Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Polovica Európanov je so železnicami spokojná, treba však vynaložiť väčšie úsilie na zlepšenie ponuky služieb

Polovica Európanov je so železnicami spokojná, treba však vynaložiť väčšie úsilie na zlepšenie ponuky služieb

Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý bol uverejnený, 58 % Európanov je spokojných so železničnými službami vo svojej krajine. Vlaky však využíva pomerne málo Európanov. V niektorých krajinách je znepokojivo veľa ľudí, ktorí si myslia, že je príliš komplikované kúpiť si cestovný lístok. A približne 19 % Európanov nevyužíva vlak pre nedostatočnú dostupnosť. Osoby so zníženou pohyblivosťou sa sťažovali najmä na zlú dostupnosť železničných vozňov a nástupíšť a nedostatok informácií o dostupnosti pri plánovaní svojej cesty.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za dopravu vyhlásil: „Pravidelne využíva vlak len štvrtina cestujúcich v EÚ.“ To nestačí. Musíme zatraktívniť železničnú dopravu a táto štúdia nám jasne ukázala, kde je potrebné prijať opatrenia. Napríklad je neprijateľné, aby bola kúpa cestovných lístkov v niektorých krajinách tak komplikovaná. Rozhodnúť sa ísť vlakom by malo byť tak rýchle a ľahké ako vybrať auto z garáže.

Cieľom reprezentatívneho prieskumu medzi 26 000 Európanmi bolo zistiť spokojnosť cestujúcich EÚ s vnútroštátnymi železničnými službami vrátane spokojnosti so samotnými vlakmi, železničnými stanicami a dostupnosťou pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Nadväzuje na podobný prieskum uskutočnený v roku 2011 (k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že treba vynaložiť väčšie úsilie, aby sa pre zákazníka stali železnice prijateľnejším spôsobom dopravy. V januári 2012 Komisia predložila štvrtý železničný balík s ďalekosiahlymi návrhmi s cieľom otvoriť služby vnútroštátnej osobnej dopravy hospodárskej súťaži.

Lístky a informácie

Celková miera spokojnosti, pokiaľ ide o jednoduchosť kúpy lístka, sa od roku 2011 nezlepšila (78 % spokojnosť). V Rakúsku (nárast 14 percentuálnych bodov) a v Grécku (10 percentuálnych bodov) však došlo k značnému zlepšeniu a v Taliansku, Dánsku a Slovinsku (vo všetkých prípadoch o viac ako 10 percentuálnych bodov) naopak k znepokojivému nárastu nespokojnosti.

Spokojnosť s poskytovaním informácií počas cesty vlakom, najmä v prípade meškania, je naďalej nedostatočná (menej ako 50 % spokojnosť). Najvyššiu mieru spokojnosti zaznamenali Spojené kráľovstvo (70 %), Fínsko (68 %) a Írsko (62 %). Najvyššiu mieru nespokojnosti mali Francúzsko (47 %) a Nemecko (42 %).

Štvrtý železničný balík obsahuje návrhy, ktoré umožňujú vytvoriť spoločné informačné systémy a integrované systémy predaja cestovných lístkov.

Spoľahlivosť

Spokojnosť s presnosťou a spoľahlivosťou je najvyššia v Írsku, Lotyšsku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve (nad 73 %). Nespokojnosť je najvyššia v Taliansku (44 %), Nemecku (42 %), Poľsku (40 %) a vo Francúzsku (39 %).

Spokojnosť s frekvenciou premávky vlakov je podstatná z hľadiska prilákania cestujúcich, keďže načasovanie spojov je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní zákazníkov o výbere dopravného prostriedku. S frekvenciou premávky vlakov je spokojných spolu 59 % Európanov. Najnižšiu mieru spokojnosti zaznamenali Taliansko a krajiny strednej a juhovýchodnej Európy.

Návrhy nachádzajúce sa v štvrtom železničnom balíku spočívajúce v posilnení správcov infraštruktúry by mali posilniť riadenie železničnej siete a zlepšiť jej spoľahlivosť.

V rámci novej politiky EÚ v oblasti infraštruktúry Európska únia investuje 26 miliárd EUR na financovanie celoeurópskych dopravných projektov. Pôjde najmä o železnice, výstavbu chýbajúcich cezhraničných spojov, odstránenie nepriechodných miest a rozvoj inteligentnejších sietí.

Dostupnosť

Iba 37 % opýtaných Európanov je veľmi spokojných s celkovou dostupnosťou vlakových staníc pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Spokojnosť je najvyššia v Spojenom kráľovstve (61 %), Írsku (56 %) a vo Francúzsku (52 %). Podpriemernú spokojnosť vykázalo Nemecko, Švédsko, Taliansko a krajiny východnej Európy.

Iba 46 % respondentov je spokojných s dostupnosťou nástupíšť (40 % v prípade železničných vozňov) a ešte menej ľudí vyjadrilo spokojnosť s úrovňou informácií o dostupnosti poskytovaných pred cestou (39 %) a s pomocou osobám so zníženou pohyblivosťou (37 %). Spokojnosť sa ďalej znižuje, keď sa určitý problém priamo týka respondentov (43 % spokojnosť s dostupnosťou nástupíšť a 37 % spokojnosť s dostupnosťou vozňov).

Ak chceme zvýšiť podiel železničnej dopravy, je nevyhnutné vyriešiť otázky týkajúce sa dostupnosti, a to najmä v súvislosti so starnutím európskeho obyvateľstva. 34 % respondentov, ktorí nikdy nevyužívajú vlaky, uviedlo ako dôvod svojho nevyužívania minimálne jeden problém súvisiaci s dostupnosťou. Mohlo by to znamenať, že približne 19 % obyvateľov EÚ nevyužíva služby železníc z dôvodu dostupnosti.

Vybavovanie sťažností

Spokojnosť s vybavovaním sťažností sa od roku 2011 zvýšila o úctyhodných 11 percentuálnych bodov, čo predstavuje prvé výsledky vykonávania nariadenia o právach cestujúcich . V štyroch členských štátoch (Francúzsko, Lotyšsko, Fínsko a Španielsko) sa spokojnosť zvýšila o viac ako 20 percentuálnych bodov.

Súčasné využívanie vlakov v EÚ

  • Iba 35 % Európanov využíva vlaky Intercity niekoľkokrát za rok alebo častejšie, hoci 83 % obyvateľov býva menej ako 30 minút od vlakovej stanice.

  • 32 % Európanov nikdy nevyužíva vlaky Intercity.

  • 53 % Európanov nikdy nevyužíva prímestské vlaky, hoci 31 % býva menej ako 10 minút od vlakovej stanice. Niekoľkokrát do týždňa využíva prímestské vlaky iba 14 % Európanov.

  • Automobily naďalej zostávajú dominantným dopravným prostriedkom v Európe, tento trend sa však mení: v roku 2010 cestoval priemerný Európan autom takmer 9 500 km, čo je o 100 km menej ako v roku 2004.


Ďalšie informácie:

Kompletné výsledky prieskumu Eurobarometer o spokojnosti zákazníkov so železnicami
Železničná doprava na webovej stránke Komisie
Práva cestujúcich v železničnej preprave na webovej stránke Komisie
Informačná kampaň o právach cestujúcich
Sledujte podpredsedu Kallasa na Twitteri

Zverejnené 19. december 2013