Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia podniká kroky na ochranu podnikov pred marketingovými podvodmi

Európska komisia podniká kroky na ochranu podnikov pred marketingovými podvodmi

Európska komisia predstavila rad opatrení na riešenie otázky marketingových podvodov, ako sú napríklad praktiky podvodných adresárových spoločností. Cieľom je lepšie chrániť podniky, živnostníkov a mimovládne organizácie v celej Európe pred nečestnými obchodníkmi, ktorí nedodržiavajú pravidlá a používajú podvodné marketingové postupy ako napríklad zasielanie formulárov so žiadosťou, aby podniky zdanlivo bezplatne aktualizovali svoje údaje v ich adresároch, a potom im účtujú ročné poplatky. Voči podvodníkom, ktorí často podliehajú inej jurisdikcii v rámci EÚ, sú obzvlášť zraniteľné malé podniky. Presadzovanie práva je v takýchto prípadoch ťažké. Komisia preto oznámila, že plánuje zlepšiť existujúce právne predpisy (smernica 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame), aby boli výslovne zakázané praktiky, ako je napríklad utajenie obchodného účelu oznámenia, a zároveň sa posilnilo presadzovanie existujúcich právnych predpisov v prípadoch, ktoré majú cezhraničný charakter.

„Iba dôsledné celoeurópske pravidlá nám umožnia prijímať rázne opatrenia voči podvodom na podnikoch a zabezpečiť, že ich páchatelia sa nebudú môcť skrývať za hranicami iného štátu. Práve preto dnes predkladáme tento komplexný plán,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Je nevyhnutné skoncovať s praktikami podvodných adresárových spoločností, s falošnými faktúrami a podobnými podvodmi. Malé podniky sú oporným pilierom európskeho hospodárstva a len ťažko si môžu dovoliť prichádzať o peniaze kvôli podvodníkom. Sme rozhodnutí zvýšiť bezpečnosť podnikania v Európe.“

Podniky, živnostníci a organizácie občianskej spoločnosti so sídlom v EÚ sa dennodenne stávajú obeťami marketingových podvodov. Ide o celú škálu podvodných praktík, počnúc poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií o službách, cez zasielanie ponúk zamaskovaných ako faktúry až po zasielanie zavádzajúcich formulárov so žiadosťou o aktualizáciu údajov v obchodných adresároch. Čísla potvrdzujú objavenie nového trendu, ktorý môže zasiahnuť podniky vo svete. V dôsledku rozšírenia techník hromadného marketingu môžu najaktívnejší prevádzkovatelia podvodných adresárov údajne odoslať až 6 miliónov formulárov ročne. Finančné škody, ktoré jednotlivé spoločnosti v dôsledku podvodov s takýmito adresármi utrpeli, podľa odhadov dosahujú výšku 1 000 až 5 000 EUR ročne na jednu spoločnosť. Až 99 % všetkých podnikov v EÚ predstavuje 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré v rokoch 2002 až 2010 vytvorili 85% nových pracovných miest v EÚ. Tieto podniky sú hlavnou hnacou silou hospodárskeho rastu a ich práva by mali byť chránené.

Komisia uverejnila stratégiu – oznámenie, v ktorom predkladá podrobný zoznam opatrení, ktoré majú v budúcnosti zvýšiť ochranu podnikov:
1. Revízia predpisov zakazujúcich určité postupy v záujme sprísnenia pravidiel

  • Na účel zvýšenia právnej istoty a odstránenia medzier v právnych predpisoch budú niektoré jednoznačne zavádzajúce praktiky, napríklad postupy podvodných adresárových spoločností, výslovne zakázané, takže obchodníci budú okamžite vedieť, že na takéto praktiky sa vzťahuje smernica o klamlivej a porovnávacej reklame a sú preto nezákonné.

  • Komisia plánuje sprísniť postihy za porušovanie predpisov a tým zabezpečiť, že každý bude dodržiavať pravidlá hry. Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby boli vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovené účinné, primerané a odradzujúce postihy.

