Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jeden bilión eur na investície do budúcnosti Európy – rozpočtový rámec EÚ na roky 2014 – 2020

Jeden bilión eur na investície do budúcnosti Európy – rozpočtový rámec EÚ na roky 2014 – 2020

Európsky parlament dnes odhlasoval viacročný finančný rámec EÚ (VFR) na obdobie rokov 2014 až 2020. Súhlasom EP sa otvára cesta ku konečnému schváleniu Radou v nasledujúcich týždňoch. Dvaapolročné obdobie intenzívnych rokovaní po tom, čo Komisia predložila svoje návrhy 29. júna 2011, sa končí.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso privítal výsledok dnešného hlasovania: „Je to veľký deň pre Európu. Európsky parlament vyslovil svoj konečný súhlas s európskym rozpočtom od roku 2014 do roku 2020, čím sa úspešne dovŕšili dlhé rokovania. Rada teraz môže v krátkom čase pridať svoju pečať. Európska únia v rokoch 2014 až 2020 preinvestuje takmer 1 bilión EUR do rastu a pracovných miest. Rozpočet EÚ je skromný v porovnaní s bohatstvom jednotlivých štátov. Ale i tak rozpočet EÚ na jeden rok predstavuje − v súčasných cenách − viac peňazí ako celý Marshallov plán v čase jeho realizácie! Náš moderný, na budúcnosť orientovaný rozpočet môže byť skutočným prínosom pre život ľudí. Pomôže posilniť a udržať oživenie prebiehajúce v celej Európskej únii. Máme finančné prostriedky, ktorými môžeme budovať cestu vedúcu von z krízy, finančnú podporu pre tých, ktorí sú pod hranicou chudoby alebo si hľadajú zamestnanie, investičné príležitosti pre malé podniky a pomoc pre miestne spoločenstvá, poľnohospodárov, výskumníkov a študentov. Je to dohoda, ktorá pomáha každej rodine v celej Európe. Európa je súčasťou riešenia.“

Pozrite si videoprejav predsedu Barrosa: http://bit.ly/I2nKPH

Janusz Lewandowski, komisár zodpovedný za rozpočet a finančné plánovanie, uviedol: „Napokon sme to dokázali; po dnešnom hlasovaní v Európskom parlamente môžeme zabezpečiť predvídateľnosť financovania 20 miliónom európskych malých a stredných podnikov, miliónom najchudobnejších ľudí na svete, približne 100 000 mestám a regiónom, ako aj tisícom laboratórií a univerzít: Európa splnila svoje predsavzatia! Budete mať európske fondy na investície do hospodárskeho rastu, výskumu a vzdelávania, na pomoc pre mladých nezamestnaných a na humanitárnu pomoc na ďalších sedem rokov. Neviem si predstaviť lepšiu správu, akú by mohla Európa vyslať svojim občanom niekoľko mesiacov pred budúcimi európskymi voľbami: Európa funguje, Európa pracuje!“

Koľko to znamená a na aké účely?

Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2014-2020 umožňuje Európskej únii investovať až 960 miliárd EUR v záväzkoch (1,00 % HND EÚ) a 908.4 miliárd EUR v platbách (0,95 % HND EÚ). Nástroje pre prípad nepredvídaných okolností (napríklad rezerva na núdzovú pomoc, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity, nástroj flexibility), a Európsky rozvojový fond, sa nachádzajú mimo stropov VFR. Ak sa aktivujú v plnom rozsahu, predstavujú dodatočných 36,8 mld. EUR (alebo 0,04 % HND EÚ). Rozpočtový rámec EÚ na roky 2014 – 2020 určuje priority výdavkov, ktoré sú ?zamerané na udržateľný rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť v súlade so stratégiou rastu Európa 2020. Napríklad v porovnaní so súčasným rámcom sa rozpočtový okruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) zvyšuje z 91,5 miliardy EUR (= 9,2 % rozpočtu) na 125,6 miliardy EUR (13,1 % rozpočtu).

12 dôležitých bodov

Budúci rozpočet je moderný rozpočet pre Európsku úniu v 21. storočí. V ďalšej časti sa uvádza 12 dôležitých bodov, ktoré znázorňujú celý rad významných inovácií a ukazujú jednoznačnú európsku pridanú hodnotu.

