Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stratégia Európa 2020 - aktuálne údaje v oblasti vzdelávania a zamestnanosti

Stratégia Európa 2020 - aktuálne údaje v oblasti vzdelávania a zamestnanosti

Tento týždeň vydal Eurostat, štatistický úrad EÚ, aktuálne údaje v oblasti vzdelávania a zamestnanosti z pohľadu napĺňania cieľov stratégie Európa 2020.

Vzdelávanie
V oblasti školstva je cieľom stratégie Európa 2020, aby aspoň 40% ľudí v EÚ vo veku 30-34 rokov malo do roku 2020 ukončené vysokoškolské vzdelanie.
Čísla ukazujú, že podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov, ktorí ukončili terciárne vzdelanie sa od roku 2002 (23,6%) do roku 2015 (38,7%) konštantne zvyšoval.
Miera predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18-24 rokov v EÚ neustále klesá, zo 17,0% v roku 2002 na 11,0% v roku 2015.

V roku 2015, najmenej polovica populácie vo veku 30 až 34 ukončila terciárne vzdelanie v Litve (57,6%), na Cypre (54,6%), v Írsku a Luxembursku (oba 52,3%), a vo Švédsku (50,2%). Na opačnom konci rebríčka sú Taliansko (25,3%), Rumunsko (25,6%), Malta (27,8%) a Slovensko (28,4%).

Čo sa týka predčasného ukončenia školskej dochádzky, najmenej sa deje v Chorvátsku a najviac v Španielsku.

Zamestnanosť
V oblasti zamestnanosti je cieľom stratégie Európa 2020 dosiahnuť do roku 2020 celkovú mieru zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov aspoň na úrovni 75%. Trend je priaznivý. V roku 2015 bola miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v EÚ 70,1%, čo je v porovnaní s rokom 2014 nárast (69,2%). V posledných rokoch rastie aj miera zamestnanosti osôb vo veku 55 až 64 rokov: z 38,4% v roku 2002 na 53,3% v roku 2015.

Podrobnosti aj s tabuľkami nájdete v priložených dokumentoch.
Dokumenty na stiahnutie:
Eurostat - vzdelanie.pdf (PDF, 662 kB)
Eurostat - zamestnanosť.pdf (PDF, 712 kB)

Zverejnené 2. máj 2016