2. Posilnenie presadzovania predpisov proti zavádzajúcim marketingovým postupom v cezhraničných prípadoch:

  • Od každého členského štátu sa bude požadovať, aby určil orgán presadzovania práva s potrebnými právomocami, ktorý zabezpečí, aby sa pravidlá uplatňovali aj na vzťahy medzi podnikateľmi. V súčasnosti tomu tak nie je vo všetkých krajinách EÚ.

  • Komisia ustanoví postup spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva. Táto sieť presadzovania práva umožní príslušným orgánom, ako sú napríklad orgány pre hospodársku súťaž alebo orgány na ochranu spotrebiteľov, vymieňať si informácie, navzájom sa požiadať o poskytnutie cezhraničnej pomoci a zabraňovať zavádzajúcim postupom poškodzujúcim podniky.

Komisia v záujme zlepšenia súčasných pravidiel plánuje v priebehu roku 2013 po dôkladnom posúdení vplyvu predložiť príslušný návrh.

Táto iniciatíva Komisie nadväzuje na prieskum, ktorý uskutočnil Európsky parlament, a na verejné konzultácie, počas ktorých podniky všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov dôrazne vyzývali k zvýšeniu ochrany na úrovni EÚ proti zavádzajúcim marketingovým postupom zameraným na podniky. Až 84 % respondentov podporili právne predpisy platné v celej EÚ zamerané na boj proti najškodlivejším obchodným praktikám, ktoré postihujú podniky.

Kontext

Právne predpisy EÚ o klamlivej a porovnávacej reklame (smernica 2006/114/ES z 12. decembra 2006) ustanovujú v rámci celej EÚ minimálne právne normy ochrany podnikov pred zavádzajúcimi marketingovými postupmi. Zároveň zabezpečujú, aby porovnávacia reklama porovnávala iba „podobné s podobným“, aby neznevažovala ochranné známky iných podnikov a aby neviedla k zámene medzi obchodníkmi.

Existuje niekoľko zavádzajúcich marketingových postupov, ktoré nečestní obchodníci uplatňujú vo veľkom rozsahu. Najčastejšie podvody sú často založené na spoločnom základnom princípe: nečestný obchodník podvodným spôsobom vyláka od obete poskytnutie súhlasu a zmluva sa zdanlivo uzavrie s uvedením malého alebo žiadneho poplatku, avšak účtuje sa mimoriadne vysoká cena, a to za obzvlášť nevýhodných zmluvných podmienok. Obchodník uplatňujúci zavádzajúce praktiky následne použije všetky dostupné prostriedky na vymoženie platby.

Veľmi rozšírené sú postupy podvodných adresárových spoločností, ktoré zasielajú obchodným subjektom (napríklad vlastníkom obchodov, architektom alebo lekárom) formuláre so žiadosťou o zdanlivo bezplatnú aktualizáciu svojich údajov. Po podpísaní tohto tlačiva sa však obeť dozvie, že práve podpísala zmluvu, na základe ktorej sa jej bude účtovať vysoký ročný poplatok. Prieskum, ktorý sa uskutočnil v rámci celej EÚ, zaznamenal 13 000 sťažností týkajúcich sa podvodov adresárových spoločností – pritom však ide len o špičku ľadovca. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že účinné presadzovanie právnych predpisov EÚ je v súčasnosti ťažké, ak obeť a páchateľ pochádzajú z dvoch rôznych krajín EÚ.

Na dôležitosť tejto problematiky poukázal pri mnohých príležitostiach aj Európsky parlament, ktorý najmä v súvislosti s podvodnými adresármi firiem prijal dve dôležité uznesenia, prvé v roku 2008 a druhé nedávno, 9. júna 2011.

Ďalšie informácie

Oznámenie „Ochrana podnikov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a zabezpečenie účinného uplatňovania“
Výsledky verejných konzultácií
Právne predpisy EÚ o klamlivej a porovnávacej reklame
Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej

Zverejnené 18. december 2012