1. Ľudia, ktorí hľadajú prácu, môžu rátať s pomocou z budúceho rozpočtu EÚ, čo predstavuje významný príspevok k vytváraniu pracovných miest prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najmenej 70 miliárd EUR (t. j. približne 10 miliárd EUR ročne), bude v rámci ESF k dispozícii na tento účel ako doplnok k vnútroštátnym opatreniam v tejto oblasti. Nová Iniciatíva zamestnanosti mládeže je prepojená s ESF a v hodnote aspoň 6 miliárd EUR podporí implementáciu záruk pre mladých ľudí v období rokov 2014 – 2015. V rámci reformovanej politiky súdržnosti bude k dispozícii celkovo až 366,8 miliárd EUR na investície do európskych regiónov, miest a reálnej ekonomiky. Bude to hlavný investičný nástroj EÚ na splnenie cieľov Európa 2020: vytváranie rastu a pracovných miest, riešenie zmeny klímy a energetickej závislosti a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia. Zdrojom pomoci bude cielená podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zameraná na kľúčové priority, napríklad na podporu malých a stredných podnikov, v prípade ktorých je cieľom zdvojnásobiť podporu zo 70 na 140 miliárd EUR v priebehu 7 rokov. Uplatní sa výraznejšia orientácia na výsledky a nová výkonnostná rezerva vo všetkých európskych štrukturálnych a investičných fondoch, ktoré budú stimulovať dobré projekty. A napokon, efektívnosť v rámci politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárskom fonde bude prepojená aj so správou ekonomických záležitostí na podporu členských štátov pri plnení odporúčaní EÚ v rámci európskeho semestra.

2. Viac mladých ľudí než kedykoľvek predtým si mohlo naplánovať pobyt v zahraničí s podporou z programu Erasmus+ Európskej únie. S cieľom podporiť odborné znalosti a zamestnateľnosť bude mať tento program rozpočet vo výške takmer 15 miliárd EUR , čo je o 40 % viac než súčasné úrovne v reálnom vyjadrení. Viac než 4 milióny ľudí dostane podporu na prácu, štúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 študentov odborného vzdelávania a učňov, ako aj viac než 500 000 ľudí, ktorí sa zúčastnia výmeny mládeže alebo dobrovoľníckej práce v zahraničí. Až 200 000 študentov, ktorí plánujú celé svoje magisterské štúdium v zahraničí a pre ktorých sú vnútroštátne granty alebo pôžičky len zriedka k dispozícii, bude môcť využiť nový systém záruk za pôžičky, ktoré poskytuje Európsky investičný fond. Finančné prostriedky dostane aj 600 partnerstiev v oblasti športu vrátane európskych neziskových podujatí. Dve tretiny rozpočtu sú vyčlenené na vzdelávacie príležitosti jednotlivcov v zahraničí, v rámci EÚ aj za jej hranicami; zo zvyšku sa budú podporovať partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami, podnikmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami, ako aj reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a na podporu inovácií, podnikania a zamestnateľnosti.


3. Európska kultúra, kino, televízia, hudba, literatúra, scénické umenie, kultúrne dedičstvo a súvisiace oblasti budú mať úžitok zo zvýšenej podpory v rámci nového programu Tvorivá Európa. Vďaka rozpočtu vo výške 1,5 miliardy EUR na nasledujúcich sedem rokov (v reálnom vyjadrení o 9 % viac než súčasná úroveň) tento program výrazne oživí oblasti kultúry a tvorivých činností, ktoré sú významným zdrojom pracovných miest a rastu. Program Tvorivá Európa bude okrem toho podporovať aj iniciatívu Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske dedičstvo, Dni európskeho dedičstva a päť európskych cien (cenu EÚ za kultúrne dedičstvo/cenu Europa Nostra, cenu EÚ za súčasnú architektúru, cenu EÚ za literatúru, cenu European Border Breakers Awards a cenu MEDIA).

