Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Slovensko na ceste za vyššou hodnotou za verejné peniaze a kvalitnejším štátnym aparátom

Slovensko na ceste za vyššou hodnotou za verejné peniaze a kvalitnejším štátnym aparátom


Podľa hodnotenia Európskej komisie vykazuje Slovensko nedostatky vo verejnej správe, ktoré poškodzujú podnikateľské a investičné prostredie, ako aj efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov. Komisia, ale aj OECD, poukazujú najmä na nedostatok strategickej koordinácie medzi rezortmi, nedostatočné analyzovanie a vyhodnocovanie politík, strategických cieľov a verejných výdavkov, ako aj slabé dopadové štúdie v oblasti legislatívy a regulácie. Pretrvávajúce problémy Komisia vidí aj v riadení ľudských zdrojov v štátnej správe, kde sa často pri zamestnávaní dôsledne neuplatňujú princípy rovnosti príležitostí, chýba kvalitné kontinuálne vzdelávanie a odborná príprava, štruktúra platov nie je transparentná, predvídateľná a založená na zásluhách, a kde dochádza k vysokej fluktuácií zamestnancov v dôsledku politických cyklov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Európskym partnerstvom pre verejné stratégie preto dňa 12. mája 2016 usporiadali seminár "Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike: ako na to?", ktorého cieľom bolo diskutovať o zistených nedostatkoch, načrtnúť vízie na zlepšenie a prezentovať opatrenia, ktoré by sa mali v oblasti zefektívňovania verejnej správy a skvalitňovania riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe realizovať v dohľadnej dobe. Takýmito projektmi sú predovšetkým iniciatíva "Najlepší z možných svetov - Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike", ekonómov Martina Filka, Ľudovíta Ódora a Štefana Kišša, nový zákon o štátnej službe, ale aj nový systém posudzovania vplyvov legislatívy a regulácie v gescií Ministerstva hospodárstva.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek sa v súvislosti s podujatím vyjadril, že napriek solídnemu hospodárskemu rastu by sa Slovensko nemalo spoliehať, že firmy budú za nezmenených podmienok naďalej vytvárať nové hodnoty a pracovné miesta. „Je totiž celý rad problémov, ktoré podnikateľov trápia, a ktoré sa v prípade neriešenia negatívne podpíšu na rastovom potenciáli Slovenska a na dlhodobej udržateľnosti jeho verejných financií“, podotkol Chrenek. Podľa vedúceho Zastúpenia EK sú za mnohými prekážkami v podnikateľskej a investičnej atraktívnosti Slovenska práve slabšie odborné a analytické kapacity vo verejnej správe a nestabilita v štátnej administratíve. Pripomenul, že z Európskych štrukturálnych fondov je v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vyčlenených 335 miliónov eur, ktoré môžu výrazne napomôcť v budovaní potrebných kapacít.Dokumenty na stiahnutie:
Kompletná tlačová správa zo seminára „Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike – ako na to? ”.pdf (PDF, 399 kB)

Zverejnené 12. máj 2016