Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako uplatňujeme právo EÚ a využívame potenciál jednotného trhu

Ako uplatňujeme právo EÚ a využívame potenciál jednotného trhu

Z Prehľadu výsledkov jednotného trhu za rok 2015 vyplýva, že vo väčšine oblastí sa darí odstraňovať prekážky voľného pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu.

33. výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ hodnotí členské štáty v kľúčových oblastiach uplatňovania práva EÚ. Nástrojom na dohľad nad správnym dodržiavaním práva EÚ sú aj konania o porušení povinnosti. EK môže takéto konanie zahájiť v dvoch situáciách. Po prvé, ak členský štát v dohodnutej lehote neoznámi svoje vnútroštátne opatrenia, ktorými transponoval európsku smernicu do vnútroštátneho práva. Po druhé, ak právna úprava členského štátu nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ, alebo ak vnútroštátne orgány neuplatňujú právo EÚ správne.

V správe sa ukazuje, že celkový počet konaní o porušení povinnosti je trvale nižší v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi. Tak ako v roku 2014, aj v roku 2015 bolo najviac prípadov porušenia povinnosti začatých v oblasti životného prostredia a dopravy.

Po zohľadnení všetkých hodnotených oblastí dosiahli najlepšie výsledky Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Írsko a Slovensko.

V počte konaní o porušená právnych predpisov EÚ je Slovensko približne v strede medzi všetkými členskými štátmi. K decembru 2015 bolo začatých 46 konaní z dôvodu nesprávnej transpozície alebo zlého uplatňovania práva EÚ, 15 prípadov bolo z dôvodu oneskorenej transpozície.Tlačová správa
Slovensko - prehľad výsledkov jednotného trhu
Všeobecné informácie o konaní EÚ v prípade porušenia povinnosti môžete nájsť v kompletnom dokumente MEMO/12/12


Dokumenty na stiahnutie:
Výročná správa o uplatňovaní práva EÚ na vnútroštátnej úrovni.pdf (PDF, 1542 kB)
Prehľad o Slovensku – uplatňovania práva EÚ_en.pdf (PDF, 228 kB)
Všeobecné informácie o konaní EÚ v prípade porušenia povinnosti_inforgrafika2015_en.pdf (PDF, 162 kB)

Zverejnené 18. júl 2016