4. Výskum a inovácie financované EÚ budú mať väčší prínos z hľadiska zlepšenia kvality života Európanov a zvýšenia globálnej konkurencieschopnosti EÚ. Nový program pre výskum a inováciu Horizont 2020 je vybavený rozpočtom takmer 80 miliárd EUR , čo je približne o 30 % viac, než predstavuje súčasný rámec v reálnom vyjadrení. Horizont 2020 je jednoznačne stredobodom úsilia EÚ o vytváranie nového rastu a zamestnanosti v Európe. Výskumní pracovníci a podniky v celej Európe môžu rátať s výrazne vyššou a zjednodušenou podporou EÚ. Únia poskytne podporu špičkovému výskumu v Európe vrátane Európskej rady pre výskum, posilní vedúce postavenie priemyslu v oblasti inovácií vrátane podpory investícií do kľúčových technológií, väčší prístup ku kapitálu a podpore pre MSP a pomôže riešiť hlavné spoločenské výzvy, akými sú zmena klímy, rozvoj udržateľnej dopravy a mobility, cenová prístupnosť energie z obnoviteľných zdrojov, zaistenie potravinovej bezpečnosti a ochrany zdravia, alebo problematika starnutia obyvateľstva. Veľmi dôležitú úlohu bude mať pri preklenovaní medzery medzi výskumom a trhom, napríklad tak, že inovatívnym podnikom pomôže rozvinúť technické objavy do životaschopných produktov so skutočným komerčným potenciálom. Medzinárodná spolupráca bude dôležitou prioritou programu Horizont 2020. V rámci programu Horizont 2020 sa na akcie Marie Skłodowska-Curie vyčlení viac než 6 miliárd EUR na roky 2014 – 2020 , teda o 30 % viac oproti súčasnej úrovni. To umožní EÚ podporiť viac než 65 000 výskumných pracovníkov. Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) dostane v rokoch 2014 – 2020 spolu 2,7 miliardy EUR na posilnenie spojenia medzi vyšším vzdelávaním, výskumom a podnikaním, na podporu začatia podnikateľskej činnosti a na špecializovanú postgraduálnu odbornú prípravu.

5. Malé a stredné podniky sú nosným pilierom európskeho hospodárstva; predstavujú približne 99 % všetkých európskych podnikov a zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore. Vďaka novému program COSME môžu očakávať 2,3 miliardy EUR na podporu konkurencieschopnosti a rozvoj rastu a zamestnanosti v Európe. COSME je prvý program EÚ zameraný na MSP, ktorý uľahčí ich prístup na trhy vo vnútri a mimo EÚ a poskytne lepší prístup k financovaniu prostredníctvom úverových záruk a rizikového kapitálu.

6. Rast a zamestnanosť v Európe závisia vo veľkej miere od investícií do infraštruktúry. Častou prekážkou pre občanov a podniky je skutočnosť, že infraštruktúrne siete v Európe, či už v oblasti dopravy, energetiky alebo IKT, sú neúplné, neefektívne alebo jednoducho neexistujú. So sumou 33,3 miliardy EUR (26,3 mld. na dopravu , 5,9 mld. na energetiku, 1,1 mld. na digitalizáciu) , bude Nástroj na prepojenie Európy (Connecting Europe Facility – CEF) kľúčovým nástrojom pre strategické investície do infraštruktúry na európskej úrovni. Pomôže vybudovať cesty, železnice, elektrické siete a plynovody, ako aj infraštruktúry a služby pre jednotný digitálny trh tým, že poskytne kľúčovú finančnú podporu potrebnú na chýbajúce prepojenia európskych infraštruktúrnych sietí, ktoré by sa inak nevybudovali. Lepšie vzájomné prepojenia rozšíria obchodné príležitosti a energetickú bezpečnosť a uľahčia prácu a cestovanie. Sú rovnako v prospech občanov aj podnikov vo všetkých členských štátoch. V oblasti dopravy Nástroj na prepojenie Európy pomôže realizovať novú a dlho očakávanú politiku dopravnej infraštruktúry, v rámci ktorej deväť hlavných koridorov vytvorí základ prepravných služieb na jednotnom európskom trhu a bude znamenať revolúciu v dopravnom spojení medzi Východom a Západom. V oblasti energetickej infraštruktúry má Nástroj na prepojenie Európy zásadný význam pre dosiahnutie hlavných cieľov energetickej politiky a cenovo prístupnej energie pre všetkých spotrebiteľov, pre bezpečnosť dodávok a udržateľnosť. Spolu s riešeniami týkajúcimi sa zrýchleného vydávania povolení a regulačných stimulov zavedených novými usmerneniami nariadenia TEN-E, CEF teraz radikálne zlepší investičné prostredie pre tieto projekty. CEF je takisto vôbec prvým investičným programom do širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb na úrovni EÚ s cieľom napomôcť, aby sa digitálny jednotný trh premenil na skutočnosť.

