Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dávky v invalidite: Komisia podáva podnet na začatie konania na Súdnom dvore proti Slovensku za to, že diskriminuje osoby s ťažkým zdravotným postihnutím žijúce v zahraničí

Dávky v invalidite: Komisia podáva podnet na začatie konania na Súdnom dvore proti Slovensku za to, že diskriminuje osoby s ťažkým zdravotným postihnutím žijúce v zahraničí

Európska komisia podala na Súdnom dvore EÚ podnet na začatie konania proti Slovenskej republike za to, že neplatí dávky v invalidite osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcim v iných členských štátoch, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Podľa slovenského práva sa tri slovenské dávky starostlivosti pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, konkrétne peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poskytujú iba tým osobám, ktoré žijú na Slovensku.

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ sa peňažné dávky dlhodobej starostlivosti na zlepšenie kvality života osôb vyžadujúcich opateru a na kompenzáciu zvýšených výdavkov zapríčinených ich stavom musia pokladať za nemocenskú dávku v zmysle nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Nárok na tieto peňažné dávky nemôže byť podmienený tým, že osoba musí žiť v tom členskom štáte, v ktorom o túto dávku žiada. Toto pravidlo umožňuje osobám, ktoré sú odkázané na opateru, presťahovať sa do iného členského štátu, pričom im zostáva nárok na peňažné dávky dlhodobej starostlivosti z krajiny, kde sú poistené.

Komisia sa domnieva, že tri slovenské dávky (peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) by sa mali vzhľadom na svoj účel a zákonom vymedzené kritériá nárokovateľnosti poskytovať aj osobám, ktoré sú poistené na Slovensku a žijú v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku. Obmedzenie exportu týchto dávok je v rozpore s právnymi predpismi EÚ.

Komisia bola na predmetné porušenie upozornená prostredníctvom mnohých sťažností, ktoré dostala od slovenských dôchodcov a ich rodinných príslušníkov s bydliskom v zahraničí.

V októbri 2012 Komisia požiadala Slovenskú republiku, aby túto diskrimináciu osôb žijúcich v zahraničí ukončila, ale Komisii neboli oznámené žiadne opatrenia sledujúce tento účel. Naopak, slovenské orgány vo svojej oficiálnej odpovedi Komisii potvrdili, že tieto dávky sa nevyplácajú osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcim v inom členskom štáte, ako je Slovensko. Slovensko uviedlo, že tieto dávky sú dávkami sociálnej pomoci, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 a že tieto dávky nie sú žiadnym spôsobom spojené s rizikom, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie. Na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ však Komisia s názorom slovenských orgánov nesúhlasí.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov
Ďalšie informácie o koordinácii sociálnych systémov EÚ
Domovská stránka Lászlóa Andora, komisára EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
László Andor na Twitteri

Zverejnené 3. jún 2013