Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jarný balík opatrení v rámci európskeho semestra 2016 Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny

Jarný balík opatrení v rámci európskeho semestra 2016 Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny

Európska komisia dnes prijala konkrétne odporúčania pre jednotlivé členské štáty.

Odporúčania pre Slovensko sa v tomto roku venujú štrukturálnemu deficitu, nákladovej efektívnosti zdravotníctva, daňovej disciplíne, zamestnanosti, vzdelávaniu; ako aj verejnému obstarávaniu, modernizácii verejnej správy, súdnictvu a podnikateľskému prostrediu.

Členské štáty dosahujú pokrok pri realizácií reforiem a riešení makroekonomických nerovnováh, ale v záujme konsolidácie obnovy Európy treba urobiť viac.

Európska komisia dnes predkladá návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny (OJK) na rok 2016, v ktorých stanovuje usmernenia hospodárskej politiky pre jednotlivé členské štáty na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov. Popri opatreniach, ktoré už boli na európskej úrovni stanovené a ktoré sa už realizujú, sa tieto usmernenia zameriavajú na prioritné reformy na posilnenie oživenia hospodárstiev členských štátov zvyšovaním investícií, vykonávaním štrukturálnych reforiem a presadzovaním fiškálnej zodpovednosti.

V odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa zároveň odráža úsilie Komisie zabezpečiť, aby bol európsky semester pre správu hospodárskych záležitostí účinnejší a relevantnejší. Komisia tento rok navrhuje menej odporúčaní so zameraním na kľúčové hospodárske a sociálne priority stanovené v ročnom prieskume rastu na rok 2016. S cieľom posilniť zodpovednosť jednotlivých štátov venovala Komisia tento rok viac času komunikácii s členskými štátmi a so zúčastnenými stranami na všetkých úrovniach a poskytla im viac príležitostí na zapojenie sa. Zároveň kládla väčší dôraz na výzvy týkajúce sa eurozóny a na vzájomnú previazanosť medzi jednotlivými hospodárstvami v súlade s dohodnutým odporúčaním týkajúcim sa hospodárskej politiky eurozóny.

Tlačová správa v slovenčine
Samotné odporúčania pre jednotlivé krajiny v angličtine


Dokumenty na stiahnutie:
Odporúčania pre Slovensko v angličtine.pdf (PDF, 118 kB)

Zverejnené 18. máj 2016