Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie a klíma: Komisia poskytne 281,4 mil. EUR na nové projekty v oblasti životného prostredia a klímy

Životné prostredie a klíma: Komisia poskytne 281,4 mil. EUR na nové projekty v oblasti životného prostredia a klímy

Európska komisia schválila financovanie 248 nových projektov v rámci nástroja LIFE+, ktorý je fondom Európskej únie pre životné prostredie. Projekty sa týkajú opatrení v oblasti ochrany prírody, zmeny klímy, environmentálnej politiky a informovanosti a komunikácie o otázkach životného prostredia vo všetkých členských štátoch. Predstavujú celkovú investíciu vo výške 556,4 milióna EUR, z čoho 281,4 milióna EUR poskytne EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Program LIFE+ naďalej poskytuje životne dôležitú finančnú podporu inovačným projektom. Tieto nové projekty výrazne prispejú k ochrane, zachovávaniu a posilňovaniu prírodného kapitálu Európy. Budú podporovať cieľ, ktorým je premena hospodárstva EÚ na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, je ekologickejšie a konkurencieschopnejšie z hľadiska nízkych emisií CO2.“

Komisárka pre opatrenia v oblasti klímy Connie Hedegaardová uviedla: „S radosťou i tento rok pozorujem, že sa stále zvyšuje podiel projektov LIFE, ktoré sú určené pre oblasť klímy. Chceli by sme to ešte viac zlepšiť. V novom programe LIFE v období rokov 2014 – 2020 by sa malo vyčleniť viac ako 850 mil. EUR na opatrenia v oblasti klímy. Tým sa takmer strojnásobí suma, ktorá sa na túto oblasť vynakladá v súčasnosti.“

V rámci najnovšej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v septembri 2012, Komisia dostala 1 159 žiadostí.

Projekty LIFE+ Príroda a biodiverzita zlepšujú stav ochrany ohrozených druhov a biotopov. Z 258 doručených návrhov Komisia vybrala 92 projektov, ktoré bude financovať a ktorých autori pochádzajú z partnerstiev zložených z organizácií na ochranu prírody, orgánov štátnej správy a iných subjektov. Príjemcovia pomoci v rámci projektov sa nachádzajú v 24 členských štátoch, pričom ide o celkovú investíciu 247,4 milióna EUR, z čoho EÚ poskytne asi 139,3 milióna EUR. Väčšina z nich (82 projektov) sú projekty predložené v kategórii Príroda, ktoré prispievajú k vykonávaniu smernice o vtáctve a/alebo smernice o biotopoch a siete Natura 2000. Ostatných 10 projektov sú pilotné programy, ktoré sa zaoberajú širšími otázkami biodiverzity (LIFE+ „Projekty v oblasti biodiverzity“).

Projekty LIFE+ Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia sú pilotnými projektmi, ktoré prispievajú k rozvoju inovačných koncepcií politík, technológií, metód a nástrojov. Zo 743 doručených návrhov Komisia vybrala 146 projektov, ktoré bude financovať a ktoré predložili rozličné súkromné aj verejné organizácie z daného odvetvia. Úspešné projekty, ktorých príjemcovia sú z 18 členských štátov, predstavujú celkovú investíciu 298,5 milióna EUR, z čoho EÚ poskytne asi 136,8 milióna EUR.

V rámci tejto zložky prispeje Komisia viac ako 34,6 milióna EUR na 29 projektov, ktoré sa priamo zaoberajú zmenou klímy, s celkovým rozpočtom 81,1 milióna EUR. Okrem toho mnoho ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na iné otázky, bude mať takisto nepriamy vplyv na emisie skleníkových plynov.

Medzi ďalšie dôležité oblasti záujmu patrí voda, odpady a prírodné zdroje, chemické látky, mestské prostredie, kvalita pôdy a vzduchu.

Projekty LIFE+ Informovanosť a komunikácia šíria informácie o otázkach súvisiacich so životným prostredím a zviditeľňujú ich. Zo 158 doručených návrhov Komisia vybrala 10 projektov, ktoré predložili rozličné súkromné aj verejné organizácie z daného odvetvia a/alebo organizácie zaoberajúce sa životným prostredím. Vybrané projekty z deviatich členských štátov predstavujú celkové investície vo výške 10,5 milióna EUR, z čoho EÚ poskytne približne 5,5 milióna EUR.

Štyri z týchto desiatich projektov sa zaoberajú zvyšovaním povedomia o otázkach súvisiacich s prírodou a biodiverzitou a šesť projektov sa zameriava na ďalšie otázky súvisiace so životným prostredím, ako napr. zmenu klímy, efektívne využívanie zdrojov a predchádzanie znečisťovaniu pobrežných oblastí.

Súvislosti

V Bruseli sa 27. júna 2013 dospelo k neformálnej dohode o ďalšom období financovania programu LIFE (2014 – 2020). Zmeny sa týkajú konkrétnej časti venovanej zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a prispôsobovaniu sa im a novej kategórie financovania „Integrované projekty“. Malo by sa tým stimulovať vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia, čím by sa zabezpečilo rozšírenie projektov vďaka dodatočnému financovaniu z fondov EÚ a národných a súkromných fondov. Na to, aby uvedená dohoda nadobudla podobu právneho predpisu, je potrebný oficiálny súhlas Parlamentu a Rady.

LIFE+ je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie s celkovým rozpočtom 2,14 miliardy EUR na obdobie rokov 2007 – 2013. V rámci LIFE+ Komisia každoročne uverejňuje jednu výzvu na predkladanie návrhov projektov.

Ďalšie informácie

Viac informácií o nástroji LIFE+ a podrobnosti o „20 rokov nástroja LIFE“ sa nachádza tu:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Môžete sa obrátiť aj na príslušné vnútroštátne orgány:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Zverejnené 3. júl 2013