Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európa na dosah

Európa na dosah

Seminár „Európa na dosah“ sa uskutočnil dňa 15. apríla 2014, v čase od 8:30 do 13:30 v Trenčíne v konferenčnej miestnosti hotela Elizabeth. Seminár bol organizovaný pod záštitou siete EURES (Európske služby zamestnanosti), v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Cieľovou skupinou tohto seminára boli výchovný poradcovia stredných škôl a pedagogicko psychologických poradní.

Predmetom seminára bolo predstaviť služby siete EURES a ďalších európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku - Europe Direct, SAIA, C.A.R.D.O., Iuventa, SAAIC a pod. s cieľom poskytnúť účastníkom kvalifikované informácie o možnostiach štúdia a práce v štátoch EÚ/EHP, oboznámiť ich s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov, na programoch celoživotného vzdelávania pre pedagógov, ako aj so situáciou na trhu práce v regióne vzhľadom na možnosti uplatnenia sa absolventov škôl podľa ich študijného zamerania.

Na seminári si svoje miesto našlo aj informačné centrum Europe Direct Trenčín, kde účastníkom seminára prezentovalo svoje aktivity.


Fotogaléria:


Zverejnené 30. apríl 2014