Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Koordinovaná akcia na presadzovanie práva vedie k väčšiemu dodržiavaniu ľudských práv na webových stránkach o cestovaní

Koordinovaná akcia na presadzovanie práva vedie k väčšiemu dodržiavaniu ľudských práv na webových stránkach o cestovaní

V rámci spoločnej akcie vnútroštátnych spotrebiteľských orgánov koordinovanej Európskou komisiou prekvapujúco vysvitlo, že v roku 2013 až 382 z 552 webových stránok nedodržiavalo európske spotrebiteľské právo. V dôsledku ráznych opatrení na presadzovanie práva sa teraz 62 % skontrolovaných webových stránok správa k spotrebiteľom tak, ako by malo. Proti zvyšným 38 % sa podniknú ďalšie kroky, keďže európske orgány naďalej pracujú na zabezpečení plného dodržiavania práv spotrebiteľov.

„Tretina používateľov internetu v Európskej únii si cestu a ubytovanie rezervuje online. Používatelia si zaslúžia mať istotu, že online rezervácie sú bezpečné a spoľahlivé. Z 552 webových stránok o cestovaní, ktoré sme preverili, je 62 % teraz vďaka spoločnému úsiliu členských štátov a Komisie v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa. Nemienim poľaviť, pokým práva spotrebiteľov nebudú plne rešpektované, a na dosiahnutie tohto cieľa sa budem snažiť využiť existujúce štruktúry,“ povedal európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

Európska komisia pravidelne koordinuje zosúladené kontroly webových stránok (známe aj ako „sweeps“), ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány presadzovania práva. Ich cieľom je identifikovať porušenia spotrebiteľského práva a následne zaistiť jeho dodržiavanie. V lete 2013 vykonali vnútroštátne orgány kontrolu webových stránok ponúkajúcich predaj leteniek a hotelového ubytovania. Kontrola sa týkala aj webových stránok obchodníkov a sprostredkovateľov. Celkovo bolo skontrolovaných 552 webových stránok.

Na základe týchto kontrol a overovania vnútroštátne orgány zistili, že celkovo 382 webových stránok nie je v súlade so spotrebiteľským právom EÚ. Predpisy EÚ dodržiavalo len 31 % skontrolovaných webových stránok. Vnútroštátne orgány následne kontaktovali buď domáce spoločnosti, ktoré prevádzkujú neregulárne webové stránky s cieľom dosiahnuť ich súlad so spotrebiteľským právom EÚ, alebo v prípade spoločností z iných členských štátov požiadali o pomoc príslušný členský štát. Do dnešného dňa bolo upravených 173 webových stránok, čím sa počet regulárnych stránok zvýši až na 62 % celkového počtu skontrolovaných stránok. 209 webových stránok je predmetom prebiehajúcich konaní. Patrí sem aj 52 webových stránok, ktorých prevádzkovatelia sa už zaviazali, že nedostatky odstránia.

Čo sa presne kontrolovalo?

Kontrola webových stránok sa týkala týchto aspektov: či sú informácie o kľúčových charakteristikách služieb ľahko dostupné, či bola cena oznámená už na začiatku a zahŕňala aj voliteľné doplnkové položky, či webové stránky poskytovali e-mailové adresy, na ktoré možno zasielať otázky a sťažnosti, a či ešte pred zakúpením obsahovali podmienky napísané jasným a ľahko zrozumiteľným jazykom. Zistili sa tieto hlavné problémy:

  • Chýbajúce povinné informácie o obchodníkovej totožnosti, najmä jeho e-mailová adresa, čo spotrebiteľa oberá o účinný kontaktný prostriedok. Tieto informácie chýbali na 162 webových stránkach (30 %).

  • Nedostatok jasných pokynov o postupe podania žiadosti. Tieto informácie neboli dostupné na 157 webových stránkach (28 %).

  • Voliteľné doplnkové poplatky (ako napríklad poplatok za batožinu, poplatky za poistenie) neboli v slobodne voliteľnej ponuke „opt-in“. Tento problém sa vyskytol na 133 webových stránkach (24 %).

  • Celková cena služby nebola uvedená hneď na prvom zobrazení hlavných bodov rezervácie. Táto informácia chýbala na 112 webových stránkach (20 %).


Čo sa stane ďalej?

Proti 209 webovým stránkam, ktoré aj naďalej nespĺňajú príslušné požiadavky, prebiehajú vnútroštátne administratívne alebo právne konania. Okrem toho sa ďalej prehodnocujú určité postupy v odvetví cestovného ruchu s cieľom poskytnúť spotrebiteľom všetky príslušné informácie a dať im možnosť prijať informované rozhodnutia.

Súvislosti

Kontrolná akcia známa ako „sweep“ znamená rozsiahle celoeurópske preverovanie s cieľom odhaliť porušovanie spotrebiteľského práva a následne zaistiť jeho dodržiavanie. Kontrolnú akciu koordinuje Komisia a súčasne ju vykonávajú vnútroštátne orgány presadzovania práva na základe ustanovení nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrolná akcia týkajúca sa cestovných služieb „Travel Services Sweep“ sa v júni 2013 uskutočnila v 27 členských štátoch EÚ , v Nórsku a na Islande. Táto fáza stále prebieha. Išlo o siedmu kontrolnú akciu od roku 2007. Kontrole boli podrobené webové stránky, ktoré ponúkajú letenky a/alebo ubytovanie; webové stránky ponúkajúce obe služby sa počítali dvakrát.

Čoraz viac európskych občanov kupuje cestovné služby online. V roku 2012 si letenky alebo hotelové služby rezervovalo online 32 % európskych spotrebiteľov s internetovým prístupom (údaje Eurostatu, prieskum o elektronickom nakupovaní 2012). Cestovanie, cestovný ruch a súvisiace odvetvia predstavujú okolo 10 % HDP EÚ. Európski občania uskutočnili v roku 2011 viac ako 1 miliardu rekreačných pobytov, z toho takmer 80 % v EÚ.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Zverejnené 14. apríl 2014