Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zamestnanosť mladých ľudí: Komisia navrhuje štandardy na zlepšenie kvality stáží

Zamestnanosť mladých ľudí: Komisia navrhuje štandardy na zlepšenie kvality stáží

Európska komisia navrhla usmernenia, na základe ktorých majú stážisti získať kvalitné pracovné skúsenosti za bezpečných a spravodlivých podmienok, a tak zvýšiť svoje šance nájsť si dobré pracovné miesto. Návrhom odporúčania Rady o rámci kvality pre stáže by sa členské štáty vyzvali najmä k tomu, aby zabezpečili, že vnútroštátne právo alebo vnútroštátna prax budú rešpektovať zásady stanovené v usmerneniach a že v prípade potreby prispôsobia svoje právne predpisy. Stáže sú kľúčovým prvkom systému Záruka pre mladých ľudí, ktorý Európska komisia navrhla v decembri 2012 a Rada ministrov EÚ prijala v apríli 2013. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer každá tretia stáž v súčasnosti, pokiaľ ide o pracovné podmienky alebo obsah vzdelávania, nedosahuje subštandardnú úroveň. Mnohé z týchto subštandardných stáží využívajú zamestnávatelia ako náhradu prvých pracovných miest.

„Stáže majú mimoriadny význam pre zlepšenie zamestnateľnosti mladých ľudí a zabezpečenie plynulého prechodu zo školy do zamestnania. Je neprijateľné, že niektorí stážisti sú v súčasnosti využívaní ako bezplatná alebo lacná pracovná sila. Členské štáty musia zabezpečiť, aby stážisti dostali hodnotnú odbornú prípravu a získali cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu nájsť si zamestnanie. Tieto navrhované usmernenia by stážistom umožnili získať kvalitné pracovné skúsenosti v dobrých pracovných podmienkach“, uviedol v tejto súvislosti László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Usmerneniami by sa zvýšila transparentnosť, pokiaľ ide o podmienky stáží, napríklad na základe požiadavky, aby sa stáže riadili písomnou dohodou o stáži. V dohode by mal byť stanovený obsah vzdelávania (ciele vzdelávania, dohľad) a pracovné podmienky (obmedzené trvanie, pracovný čas, jasná informácia o tom, či stážista bude dostávať plat alebo inú odmenu a či má nárok na sociálne zabezpečenie). Poskytovatelia stáží by už v oznámení o voľnom pracovnom mieste museli uviesť, či ide o platenú stáž.

Stanovením spoločných noriem kvality pre stáže by prijatie rámca kvality pre stáže podporilo realizáciu systémov záruky pre mladých ľudí zo strany členských štátov a zvýšilo počet medzinárodných stáží a podporilo rozšírenie siete EURES o stáže, ako to vo svojich záveroch z júna 2012 požadovala Európska rada.

Navrhovaný rámec neplatí pre stáže, ktoré sú súčasťou univerzitného štúdia alebo ktoré sú povinné na získanie prístupu k určitým povolaniam.

Súvislosti

Rámec kvality pre stáže patrí medzi iniciatívy oznámené v Balíku opatrení pre zamestnanosť mladých ľudí z decembra 2012 (pozri SPEECH/12/910).

Cieľom záruky pre mladých ľudí je zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania. Záruka pre mladých ľudí patrí medzi najdôležitejšie a najnaliehavejšie štrukturálne reformy, ktoré musia členské štáty zaviesť v záujme riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zlepšenia prechodu zo školy do zamestnania. Pre jej účinnú realizáciu sú kvalitné stáže rozhodujúce.

Stáže sa za posledných 20 rokov stali pre mladých ľudí dôležitým vstupným miestom na trh práce. Aj keď na našich trhoch práce sa stávajú bežným prvkom, v súvislosti s rozšírením ich počtu narastá aj obava týkajúca sa obsahu vzdelávania a pracovných podmienok. Ak majú stáže naozaj uľahčiť nástup do pracovného života, musia ponúkať kvalitný obsah vzdelávania a primerané pracovné podmienky a nemali by byť len lacnou náhradou normálnych pracovných miest.

Z nedávneho Eurobarometra o kvalite stáží vyplýva, že stáže sú rozšíreným javom: stáž absolvovala asi polovica respondentov (46 %), mnohí z nich dokonca viaceré. Okrem toho sa v rámci prieskumu zistilo, že 35 % poskytovateľov stáží neponúka písomnú dohodu o stáži a 23 % stážistov na konci dostane ponuku ďalšej stáže, a nie riadneho pracovného miesta. Podľa prieskumu sa v zahraničí absolvovalo len 9 % stáží.

V júli 2012 zverejnila Komisia štúdiu o stážach vo všetkých členských štátoch EÚ. Obsahovala odporúčanie, aby stáže ponúkali viac záruk, pokiaľ ide o kvalitu a perspektívu pre mladých ľudí, a aby viac reagovali na požiadavky trhu práce.

Ďalšie informácie:

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť
Eurobarometer „The experience of traineeships in the EU“
Webová stránka komisára Lászlóa Andora
László Andor na Twitteri

Zverejnené 5. december 2013