Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Utečenecká kríza: Európska komisia podáva správu o pokroku pri vykonávaní prioritných opatrení

Utečenecká kríza: Európska komisia podáva správu o pokroku pri vykonávaní prioritných opatrení

Deň pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa bude konať 15. októbra, Komisia predložila oznámenie, v ktorom sa opisuje súčasný stav vykonávania prioritných opatrení v rámci európskej migračnej agendy.V uvedenom oznámení Európskej rade sa uvádza pokrok dosiahnutý prostredníctvom operatívnych opatrení, rozpočtových záväzkov a činností na vykonávanie právnych predpisov EÚ, ktoré navrhla Komisia a ktoré 23. septembra podporili hlavy štátov a predsedovia vlád.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Ako vedúci predstavitelia Európy sme sa pred troma týždňami zišli, aby sme sa dohodli na konkrétnom zozname opatrení, ktoré potrebujeme prijať, a to urgentne. Komisia splnila všetky svoje záväzky. Na utečeneckú krízu sme vyčlenili viac peňazí – vďaka nášmu opravnému rozpočtu, ktorý už schválili obaja spoluzákonodarcovia. Našich odborníkov sme vyslali do Grécka a Talianska, aby sprevádzkovali systém krízových vstupných centier a systém premiestnenia a vyvinuli sme tlak na všetky členské štáty, aby riadne uplatňovali spoločné azylové pravidlá EÚ. Sme svedkami konkrétnych výsledkov, ale ešte stále potrebujeme, aby členské štáty spravili viac. Po vznešených slovách musia nasledovať konkrétne činy, a to doma.“

Pokiaľ ide o operatívne opatrenia, koncepcia krízových vstupných centier, ktorú navrhla Komisia, začína fungovať, pričom podporné tímy na riadenie migrácie sú už plne funkčné v Lampeduse v Taliansku a teraz sa nasadzujú v Grécku. To umožnilo, aby došlo k prvým premiestneniam žiadateľov o azyl, ako aj k značnému počtu návratových letov v prípade neregulárnych migrantov, ktorí nemajú právo zostať na území EÚ. Komisia zároveň spolupracuje s členskými štátmi, aby sa operatívne pripravili na presídlenie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, priamo z tretích krajín. Prví sýrski utečenci už boli presídlení do Talianska, Českej republiky a Lichtenštajnska, ktoré sa na tomto systéme zúčastňuje ako štát pridružený k schengenskému priestoru. V záujme účinného fungovania týchto systémov musia členské štáty pružne reagovať na výzvu pre vnútroštátnych odborníkov, aby podporili činnosť v krízových vstupných centrách, oznamovať Komisii svoje kapacity na prijímanie a určiť vnútroštátne kontaktné miesta, ktoré budú koordinovať premiestnenia s Gréckom a Talianskom, ako aj presídľovanie v rámci svojho vlastného územia.

Pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, Komisia už predložila pozmeňujúce návrhy k svojmu rozpočtu na roky 2015 a 2016, aby sa zdroje určené na utečeneckú krízu zvýšili o 1,7 miliardy EUR. To znamená, že Komisia vynaloží v rokoch 2015 a 2016 na utečeneckú krízu celkovo 9,2 miliardy EUR. Európsky parlament aj členské štáty schválili v zrýchlenom postupe v Rade opravný rozpočet Komisie na rok 2015. Členské štáty musia teraz vynaložiť vnútroštátne finančné prostriedky, aby doplnili rozpočet tak, ako to uznali hlavy štátov a predsedovia vlád 23. septembra. Veľký počet členských štátov ešte stále musí doplniť financovanie EÚ pre UNHCR, Svetový potravinový program (500 miliónov EUR), Regionálny trustový fond EÚ pre Sýriu (500 miliónov EUR) a Núdzový trustový fond pre Afriku (1,8 miliardy EUR).

Členské štáty musia tiež zaistiť riadne vykonávanie právnych predpisov EÚ. Spoločný európsky azylový systém je založený na pomoci osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a na navrátení migrantov, ktorí nemajú právo zostať na území EÚ. Tieto pravidlá sa musia riadne uplatňovať. Okrem 34 už prebiehajúcich konaní Komisia zatiaľ nedostala odpovede na 40 varovných listov, ktoré 23. septembra zaslala členským štátom v súvislosti s prípadnými alebo skutočnými porušeniami právnych predpisov EÚ v oblasti azylu.

