Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bezpečnosť leteckej dopravy: Komisia aktualizovala európsky zoznam zakázaných leteckých spoločností

Bezpečnosť leteckej dopravy: Komisia aktualizovala európsky zoznam zakázaných leteckých spoločností

Európska komisia po dvadsiaty prvýkrát aktualizovala európsky zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu alebo obmedzeniam pri prevádzkovaní letov v rámci Európskej únie, lepšie známy ako „zoznam EÚ týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky“. Na základe zlepšení v oblasti bezpečnosti na Filipínach je Philippine Airlines prvá z leteckých spoločností tejto krajiny, ktorá od roku 2010 môže opäť vstúpiť do európskeho vzdušného priestoru. To isté platí aj pre venezuelskú leteckú spoločnosť Conviasa, ktorá mala zákaz prevádzkovať lety od roku 2012. Takisto Líbya zaznamenala pokrok, ale líbyjské orgány súhlasili s tým, že sa ich leteckým spoločnostiam nepovolí prevádzkovanie letov v Európe, kým sa ich opätovná certifikácia neukončí k spokojnosti Európskej únie.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „zoznam EÚ týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky bol vytvorený na ochranu európskeho vzdušného priestoru a občanov, ale môže slúžiť aj ako varovný signál pre krajiny a letecké spoločnosti, ktoré v tejto oblasti majú čo doháňať. Dnes sme potvrdili našu ochotu vymazať krajiny a letecké spoločnosti zo zoznamu, ak preukážu skutočné odhodlanie a schopnosť udržateľným spôsobom implementovať medzinárodné bezpečnostné normy. Okrem Filipín, Venezuely a Mauritánie zaznamenalo dobrý pokrok aj niekoľko afrických krajín.“

Týmto novým zoznamom sa nahrádza a aktualizuje predchádzajúci zoznam z decembra 2012 a je k dispozícii na nahliadnutie na webovej lokalite Komisie.

Vzhľadom na zlepšenie dohľadu nad bezpečnosťou zo strany príslušných filipínskych orgánov, ako aj na schopnosť leteckého dopravcu Philippine Airlines zabezpečiť účinný súlad s príslušnými predpismi o leteckej bezpečnosti, sa na základe návštevy na mieste s cieľom posúdenia bezpečnosti v júni minulého roku rozhodlo o zrušení zákazu, ktorý sa týkal tejto spoločnosti registrovanej na Filipínach. Pre všetkých ostatných dopravcov registrovaných na Filipínach zostáva zákaz v platnosti.

Vzhľadom na úspešné odstránenie závažných bezpečnostných nedostatkov, ktoré viedli v apríli 2012 k zákazu vstupu spoločnosti Conviasa registrovanej vo Venezuele do vzdušného priestoru EÚ, sa táto spoločnosť vypúšťa zo zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky. Tieto zlepšenia sa preukázali počas konzultácií s Komisiou a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA), ako aj v rámci auditov vykonaných Španielskom a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) vo Venezuele.

V decembri 2012 sa Mauritánia stala prvou krajinou, ktorá je v plnej miere vyškrtnutá zo zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky, do ktorého bola zaradená v roku 2010. Zlepšenia, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu, boli overené počas návštevy na mieste s cieľom posúdenia bezpečnosti, ktorú vykonala Komisia v apríli 2013.

Konzultácie sa uskutočnili s líbyjskými úradmi civilného letectva. Hoci výbor zistil určité zlepšenie, líbyjské úrady civilného letectva súhlasili s tým, že zachovajú dobrovoľné obmedzenia platné pre všetky letecké spoločnosti s osvedčením v Líbyi. Toto dobrovoľné obmedzenie vylučuje líbyjské letecké spoločnosti z prevádzkovania letov v EÚ až do okamihu ich úplnej opätovnej certifikácie v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Prebiehajúce vykonávanie týchto opatrení je predmetom dôkladného monitorovania zo strany Komisie a Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť.

Komisia takisto ocenila dobrý pokrok, ktorý dosiahli Sudán a Mozambik.

Komisia uznáva úsilie orgánov dohľadu nad bezpečnosťou Konžskej demokratickej republiky, Indonézie, Kazachstanu, Líbye, Mauritánia, Mozambiku, Filipín, Ruska a Sudánu o reformu systému civilného letectva a o zvýšenie bezpečnosti, aby v konečnom dôsledku mohli zaručiť účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem. Komisia naďalej aktívne poskytuje podporu a pomoc pri týchto reformách v spolupráci s ICAO, členskými štátmi EÚ a EASA.

Ďalšie aktualizácie zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky vyplývajú z vyradenia leteckých spoločností, ktoré zanikli, a z pridania nových spoločností zriadených v mnohých krajinách, ktoré majú zákaz leteckej prevádzky v EÚ: v Konžskej demokratickej republike, Indonézii, Kirgizsku, Mozambiku, Sudáne a na Filipínach.

Napokon, v prílohe B k zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky (kde sú uvedení dopravcovia, ktorí môžu prevádzkovať lety do EÚ za prísnych obmedzení a podmienok) došlo k zmenám, ktoré zohľadňujú obnovu flotily spoločnosti Air Madagascar (povolenie používať ďalšie lietadlo) a Air Astana z Kazachstanu (staré lietadlo typu Fokker vyradené z prevádzky a vypustené z prílohy).

Dnešné rozhodnutie Komisie vychádza z jednomyseľného stanoviska Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť, ktorého členmi sú bezpečnostní experti zo všetkých 28 členských štátov, ako aj z Nórska, Islandu, Švajčiarska a agentúry EASA.

Súvislosti

Spolu sa na aktualizovanom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečnosti leteckej prevádzky nachádza 278 leteckých spoločností certifikovaných v 20 štátoch, ktoré majú úplný zákaz prevádzkovať lety vo vzdušnom priestore EÚ. Týmito štátmi sú Afganistan, Angola, Benin, Džibuti, Eritrea, Filipíny, Gabon (s výnimkou troch leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia (s výnimkou piatich leteckých spoločností), Kazachstan (s výnimkou jednej leteckej spoločnosti, ktorá prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizsko, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Libéria, Mauritánia, Mozambik, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sudán, Svazijsko a Zambia. Na zozname sa nachádzajú samostatne aj 2 letecké spoločnosti: Blue Wing Airlines zo Surinamu a Meridian Airways z Ghany, čiže ich celkový počet je 280.

Okrem toho sa na zozname nachádza desať leteckých spoločností, ktoré podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a môžu prevádzkovať lety do EÚ za prísnych podmienok. Ide o spoločnosti Air Astana z Kazachstanu, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores z Komor, Iran Air z Iránu, TAAG Angolan Airlines z Angoly a Air Madagascar z Madagaskaru.

Ďalšie informácie:

Podpredseda Kallas na Twitteri


Zverejnené 11. júl 2013