Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Partnerstvá v oblasti inovácií: nové návrhy týkajúce sa surovín, poľnohospodárstva a zdravého starnutia

Partnerstvá v oblasti inovácií: nové návrhy týkajúce sa surovín, poľnohospodárstva a zdravého starnutia

zásoby a dodávky surovín, udržateľné poľnohospodárstvo a aktívne a zdravé starnutie. Vo všetkých troch je nevyhnutné lepšie zladenie inovácií vo verejnom i súkromnom sektore, aby sa zlepšila kvalita života a posilnilo celosvetové vedúce postavenie Európy. Komisia preto spustila dve nové európske partnerstvá v oblasti inovácie – zamerané na suroviny a udržateľnosť a produktivitu poľnohospodárstva. Ďalej schválila štvorročný akčný plán v rámci partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie, ktorý je pilotným projektom prebiehajúcim od februára 2011. Partnerstvá spájajú verejné a súkromné zainteresované strany naprieč hranicami a sektormi s cieľom zrýchliť zavádzanie inovácií, vďaka postupujú podľa úplne novej koncepcie riešenia reťazca výskum - vývoj - inovácia. Do roku 2020 majú v pláne dosiahnuť ambiciózne ciele, pričom sa očakáva, že výsledky ich činnosti sa začnú prejavovať do 1 až 3 rokov. Dnešné oznámenie predchádza zasadnutiu Európskej rady, od ktorého sa očakáva potvrdenie ústrednej úlohy výskumu a inovácií pri oživovaní európskeho hospodárstva.

Predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, vyhlásil: „Musíme inovovať, ak chceme Európu dostať opäť na cestu smerom k rastu a zamestnanosti a vyriešiť podstatné problémy, ako je prístup k surovinám, udržateľné hospodárstvo a naša starnúca spoločnosť. Európske partnerstvá v oblasti inovácie prelomia bariéry, odstránia prekážky a pomôžu nám zamerať naše snahy na výsledky dôležité pre občanov a podniky."

Európske partnerstvá v oblasti inovácie sú novou koncepciou predstavenou v hlavnej iniciatíve Inovácia v Únii v rámci stratégie Európa 2020. Ich cieľom je riešiť slabé stránky, bariéry a prekážky v európskych systémoch výskumu a inovácie, ktoré bránia alebo spomaľujú rozvoj dobrých nápadov a ich uvádzanie na trh. K spomenutým slabým stránkam patria nedostatočné investície, zastaraná regulácia, chýbajúce normy a rozdrobenosť trhov. Na čele každého partnerstva je riadiaca skupina, ktorej predsedá európsky komisár (alebo komisári) zodpovedný (zodpovední) za dotknuté oblasti politiky. Členmi skupiny sú zástupcovia členských štátov (ministri), európski poslanci, poprední predstavitelia hospodárskeho odvetvia, výskumníci, predstavitelia občianskej spoločnosti a iné kľúčové zainteresované strany. Partnerstvá určujú, čo je potrebné urobiť na prekonanie prekážok – kroky na škále od ďalšieho vývoja technológií až po upravenie trhových rámcov a stimulovanie dopytu - a podnecujú kroky ako vo verejnom, tak v súkromnom sektore. Nemajú byť náhradou programov na financovanie či regulačných postupov, ale predstavujú spoločnú platformu na spoluprácu.

Partnerstvo v oblasti inovácie na prekonanie nedostatku surovín v Európe
Situácia pri zásobách a dodávkach surovín, ktoré sú pre dnešný špičkový priemysel nenahraditeľné, sa dostáva pod čoraz väčší tlak. V rámci návrhu vytvoriť európske partnerstvo v oblasti inovácie pri surovinách sa vyvinie spoločné úsilie podporovať prieskum, ťažbu a spracovanie surovín s cieľom zvýšiť vlastnú produkciu v Európe. Odhaduje sa napríklad, že hodnota nevyužitých minerálnych zdrojov v Európe, ktoré sa nachádzajú v hĺbke 500 - 1 000 metrov predstavuje približne 100 miliárd EUR. Nové technológie umožnia ťažbu vo väčších hĺbkach, odľahlejších končinách a za drsných podmienok. Ďalšie kroky sú nevyhnutné aj pri vývine náhrad za kritické suroviny a na zlepšenie recyklácie elektrického a elektronického zariadenia a iných odpadov. Zlepšený prístup k nerastným surovinám podporí vývoj inovačných produktov, napríklad tenkých fotovoltaických vrstiev, energeticky efektívnych technológií osvetlenia, elektrických vozidiel, vyspelých osobných lietadiel, infračervenej optiky a skleneného vlákna.

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie, dodal: „Musíme spojiť sily, aby sme mohli čerpať obrovský vlastný potenciál surovín v Európe. Musíme zintenzívniť našu snahu, aby Európa do roku 2020 zaujala vedúce postavenie v schopnostiach súvisiacich s prieskumom, ťažbou, spracovaním, recykláciou a náhradou surovín. Len tak bude Európa schopná už dnes vyvíjať technológie budúcnosti. Takáto inovácia je rozhodujúca pre konkurencieschopnosť Európy, jej udržateľný rast a nové pracovné príležitosti.“

Európske partnerstvo v oblasti inovácie pre poľnohospodárstvo
V nasledujúcich rokoch bude jedným z najzávažnejších celosvetových problémov potravinová bezpečnosť. Podľa odhadov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) do roku 2050 dopyt po potravinách narastie o 70 % a sprievodnými javom bude nárast dopytu po krmive, vlákninách, biomase a biomateriáli. Nastáva však aj spomalenie rastu produktivity – predovšetkým vinou znižovania investícií do poľnohospodárskeho výskumu, pričom zároveň čoraz viac narastá tlak na životné prostredie a naše prírodne zdroje. Napríklad 45 % pôd v Európe vykazuje problémy s kvalitou. Približne 40 % poľnohospodárskej pôdy je ohrozených znečistením dusičnanmi. Za posledných dvadsať rokov došlo k úbytku poľného vtáctva o 20 až 25 %.