Komisia tiež intenzívne spolupracuje s Gréckom, so špecializovaným tímom pracujúcim priamo na mieste pod vedením generálneho riaditeľa Služby na podporu štrukturálnych reforiem zriadenej pri EK s cieľom zaistiť, aby kapacity Grécka na prijímanie boli lepšie a aby sa splnili podmienky na obnovenie presunov v rámci dublinského systému do Grécka, aby ich Európska rada mohla do konca roka 2015 odporučiť. Komisia navyše práve dokončuje stanovisko k primeranosti a potrebe dočasného opätovného zavedenia kontrol hraníc Nemeckom, Rakúskom a Slovinskom. Komisia bude naďalej pozorne sledovať situáciu a verí, že úplné vykonávanie schválených prioritných opatrení umožní návrat k normálnemu fungovaniu schengenského systému v nasledujúcich mesiacoch.

Pokiaľ ide o riešenie základných príčin súčasných migračných a utečeneckých tokov do EÚ, kľúčový význam tu má vonkajší rozmer problému. Dodatočné financovanie a diplomatické úsilie sú jednou časťou riešenia. Okrem toho sa vykonáva Akčný plán EÚ proti prevádzaniu migrantov a s africkými partnermi sa pripravujú podmienky na dosiahnutie úspešných záverov summitu o migrácii, ktorý sa bude konať vo Vallette 11. a 12. novembra. Účinnejšie navracanie uľahčujú rokovania o dohodách o readmisii alebo intenzívnejšie vykonávanie existujúcich dohôd, ako napríklad dohody s Pakistanom. Poprednými partnermi sú Turecko a západný Balkán. V podrobnom Akčnom pláne v oblasti migrácie, ktorý odovzdal predseda Juncker prezidentovi Erdoğanovi 5. októbra, sa stanovuje súbor konkrétnych opatrení, na ktorých sa má spolupracovať. Komisia v súčasnosti aktívne vedie diskusie s tureckými orgánmi s cieľom finalizovať akčný plán. Okrem toho nedávno prijaté vyhlásenie na Konferencii na vysokej úrovni o trase cez východné Stredozemie a západobalkánskej trase vytvára vhodné predpoklady na zvýšenú spoluprácu s partnermi v našom bezprostrednom susedstve.

Súvislosti

V európskej migračnej agende, ktorú Komisia predstavila v máji 2015, sa stanovila potreba komplexného prístupu k riadeniu migrácie. Odvtedy sa zaviedlo množstvo opatrení – vrátane prijatia dvoch núdzových systémov na premiestnenie 160 000 osôb, ktoré jasne potrebujú medzinárodnú ochranu, z najviac postihnutých členských štátov do iných členských štátov EÚ, a posilnenie Akčného plánu Komisie v oblasti návratu.

Európska komisia predstavila 23. septembra súbor prioritných opatrení na vykonávanie európskej migračnej agendy, ktoré sa majú prijať v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Tento súbor zahŕňa krátkodobé opatrenia s cieľom stabilizovať súčasnú situáciu, ako aj dlhodobejšie opatrenia na vytvorenie spoľahlivého systému, ktorý obstojí v skúške času.

V zozname prioritných opatrení sa stanovujú kľúčové opatrenia, ktoré sa vyžadujú okamžite, pokiaľ ide o: i) operatívne opatrenia; ii) rozpočtovú podporu a iii) vykonávanie právnych predpisov EÚ. Tento zoznam podporilo neoficiálne zasadnutie hláv štátov a predsedov vlád 23. septembra 2015.

Ďalšie informácie:Oznámenie: Riadenie utečeneckej krízy: Súčasný stav vykonávania prioritných opatrení v rámci európskej migračnej agendy
Vyhlásenie Európskej komisie v nadväznosti na rozhodnutie premiestniť 120 000 utečencov, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci
Otázky a odpovede k núdzovému premiestneniu
Riadenie utečeneckej krízy: Okamžité operačné, rozpočtové a právne opatrenia v rámci európskej migračnej agendy
Väčšia zodpovednosť pri riešení utečeneckej krízy: Európska komisia prijala 40 rozhodnutí o porušení na zlepšenie fungovania európskeho azylového systému
Informačný prehľad – Smerom k účinnej politike návratu
Informačný prehľad – Európsky systém premiestnenia utečencov
Informačný prehľad – Koncepcia problémových oblastí
Všetky tlačové materiály týkajúce sa migračnej agendy EÚ

Zverejnené 15. október 2015