7. Obmedzené verejné financie zvyšujú potrebu uvoľniť ostatné zdroje financovania, a tak vytvoriť pákový efekt pre rozpočet EÚ v porovnaní s priamym grantovým financovaním. Presne toto je cieľom finančných nástrojov, ako sú úvery, záruky, nástroje vlastného imania a iné nástroje na rozdelenie rizika, ktoré môžu byť použité vo väčšom rozsahu v rámci rozpočtu na roky 2014 – 2020. Budú sa realizovať v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), Európskym investičným fondom (EIF) a vnútroštátnymi podpornými bankami. Cieľom týchto nástrojov je riešenie konkrétnych trhových nedostatkov v takých oblastiach, ako je financovanie pre MSP, výskumné a vývojové projekty, energetická účinnosť a kľúčová infraštruktúra. Napríklad nová iniciatíva MSP z podnetu Komisie bude podporovať poskytovanie bankových úverov pre MSP v členských štátoch, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté finančnou krízou, a to prostredníctvom čiastočných úverových záruk a sekuritizačných nástrojov. Ďalší inovačný nástroj, iniciatíva projektových dlhopisov, poskytuje alternatívu – spôsob na nebankové financovanie kľúčových infraštruktúrnych projektov, ako sú napríklad železničné trate, diaľnice a energetické prenosové siete. Tieto projekty sa tak otvárajú pre inštitucionálnych investorov, napríklad penzijné fondy a poisťovacie spoločnosti, ktoré vyhľadávajú dlhodobo stabilné peňažné toky, pričom predstavujú alternatívu k tradičným bankovým úverom ako zdroj financovania. Finančné nástroje sa použijú v programoch, ako je COSME (financovanie MSP), Horizont 2020 (výskum a inovácie), Erasmus+ (na jeho schému úverových záruk – pozri bod 2) a Nástroj na prepojenie Európy (infraštruktúra).

8. Rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020 predstavuje dôležitý krok vpred pri transformácii Európy na čisté a konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo. Najmenej 20 % celkového rozpočtu sa použije v prospech projektov a politík v oblasti zmeny klímy. Záväzok 20 % strojnásobuje súčasný podiel 6-8 % a mohol by priniesť až 180 miliárd EUR na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy vo všetkých hlavných oblastiach výdavkov vrátane štrukturálnych fondov, výskumu, poľnohospodárstva a rozvoja.

9. Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je energickou odpoveďou EÚ na výzvy dneška, ako je potravinová bezpečnosť, zmena klímy, trvalo udržateľný rast a tvorba pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Takisto lepšie reaguje na očakávania občanov: Priame platby budú spravodlivejšie a ekologickejšie. Poľnohospodári budú mať silnejšie postavenie v rámci výrobného reťazca a nová SPP bude cielenejšia, účinnejšia a transparentnejšia. Podporí trhovo orientované poľnohospodárstvo (napríklad už nebudú vývozné subvencie, ktoré boli postupne zrušené v priebehu posledných rokov). Poľnohospodárske výrobky tvorili vysoký, až 7 % podiel vývozu EÚ v roku 2011, a to v hodnote viac než 100 miliárd EUR – viac ako automobily alebo liečivá. SPP je preto dôležitou hybnou silou pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Celých 50 rokov bola spoločná poľnohospodárska politika rýdzo európskou politikou strategického významu. Vzhľadom na to, že je rýdzo politikou Spoločenstva, dnes už viac než 70 % financovania poľnohospodárstva v Európe prichádza z EÚ a nie z národných alebo regionálnych pokladní. Jej podiel vo VFR na roky 2014 – 2020 je takýto: 312,7 miliardy EUR alebo 29 % na výdavky súvisiace s trhom a priamu pomoc (pilier 1), a 95,6 miliardy alebo 9 % na rozvoj vidieka (pilier 2) . Ešte v roku 1984 tvoril celkový objem SPP iba 70 % celkového rozpočtu EÚ.

