Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Erasmus+ má zelenú: Viac ako 4 milióny občanov získajú granty EÚ na rozvoj zručností a zamestnateľnosti

Erasmus+ má zelenú: Viac ako 4 milióny občanov získajú granty EÚ na rozvoj zručností a zamestnateľnosti

Európsky parlament dnes schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa má začať v januári. Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

„Som veľmi rada, že Európsky parlament prijal Erasmus+ a hrdá na to, že sme dokázali zvýšiť rozpočet o 40 % v porovnaní s našimi súčasnými programami. Je to dôkazom záväzku EÚ podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu. Erasmus+ zároveň prispeje k boju proti nezamestnanosti mladých ľudí tým, že im dá príležitosť zlepšiť si vedomosti a zručnosti prostredníctvom skúseností v zahraničí. Okrem toho, že sa prostredníctvom tohto programu budú poskytovať štipendiá pre jednotlivcov, podporí Erasmus+ aj partnerstvá uľahčujúce ľuďom prechod zo vzdelávacieho do pracovného procesu a podporí aj reformy zamerané na modernizáciu a zlepšenie kvality vzdelávania v členských štátoch. Je to nevyhnutné, ak máme vybaviť našu mladú generáciu kvalifikáciou a zručnosťami potrebnými pre úspech v živote,“ uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Komu je Erasmus+ určený?

  • 2 milióny vysokoškolských študentov budú môcť absolvovať štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí vrátane 450 000 stáží,

  • 650 000 žiakov odborných škôl a učňov získa granty na vzdelávanie, odbornú prípravu alebo prácu v zahraničí,

  • 800 000 pedagógov, školiteľov, učiteľov profesijných predmetov a pracovníkov s mládežou získa štipendiá na vyučovanie alebo odbornú prípravu v zahraničí,

  • 200 000 študentov magisterského štúdia, ktorí chcú celé štúdium absolvovať v inej krajine, môže využiť úverové záruky,

  • viac ako 500 000 mladých ľudí dostane možnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí alebo sa zúčastniť na výmenách mládeže,

  • viac ako 25 000 študentov dostane štipendiá na spoločné magisterské štúdium, ktoré spočíva v štúdiu na aspoň dvoch inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v zahraničí,

  • 125 000 škôl, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládežníckych organizácií a podnikov dostane finančné prostriedky na vytvorenie 25 000 „strategických partnerstiev“ s cieľom podporovať výmenu skúseností a kontaktov s pracovným prostredím,

  • 3500 vzdelávacích inštitúcií a podnikov získa podporu na vytvorenie viac než 300 „znalostných aliancií“ a „aliancií sektorových zručností“ na podporu zamestnanosti, inovácií a podnikateľských schopností,

  • finančné prostriedky získa aj 600 partnerstiev v oblasti športu, vrátane európskych neziskových podujatí.

Súvislosti

Erasmus+ sa spúšťa v čase, keď je v EÚ takmer šesť miliónov mladých ľudí bez práce – pričom v Španielsku a Grécku je to vyše 50 %. Zároveň existujú viac než 2 milióny voľných pracovných miest a tretina zamestnávateľov hlási ťažkosti pri hľadaní zamestnancov s potrebnými zručnosťami. Ide o dôkaz výraznej nerovnováhy dopytu a zručností v Európe. Erasmus+ bude túto nerovnováhu riešiť tým, že ľuďom vytvorí možnosti študovať, odborne sa vzdelávať alebo získavať skúsenosti v zahraničí.

Zároveň prispeje k zlepšeniu kvality a významu vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou v Európe prostredníctvom podpory profesného rozvoja pedagogických pracovníkov a pracovníkov s mládežou a prostredníctvom spolupráce medzi školami a podnikmi.

Študentská a učňovská mobilita posilňuje aj mobilitu zamestnancov medzi členskými štátmi. Pri ľuďoch, ktorí už študovali alebo absolvovali odbornú prípravu v inej krajine, je vyššia pravdepodobnosť, že sa budú chcieť v budúcnosti v zahraničí aj zamestnať.

V rozpočte vo výške 14,7 miliardy EUR je zohľadnená aj odhadovaná miera inflácie. Ďalšie prostriedky by sa mali prideliť na vysokoškolskú mobilitu a budovanie kapacít v krajinách mimo EÚ. O tomto dodatočnom rozpočte sa však rozhodne najskôr v roku 2014.
Po prvýkrát bude mať program Erasmus+ vytvorený samostatný rozpočtový riadok na šport. V priebehu siedmich rokov sa vďaka nemu vynaloží okolo 265 miliónov EUR na rozvoj európskeho rozmeru športu, čím sa pomôže pri riešení cezhraničných hrozieb, ako napríklad ovplyvňovanie výsledkov zápasov či doping. Program bude zároveň slúžiť na podporu nadnárodných projektov s účasťou organizácií masového športu, čím bude šíriť príklady dobrej správy, sociálneho začlenenia, dvojitej kariéry a fyzickej aktivity pre všetkých.

Ďalšie kroky

Návrh dnes prijal Európsky parlament. Prijatie Radou (členské štáty) sa predpokladá v priebehu ďalšieho mesiaca. Program Erasmus+ sa začne v januári 2014.

Ďalšie informácie

Európska komisia: Webová stránka programu Erasmus+
Erasmus+ na Facebooku
Webová stránka komisárky Vassiliouovej

Zverejnené 20. november 2013