Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zrýchlenie a zjednodušenie poskytovania podpory z Fondu solidarity EÚ po katastrofách

Zrýchlenie a zjednodušenie poskytovania podpory z Fondu solidarity EÚ po katastrofách

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn predložil návrh reformy Fondu solidarity EÚ. Plány, ktoré dnes Európska komisia prijala, pomôžu upraviť fond tak, aby bol pružnejší a jednoduchšie použiteľný pomocou jasnejších kritérií na výber príjemcov.

Od svojho vzniku v roku 2002 Fond solidarity pomohol pri 52 katastrofách v celej Európe, okrem iného pri zemetraseniach, lesných požiaroch, suchách, búrkach a záplavách. Dvadsaťtri krajín dostalo podporu vo výške viac než 3,2 mld. EUR. Ak Európsky parlament a členské štáty EÚ schvália dnešné návrhy, krajiny a regióny postihnuté katastrofami môžu očakávať výrazné zlepšenia v spôsobe fungovania Fondu solidarity.

Komisár Hahn uviedol: „Musíme byť pružnejší, keď chceme pomáhať krajinám pri obnove a oživení po katastrofách. Návrh Európskej komisie je jednoznačným vyjadrením solidárnej ochoty pomôcť regiónom alebo krajinám Európy, keď to najviac potrebujú. Zmeny, na ktorých sme sa dohodli, urýchlia, sprehľadnia a zjednodušia požívanie Fondu solidarity. Mali by takisto motivovať krajiny, aby predovšetkým znásobili svoje úsilie pri prevencii a zvládaní katastrof. Chcel by som preto teraz vyzvať Európsky parlament a členské štáty, aby tieto plány schválili tak, aby sme čo najskôr vytvorili Fond solidarity, ktorý by fungoval efektívnejšie a účinnejšie.“

Nový legislatívny návrh zjednoduší existujúce pravidlá tak, že pomoc možno vyplatiť rýchlejšie, ako je tomu v súčasnosti. Počíta sa po prvýkrát aj s možnosťou zálohových platieb. Jasnejšie sa vymedzuje, komu a načo možno poskytnúť pomoc, najmä v prípade regionálnych katastrof. Reforma okrem toho podnecuje členské štáty, aby kládli väčší dôraz na prevenciu katastrof a stratégie zvládania rizika. Základné princípy fondu ostávajú nezmenené, rovnako spôsob jeho financovania mimo bežného rozpočtu EÚ.

Kľúčové reformy:
  • Objasniť rozsah pôsobnosti Fondu solidarity tým, že sa obmedzí na prírodné katastrofy a rozšíri na suchá.

  • Jasnejšie pravidlá týkajúce sa využívania fondu v prípade regionálnych katastrof zavedením jednotnej prahovej hodnoty škody na poskytovanie pomoci na úrovni 1,5 % regionálneho hrubého domáceho produktu.

  • Možnosť poskytovania zálohových platieb po prvýkrát: 10 % predpokladaného príspevku, obmedzené na 30 mil. EUR.

  • Kratší administratívny postup zjednotením dvoch etáp schválenia a vykonávania do jednej dohody.

  • Zavedenie opatrení na rozvíjanie stratégií prevencie rizík katastrof: požiadavky na podávanie správ a možné podmienky pre poskytnutie pomoci.

Súvislosti

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol zriadený na podporu členských štátov EÚ a prístupových krajín poskytovaním finančnej podpory po veľkých prírodných katastrofách. Fond bol vytvorený v dôsledku ťažkých záplav v strednej Európe v lete 2002. Zoznam všetkých grantov FSEÚ

V zásade je pomoc z fondu obmedzená na financovanie núdzových opatrení, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci. Škoda spôsobená súkromným osobám alebo straty na príjmoch sa z fondu financovať nedajú.

Komisia uverejnila 6. októbra 2011 Oznámenie o budúcnosti Fondu solidarity a 25. júla predložila nariadenie, ktorým sa mení Európsky fond solidarity. Nariadenie sa teraz postúpi Európskemu parlamentu a Rade na prijatie.

Ďalšie informácie

Fond solidarity EÚ

Zverejnené 7. august 2013