Stručne povedané: kľúčovým problémom poľnohospodárstva v budúcnosti je nielen vyrábať viac, ale takisto vyrábať udržateľným spôsobom. Riešenie týchto problémov sa nepodarí nájsť bez výrazného stimulu rozvíjať vedu a inováciu v tejto oblasti, a predovšetkým vybudovať užšiu spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi, poľnohospodármi a inými aktérmi s cieľom zrýchliť prenos technológií z vedy do poľnohospodárskej praxe a poskytovať akademickej obci systematickejšiu spätnú väzbu o praktických potrebách poľnohospodárstva. Cieľom európskeho partnerstva v oblasti inovácie „Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť“ je zabezpečovať funkčné rozhranie medzi poľnohospodárstvom, biohospodárstvom, vedou a inými aktérmi na úrovni EÚ, na vnútroštátnej i regionálnej úrovni. Bude slúžiť aj ako katalyzátor efektívnosti opatrení súvisiacich s inováciou, ktoré podporuje politika rozvoja vidieka, ako aj výskum a inovácia v Únii. Toto partnerstvo má vytýčené dva hlavné ciele: podporovať produktivitu a efektívnosť poľnohospodárskeho sektora (do roku 2020 zvrátiť nedávny klesajúci trend produktivity), ako aj udržateľnosť poľnohospodárstva (do roku 2020 zaistiť uspokojivú úroveň funkčnosti pôdy).

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș vyhlásil: „Základnou otázkou poľnohospodárstva v budúcnosti nie je len, ako vyrábať viac, ale takisto ako vyrábať lepšie. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné plnou mierou čerpať z výskumu a inovácií založených na dopyte a rovnako je potrebné zabezpečiť šírenie najlepších postupov.“

Európske partnerstvo v oblasti inovácie pre aktívne a zdravé starnutie
Jedným z najvýraznejších problémov, ktorým Európa v súčasnosti čelí, je starnutie obyvateľstva. Počet európskych občanov starších ako 65 rokov sa v nasledujúcich 50 rokoch zdvojnásobí, z 87 miliónov v roku 2010 na 148 miliónov v roku 2060.

Táto skutočnosť na jednej strane predstavuje osobitý problém pre európske sociálne systémy a systémy zdravotnej starostlivosti, na druhej strane je to však aj príležitosť tieto systémy prepracovať v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti i sektora inovácií.

Európske partnerstvo v oblasti inovácie pre aktívne a zdravé starnutie bolo vytvorené so zámerom reagovať na tieto problémy. V novembri 2011 predstavilo svoj strategický plán vykonávania, v ktorom určilo prioritné oblasti a konkrétne kroky, ktoré musia podniknúť verejné orgány, podniky a občianska spoločnosť.

Dnešné oznámenie Komisie je konkrétnym následným opatrením na vykonanie špecifických opatrení. Medzi ne patrí: vyzvať zainteresované strany k účasti, vytvoriť trh inovačných myšlienok a nápadov, vyriešiť problémy v oblasti regulácie a normalizácie. Výsledkom bude zlepšenie života starších občanov, poskytnutie podpory v tom, aby mohli v procese starnutia byť prínosom pre spoločnosť, a zníženie tlaku na systémy zdravotnej a inej starostlivosti - v konečnom dôsledku teda prínos pre udržateľný rast.

Komisia potvrdila svoj záväzok podporovať vykonávanie strategického plánu, najmä prostredníctvom týchto krokov:

  • dnes adresovala prvú výzvu zainteresovaným stranám, aby sa zaviazali vykonať konkrétne kroky v oblasti inovácií v prospech aktívneho a zdravého starnutia,

  • zriadiť a od apríla 2012 sprevádzkovať „trh inovačných myšlienok a nápadov“, ktorý pomôže zainteresovaným stranám hľadať partnerov, umožní šírenie osvedčených postupov a dôkazov,

  • zladiť a účinne využívať finančné nástroje EÚ, ako sú Program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), 7. rámcový program pre výskum a vývoj a Program verejného zdravia,

  • vyriešiť otázky regulácie a normalizácie, napríklad prostredníctvom podpory zostavenia nového rámca EÚ pre testy interoperability, označovanie kvality a osvedčovania v elektronickom zdravotníctve.


Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli zdôraznil: „Aktívne a zdravé starnutie má pre našich občanov a životaschopnosť našich systémov zdravotnej a inej starostlivosti zásadný význam. Okrem toho predstavuje nezanedbateľný potenciál pre priemyselný sektor. Komisia je odhodlaná podporovať rýchle kroky v prioritných oblastiach, na ktorých sa partnerstvo dohodlo v roku 2011. Našim cieľom je dosiahnuť hmatateľné výsledky v nasledujúcich dvoch rokoch.“

Podpredsedníčka Neelie Kroesová dodala: „Partnerstvo pre aktívne a zdravé starnutie nám pomôže zlepšiť zdravie a kvalitu života starších ľudí a dlhodobo zabezpečiť udržateľnosť nášho systému starostlivosti. Naliehame na všetky zainteresované strany, aby prispeli k nášmu úsiliu a pomohli nám reagovať na demografickú zmenu.“


Zverejnené 29. február 2012