Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jednotný portál na pomoc podnikom v prístupe k financovaniu z EÚ teraz zahŕňa aj štrukturálne fondy

Jednotný portál na pomoc podnikom v prístupe k financovaniu z EÚ teraz zahŕňa aj štrukturálne fondy

Európska komisia rozširuje jednotný portál venovaný financovaniu z EÚ o štrukturálne fondy – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF) – a európske podniky tak budú mať od dnešného dňa ľahší prístup k finančným prostriedkom, ktoré tak potrebujú. Nový jednotný portál venovaný financovaniu z EÚ, ktorý začal fungovať minulý mesiac, poskytuje podnikateľom a malým a stredným podnikom (MSP) jednoduché, úplné a aktuálne informácie o tom, ako môžu získať finančné prostriedky z EÚ vo výške viac ako 100 miliárd EUR z rôznych programov na roky 2007 – 2013. Vďaka dnešnému rozšíreniu sa počet partnerských bánk a fondov zdvojnásobí na viac ako 1 000 partnerov, čím sa ešte viac posilní rozhodujúci zdroj informácií pre MSP o financovaní prostredníctvom záruk, úverov a rizikového kapitálu.

Prístup k financovaniu predstavuje jeden z najnaliehavejších problémov, s ktorými sa stretávajú MSP v Európe. Za posledné dva roky takmer jedna tretina malých a stredných podnikov nedostala bankový úver, o ktorý podnik žiadal, alebo ho dostala v menšej výške, než o akú podnik žiadal. Publikácia European Small Business Finance Outlook (Finančný výhľad európskych malých podnikov), ktorá vyšla tento mesiac, potvrdzuje, že prostredie európskych MSP sa zhoršuje a banky v eurozóne sprísnili svoje úverové štandardy. Prísun informácií a prístup k financovaniu z EÚ je pre podniky dôležitejší než kedykoľvek predtým. Pomoc zo štrukturálnych fondov pre MSP na obdobie rokov 2007 – 2013 už predstavuje okolo 70 miliárd EUR.

Pri príležitosti konferencie pod názvom Európska podpora pre malé a stredné podniky na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorá sa dnes koná v Bruseli, podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani a európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedli: „Jednotný portál o financovaní z EÚ pomôže MSP ľahšie a rýchlejšie nájsť finančné prostriedky, ktoré tak potrebujú. Zjednodušiť a obmedziť prekážky, ktorým podniky čelia, je jednou z hlavných priorít Komisie. Rozšírenie jednotného portálu o štrukturálne fondy EÚ predstavuje významnú udalosť. Zároveň by sme chceli vyzvať členské štáty a regióny, aby využívali finančné nástroje EÚ, pretože môžu zlepšiť účinky politiky súdržnosti. Sú katalyzátorom zásadných investícií, ktoré sú potrebné na stimulovanie európskeho hospodárstva a tvorbu zamestnanosti.“

Nové jednotné prístupové miesto ku všetkým finančným nástrojom EÚ pre MSP

Informácie o dostupných finančných nástrojoch EÚ

Daná webová lokalita zahŕňa tieto finančné nástroje EÚ určené pre MSP: rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), európsky nástroj mikrofinancovania Progress, nástroj s rozdelením rizika (FP7), úvery EIB pre MSP a odteraz aj vnútroštátne a regionálne operačné programy členských štátov na vykonávanie cieľov politiky súdržnosti.

Užívateľsky ústretová webová lokalita pre MSP

Tento jednotný portál poskytuje podrobné informácie o tom, ako môžu MSP požiadať o financovanie s podporou EÚ prostredníctvom viac ako 1000 bánk a iných finančných inštitúcií.

Podnikateľom a spoločnostiam tento jednotný portál venovaný financovaniu z EÚ umožňuje, aby našli financovanie prispôsobené ich konkrétnym finančným potrebám, v súlade s veľkosťou spoločnosti, druhom financovania či zameraním investície. Portál možno konzultovať vo viacerých jazykoch EÚ a je určený pre všetky členské a kandidátske krajiny EÚ.

Prístup k financovaniu v regiónoch je kľúčový pre návrat k rastu

Finančné nástroje sa stávajú čoraz dôležitejším nástrojom na dosahovanie výsledkov politiky súdržnosti EÚ v období rokov 2007 – 2013. Koncom roka 2011 sa do podnikov investovalo už viac ako 3,6 miliardy EUR prostredníctvom 68 000 úverov, záruk, rizikového kapitálu/vlastného kapitálu a iných finančných nástrojov.

V 25 členských štátoch a jednom cezhraničnom spolupracujúcom regióne bolo ku koncu roka 2011 zriadených spolu 484 osobitných fondov pre podniky (úvery, záruky, vlastný kapitál, rizikový kapitál atď.). Celkovo išlo na podporu MSP v období rokov 2007 – 2014 69,7 miliardy EUR z EFRR a ESF, čo predstavuje najmenej 95,4 miliardy EUR, ak sa vezme do úvahy aj vnútroštátne spolufinancovanie. Koncom decembra 2012 sa z finančných nástrojov rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) vyčlenili záruky vo výške takmer 13 miliárd EUR a rizikový kapitál vo výške viac než 2,3 miliardy EUR. Tento program už v celej Európe využilo viac ako 220 000 MSP. V snahe pomôcť MSP, ktoré majú problémy získať finančné prostriedky, požiadal podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani o zvýšenie rozpočtu na finančné nástroje CIP o 19 miliónov EUR.


Zverejnené 25. jún 2013