Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ľahšia repatriácia nezákonne vyvezeného národného kultúrneho bohatstva

Ľahšia repatriácia nezákonne vyvezeného národného kultúrneho bohatstva

Európska komisia prijíma nové opatrenie na pomoc členským štátom pri navrátení národného kultúrneho bohatstva, ktoré bolo nezákonne vyvezené z ich územia. Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani dnes navrhol, aby sa posilnila možnosť reštitúcie pre členské štáty, pretože súčasná legislatíva sa ukazuje ako nedostatočne účinná pri získavaní nezákonne vyvezeného národného kultúrneho bohatstva. Prostredníctvom navrhovaných/chystaných zmien by sa zaistilo navrátenie väčšieho počtu predmetov kultúrnej hodnoty a predĺžila by sa lehota žiadostí o reštitúciu. Každý vlastník predmetu, ktorý by požadoval kompenzáciu za navrátenie tohto predmetu, by musel dokázať, že ho nenadobudol vedome nezákonným spôsobom, a zlepšila by sa výmena informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi o pohybe predmetov značnej kultúrnej hodnoty. Strata predmetov kultúrnej hodnoty označovaných ako „národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty“ je zvlášť závažnou formou nedovoleného obchodovania s kultúrnym bohatstvom. Pripravuje občanov o ich históriu a identitu a ohrozuje zachovanie kultúrneho dedičstva členských štátov.

Podpredseda Komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, k tomu povedal: „Ochrana kultúrneho dedičstva všetkých členských štátov má pre Európsku úniu veľký význam. Náš návrh je preto potrebný na ďalšie posilnenie účinnosti boja proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty. Škodlivý vplyv na naše národné kultúrne bohatstvo predstavuje vážnu hrozbu pre zachovanie koreňov a histórie našej civilizácie.“

Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Všetci sa zhodujeme na tom, že európske dedičstvo má vysokú hodnotu a že je potrebné na jeho ochranu využiť všetky dostupné prostriedky vrátane opatrení na úrovni EÚ. Som presvedčená, že informácie v súvislosti s nezákonne vyvezenými predmetmi musia byť zdieľané rýchlejšie a v širšej miere. Okrem toho je potrebná posilnená spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov.”

Súčasná smernica o navrátení nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty

Ďalšie informácie

Návrhy na posilnenie postupov týkajúcich sa navrátenia nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty

Navrhované úpravy by sa uplatňovali na predmety kultúrnej hodnoty označené ako „národné kultúrne bohatstvo“, ktoré boli nezákonne vyvezené po roku 1993 a ktoré sa teraz nachádzajú na území iného členského štátu.

Súčasné právo EÚ by sa malo posilniť prostredníctvom:

  • rozšírenia rozsahu vymedzenia pojmu predmety kultúrnej hodnoty, ktorý by v súlade s právnymi alebo administratívnymi postupmi krajín EÚ mal zahŕňať všetky predmety kultúrnej hodnoty označené ako „národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty“,

  • predĺženia lehoty na uplatnenie nároku na navrátenie na súdoch krajiny, v ktorej sa predmet teraz nachádza, aby ju mohli využiť členské štáty, ktoré utrpeli stratu,

  • používania informačného systému o vnútornom trhu na uľahčenie administratívnej spolupráce a výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi,

  • prenesenia dôkazného bremena na vlastníka (ak žiada kompenzáciu). Keď vnútroštátny súd nariadil navrátenie predmetu a vlastníci uvedeného predmetu žiadajú kompenzáciu za to, že sa predmetu vzdali, budú musieť dokázať, že pri nadobudnutí predmetu postupovali náležite starostlivo a pozorne a uistili sa o zákonnom pôvode predmetu kultúrnej hodnoty.


Ďalšie kroky

O návrhu na aktualizáciu smernice sa bude teraz diskutovať na úrovni Európskeho parlamentu a Rady. Po jeho prijatí budú mať členské štáty jeden rok na dosiahnutie súladu s novými ustanoveniami.

Súvislosti

Nedovolené obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty zahŕňa široký rozsah aktivít od nezákonného vyvezenia kultúrneho majetku bez povinného povolenia po obchodovanie s ukradnutými predmetmi. Často je výsledkom organizovanej trestnej činnosti zameranej na predmety patriace k významnému kultúrnemu a historickému dedičstvu, a to najmä na vnútornom trhu bez hraníc.

Súčasná smernica 93/7/EHS bola prijatá s cieľom zaistiť navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú označené ako „národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty“ a ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe k dotknutej smernici alebo ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť verejných zbierok alebo inventárov cirkevných inštitúcií. Príloha obsahuje zoznam rôznych kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré spĺňajú podmienky na navrátenie do členského štátu ich pôvodu, klasifikovaných podľa veku a určitej hodnoty alebo finančného limitu (napríklad archeologické predmety staršie než 100 rokov, ručne vytvorené obrazy a maľby staršie než 50 rokov, ktoré majú hodnotu 150 000 EUR).

Z vnútroštátnych správ a hodnotení Komisie vyplýva, že smernica sa využíva zriedkavo a má obmedzený účinok. Vo svojej súčasnej podobe neodrádza dostatočne páchateľov trestných činov, ktorí sa zameriavajú osobitne na kultúrny majetok, ani nebráni obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty neznámeho pôvodu.


Zverejnené 3. jún 2013