Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Opatrenia v oblasti tieňového bankovníctva: zamedzenie nových zdrojov rizík vo finančnom sektore

Opatrenia v oblasti tieňového bankovníctva: zamedzenie nových zdrojov rizík vo finančnom sektore

Keďže sa EÚ poučila z krízy, uskutočňuje ambiciózne reformy právnych predpisov v celom finančnom sektore, a najmä v bankovom sektore. Tieto reformy prispejú k vytvoreniu silnejšieho a zdravšieho finančného sektora v službách reálnej ekonomiky. V rámci týchto reforiem je najvyšší čas riešiť otázku rastúcej oblasti nebankovej úverovej činnosti, alebo tzv. tieňového bankovníctva, ktorá doteraz nebola v centre pozornosti prudenciálnej regulácie a dohľadu. Tieňové bankovníctvo do istej miery plní dôležité funkcie vo finančnom systéme. Vytvára napríklad dodatočné zdroje financovania a investorom ponúka alternatívu k bankovým vkladom. Avšak môže predstavovať aj potenciálnu hrozbu pre dlhodobú finančnú stabilitu, pretože sa vo finančnom sektore hromadia neznáme zdroje rizík a hrozí, že sa prenesú z tieňového bankového sektoru na štandardný bankový sektor.

V nadväznosti na výzvy, ktoré boli vznesené skupinou G20 na samite v Soule v roku 2010 a na samite v Cannes v roku 2011, Rada pre finančnú stabilitu (FSB) v súčasnosti vypracúva odporúčania týkajúce sa regulácie týchto činností a subjektov a dohľadu nad nimi. Prostredníctvom dnešnej konzultácie v podobe zelenej knihy sa Komisia aktívne zúčastňuje na prebiehajúcich prácach FSB.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Európska únia vystupovala ako celosvetový líder pri zavádzaní ambicióznych reforiem v oblasti finančnej regulácie, a najmä v oblasti bankovníctva. Neboli by sme radi, keby finančné činnosti a subjekty obchádzali existujúce a plánované pravidlá, pretože tak môže dochádzať k hromadeniu nových zdrojov rizík vo finančnom sektore. Preto musíme lepšie pochopiť, čím v skutočnosti tieňové bankovníctvo je a čím sa zaoberá, aká regulácia a dohľad by boli vhodné a na akej úrovni. Musíme mať jasno vo všetkých oblastiach finančného sektora.“

Súvislosti
Rada pre finančnú stabilitu definuje tieňový bankový systém ako „systém sprostredkovávania úverov, ktorý zahŕňa subjekty a činnosti mimo štandardného bankového systému“. Subjekty a činnosti tieňového bankovníctva môžu zahŕňať:

  • fondy peňažného trhu (MMF, Money Market Funds) a iné druhy investičných fondov alebo produktov, ktoré majú povahu vkladov,

  • investičné fondy poskytujúce úver alebo využívajúce finančnú páku zahŕňajúce fondy obchodovateľné na burze (ETF, Exchange Traded Funds) a zaisťovacie fondy,

  • finančné spoločnosti a subjekty s cennými papiermi, ktoré poskytujú úver alebo úverové záruky alebo vykonávajú transformáciu splatnosti a/alebo likvidity bez toho, aby sa na ne vzťahovala regulácia ako na banky,

  • poisťovne a zaisťovne, ktoré emitujú úverové produkty alebo poskytujú záruky na úverové produkty, a

  • sekuritizácia, požičiavanie cenných papierov a dohody o spätnom odkúpení (repo transakcie).


V dnešnej zelenej knihe sa opisuje, ako existujúce a navrhované opatrenia EÚ riešia problémy činností tieňového bankovníctva. Mimosúvahové nástroje ako účelovo vytvorené subjekty sú nepriamo regulované prostredníctvom bankovej regulácie. Správcovia zaisťovacích fondov sú regulovaní priamo prostredníctvom smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorá rieši celý rad problémov tieňového bankovníctva. Niektoré členské štáty zaviedli aj dodatočné vnútroštátne pravidlá pre dohľad nad finančnými subjektmi a činnosťami, ktoré nie sú regulované na úrovni EÚ.

Hoci tieto opatrenia istým spôsobom riešia otázku subjektov a činností tieňového bankovníctva, ešte stále je nutné podniknúť ďalšie kroky, keďže tieňové bankovníctvo sa neustále vyvíja a máme o ňom čoraz viac poznatkov. Cieľom súčasných prác Komisie, vedených v spolupráci s FSB, normotvornými orgánmi a príslušnými orgánmi dohľadu a regulačnými orgánmi EÚ, je pozorne preskúmať existujúce opatrenia a navrhnúť vhodný prístup na zabezpečenie uceleného dohľadu nad tieňovým bankovým systémom spolu s primeraným regulačným rámcom.

V tejto súvislosti existuje päť kľúčových oblastí týkajúcich sa bankovníctva, správy aktív, požičiavania cenných papierov a dohôd o spätnom odkupovaní, sekuritizácie a ostatných subjektov tieňového bankovníctva, v rámci ktorých Komisia skúma možnosti a ďalšie opatrenia.

Ďalšie kroky
Zúčastnené strany môžu reagovať na túto konzultáciu do 1. júna 2012.

Konferencia o tieňovom bankovníctve sa uskutoční 27. apríla v Bruseli.

Na základe výsledkov Komisia zaujme pozíciu na medzinárodnej scéne a prijme rozhodnutie o ďalších opatreniach.

Viac informácií tu

Zverejnené 19. marec 2012