Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia schválila 4 milióny EUR na grant pre udržateľnú mestskú mobilitu

Komisia schválila 4 milióny EUR na grant pre udržateľnú mestskú mobilitu

Európska komisia podpísala dohodu o grante vo výške 4 milióny EUR so združením 14 európskych výskumných ústavov, asociácií a konzultačných spoločností, vrátane 10 MSP, na trojročný projekt známy ako „Civitas Capital“.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Tento grant je prejavom pokračovania záväzku EÚ v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Civitas je jednou z najdôležitejších iniciatív EÚ v tejto oblasti a prinesie hmatateľné výsledky. Potrebujeme ďalej rozvíjať mestský rozmer našej dopravnej politiky. Na tento účel Komisia predstaví komplexný súbor opatrení v oblasti mestskej mobility ku koncu tohto roka.“

Iniciatíva Civitas Capital:

  • spojí existujúce znalosti prostredníctvom skupín zameraných na konkrétne témy, ktoré vypracujú príručky najlepších postupov;

  • bude vydávať odporúčania o budúcich prioritách výskumu a vývoja, ktoré Komisia zaradí do svojho programu v oblasti výskumu na roky 2014 – 2020;

  • vytvorí školiace programy a bude zabezpečovať organizáciu pri umiestňovaní a výmenách odborníkov na mestskú mobilitu – na odbornej príprave alebo stážach sa zúčastní približne 500 odborníkov;

  • bude riadiť činnosť fondu s prostriedkami vo výške takmer 500 000 EUR, ktoré podporia presun opatrení do ďalších miest. Tieto financie umožnia viacerým mestám realizovať úspešné opatrenia mestskej mobility;

  • vytvorí ďalších päť národných a regionálnych sietí a ďalej bude spravovať päť existujúcich sietí, ktoré pomôžu zintenzívniť šírenie poznatkov a najlepších postupov v rámci svojich jazykových alebo geografických skupín;

  • prostredníctvom internetovej stránky projektu Civitas vytvorí jednotné vedomostné centrum, v rámci ktorého budú všetky materiály dostupné a zainteresované strany ich môžu aplikovať alebo využiť na vzdelávacie ciele.

Súvislosti

Civitas je skratka pre „mestá, vitalita, udržateľnosť“. Projekt je financovaný prostredníctvom rámcového programu EÚ pre výskum zameraného na podporu miest v ich úsilí aplikovať inovácie na dosiahnutie udržateľnejšej mestskej mobility. V rámci projektu sa od jeho začiatku v roku 2002 podporilo viac ako 700 demonštračných činností v približne 60 mestách (v rámci celkovej siete 200 miest, ktoré sa učia z týchto demonštračných činností) s celkovým investičným objemom viac ako 200 mil. EUR z prostriedkov EÚ. Táto investícia pritiahla dodatočné prostriedky od miestnych a regionálnych orgánov a od súkromných partnerov v celkovej výške takmer 1 miliardy EUR.

V roku 2009 Komisia prijala akčný plán mestskej mobility zahŕňajúci 20 opatrení, ktoré sa mali vykonať do roku 2012 a ktorých výsledky sa v súčasnosti hodnotia. V roku 2011 Komisia uverejnila bielu knihu o doprave, ktorá stanovuje dva konkrétne ciele pre mestskú mobilitu: 1. postupne upustiť od používania konvenčne poháňaných vozidiel v mestských oblastiach do roku 2050; 2. v centrách veľkých miest dosiahnuť zavedenie mestskej logistiky bez CO2 do roku 2030.

Viac informácií:

Webová lokalita projektu CIVITAS
Webová lokalita GR MOVE
Webová lokalita mestskej mobility
Kampaň „Do the right mix“

Zverejnené 1. október 2013