10. Pravidlá financovania budú oveľa jednoduchšie a preto aj zrozumiteľnejšie pre príjemcov a menej náchylné na chyby. Celkove sa zavádza približne 120 zjednodušujúcich opatrení. Príklad: V rámci politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárskeho fondu sa investície EÚ zjednodušia tým, že sa zavedú spoločné pravidlá pre všetky tieto európske štrukturálne fondy a investičné fondy, ako aj jednoduchšie účtovné predpisy, cielenejšie požiadavky podávania správ a intenzívnejšie využívanie digitálnych technológií („e-cohesion“). V rámci COSME pôjde o uplatňovanie prístupu „nulovej byrokracie“ a o podporu elektronického predkladania dokumentov a podávania správ. Horizont 2020 poskytuje zásadné zjednodušenie vďaka jednotnému súboru pravidiel pre celú oblasť financovania výskumu a inovácií, ktoré sa predtým poskytovalo prostredníctvom viacerých programov.

11. Otvorená a bezpečnejšia Európa má kľúčový význam pre našich občanov. Budúci rozpočet pomôže zabezpečiť, aby sa aktivity EÚ, ktoré stimulujú hospodársky, kultúrny a sociálny rast, mohli rozvíjať v stabilnom, zákonnom a bezpečnom prostredí. Pomôže ľuďom, aby nemali obavy z bývania, cestovania, štúdia alebo podnikania v iných členských štátoch. Budúci rozpočet podporí spoluprácu v občianskych a trestných veciach, umožní ľuďom lepšie využívanie ich práv ako občanov EÚ a podporí rovnosť. Poskytne aj finančné prostriedky na riešenie cezhraničných otázok, ako je azyl, migrácia, hraničné kontroly a víza a boj proti trestnej činnosti a terorizmu. Prostredníctvom mechanizmu núdzovej reakcie sa zvýši schopnosť EÚ reagovať rýchlo a účinne na krízy súvisiace s migráciou alebo bezpečnosťou. Sumy plánované pre občanov, azyl, migráciu, zdravie, spotrebiteľov a bezpečnosť pod takzvaným okruhom 3 sa zvýšia o26,5% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

12. EÚ ako zodpovedný globálny aktér bude aj naďalej spolupracovať so zvyškom sveta. Vzťahy s naším bezprostredným susedstvom, Východom a Juhom, ako aj s našimi strategickými partnermi, zostanú aj naďalej najvyššou prioritou. Zároveň s tým, ako sa zvyšuje globálna vzájomná závislosť, sa musí presadzovať aj naša bezpečnosť a prosperita za našimi hranicami. Práve preto bude celkovým cieľom vonkajšej činnosti v podmienkach nového viacročného finančného rámca (VFR) zabezpečiť, aby EÚ zostala vplyvným a akcieschopným partnerom, ktorý podporuje demokraciu, mier, solidaritu, znižovanie chudoby a prosperitu, a to tak v bezprostrednom susedstve EÚ, ako aj v celom ostatnom svete. Únia sa naďalej plne angažuje za dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov. Finančné prostriedky EÚ sú ešte väčšmi zamerané na pomoc najchudobnejším ľuďom na svete tým, že sa pomoc sústreďuje na menší počet krajín (napríklad na Subsaharskú Afriku) a menej oblastí (napríklad na udržateľný a inkluzívny rast a dobrú správu vecí verejných). EÚ aj naďalej zotrváva vo svojom úsilí predchádzať krízam s cieľom zachovať mier a posilniť medzinárodnú bezpečnosť. Naše nástroje vonkajšej pomoci takisto posilnia spoluprácu EÚ s tretími krajinami v otázkach globálnych problémov, ako je napríklad zmena klímy, ochrana životného prostredia a regionálne prejavy nestability, a umožňujú tak EÚ reagovať rýchlo a účinne na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené človekom na celom svete.

Ďalšie informácie:


Prečítajte si MEMO /13/1004 s najčastejšími otázkami, údaje, tabuľky a grafy o VFR na roky 2014 – 2020.
Navštívte webovú stránku viacročného finančného rámca 2014 – 2020 a jednotlivých financujúcich programov EÚ.
Získajte viac informácií o údajoch jednotlivých programov v bežných cenách a v cenách roku 2011
Získajte viac informácií o prídeloch pre jednotlivé krajiny v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky.

Zverejnené 20. november 2013