Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia dnes požiadala Slovensko i ďalšie štyri krajiny EÚ, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

Európska komisia dnes požiadala Slovensko i ďalšie štyri krajiny EÚ, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy


Slovensko by podľa Komisie malo zmeniť právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy z dôvodu, že porušujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.

Zmluvou o pristúpení z roku 2003 bolo novým členským štátom poskytnuté prechodné obdobie, počas ktorého mali svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Po uplynutí tohto obdobia v roku 2014 Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko prijali nové právne predpisy upravujúce nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.

Tieto nové vnútroštátne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré Komisia považuje za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa potenciálne odrádzajúce od cezhraničného investovania. Niektoré obmedzenia môžu sledovať opodstatnené ciele, keďže sa zameriavajú na boj proti špekulatívnym nákupom, alebo slúžia na účely plánovania a ciele politiky rozvoja vidieka; musia však byť proporcionálne a voči ostatným občanom EÚ nemôžu byť diskriminačné.

Dnešná žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Bulharsko, Litva Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko do dvoch mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadov uvedených členských štátov Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu.

Nachádzame sa v druhej faze konania o porušení právnych predpisov. Na jar 2015 Komisia zaslala formálnu výzvu na zosúladenie právnych predpisov. Odpovede Slovenska a ďalších členských krajín nerozptýlili obavy Komisie týkajúce sa v súčasnosti platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Pokiaľ ide o Bulharsko a Slovensko, hlavnou obavou je, že nákupcovia musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine, čo diskriminuje ostatných štátnych príslušníkov členských štátov EÚ. Maďarsko má veľmi reštriktívny systém, ktorý stanovuje úplný zákaz nadobúdania pôdy právnickými osobami a povinnosť kupujúceho, aby sám obrábal pôdu. Okrem toho, podobne ako v Lotyšsku a Litve, kupujúci musia byť poľnohospodári. Hoci Komisia súhlasí s tým, že by vnútroštátne orgány mali mať možnosť riadne regulovať trhy s poľnohospodárskou pôdou s cieľom zachovať využitie takejto pôdy na poľnohospodárske účely a podporovať miestny rozvoj, viaceré tieto opatrenia považuje z hľadiska prilákania investícií do rozvoja vidieka za neprimerane obmedzujúce a diskriminačné.



Viac informácií

Zverejnené 26. máj 2016