav a väzieb s finančným sektorom. Správa o mechanizme varovania týkajúca na rok 2013 uvádza dôkazy, že korekcia makroekonomickej nerovnováhy pokračuje. Deficity bežného účtu sa zužujú v krajinách s najväčšou vonkajšou nerovnováhou, podporované postupne sa zlepšujúcou výkonnosťou vývozu a ziskami z konkurencieschopnosti, a pokračuje aj náprava trhu s bývaním. V správe o mechanizme varovania na rok 2013 sa vyzýva na hĺbkové zhodnotenie vývoja, pokiaľ ide o nahromadenie a prejavy makroekonomickej nerovnováhy v týchto 14 členských štátoch EÚ: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Maďarsko, Malta, Holandsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Až keď sa na jar budúceho roka ukončí hĺbkové zhodnotenie, bude môcť Komisia konštatovať, či existujú nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy, a navrhnúť vhodné politické odporúčania.

Komisia uverejňuje aj svoju prvú výročnú správu o integrácii jednotného trhu, ktorá monitoruje fungovanie jednotného trhu v rámci európskeho semestra. K ročnému prieskumu rastu je pripojená aj makroekonomická správa, ktorá poskytuje prehľad o ekonomickej situácii, a návrh spoločnej správy o zamestnanosti, v ktorej sa analyzuje zamestnanosť a sociálna situácia v Európe. Všetky tieto správy poskytujú dôležité informácie a analýzy pre Komisiu v prípravnej fáze vypracúvania odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré budú vydané na jar.

Ďalšie kroky

V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budú rôzne zloženia Rady diskutovať o ročnom prieskume rastu a predložia správu Európskej rade k jej marcovému zasadnutiu, aby táto mohla prijať vhodné politické usmernenia pre členské štáty. Tieto usmernenia by mali byť začlenené do vnútroštátnych rozpočtových a hospodárskych plánov členských štátov, ktoré sa majú predložiť Komisii v apríli. Po analýze týchto programov a so zreteľom na priority ročného prieskumu rastu Komisia vydá odporúčania pre jednotlivé krajiny v máji, včas na to, aby ich bolo možné schváliť na júnovom zasadnutí Európskej rady. Členské štáty by potom mali zapracovať tieto politické usmernenia do svojich ročných rozpočtov a sektorových právnych predpisov.

Súvislosti

V ročnom prieskume rastu sa určuje, aké by mali byť podľa názoru Komisie celkové hospodárske a sociálne priority na nasledujúci rok. Členským štátom sa v ňom poskytujú politické usmernenia na podporu rastu a zamestnanosti v EÚ v súlade s dlhodobou stratégiou rastu Európa 2020. Prieskum ročného rastu predstavuje aj začiatok európskeho semestra, harmonogramu EÚ pre koordináciu rozpočtovej a hospodárskej politiky, v ktorom sa vnútroštátne politiky posudzujú a schvaľujú spoločne na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty napredovali rovnakým smerom. Ročný prieskum rastu sa vzťahuje na EÚ ako celok, ale v priebehu semestra bude premietnutý aj do osobitných odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Toto je tretí ročný prieskum rastu od zavedenia európskeho semestra v roku 2010.

Ďalšie informácie

Webová lokalita Európa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm


Zverejnené 29. november 2012