Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Maroš Šefčovič predstavil balík opatrení smerujúcich k nízkouhlíkovému emisnému hospodárstvu

Maroš Šefčovič predstavil balík opatrení smerujúcich k nízkouhlíkovému emisnému hospodárstvu


Európska komisia dnes predložila balík opatrení, ktoré urýchlia prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo v Európe. Ide o dva legislatívne návrhy na zníženie emisií skleníkových plynov o 30 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005 v sektoroch, ktoré nepodliehajú systému obchodovania s emisnými povolenkami (tu bol návrh predložený v júli 2015), akými sú odvetvia dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, nakladania s odpadom, využívania pôdy a lesného hospodárstva.

Toto je súčasťou celkového cieľa EÚ dosiahnuť redukciu všetkých emisií o 40 % do roku 2030 a o 80-95 % do roku 2050. Súčasťou balíka je aj nová Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, ktorej cieľom je postupne prechádzať k alternatívnym energetickým zdrojom v doprave.

Dnešné návrhy sú ďalšími v poradí, ktorými Európska komisia reaguje na záväzky krajín Európskej únie vyplývajúce z Parížskej dohody o klimatických zmenách a zároveň plní záväzky v oblasti implementácie Energetickej únie.

Ako uvádza slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič: „Ako Európania sme sa zaviazali, že kolektívne znížime skleníkové emisie o 30 percent a Európska komisia premenila tento záväzok do konkrétnych návrhov. Cieľom je vyslanie jasného signálu, že popri rešpektovaniu našich klimatických záväzkov z Paríža, chceme vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a v rámci neho aj vytvorenie nových s tým súvisiacich moderných pracovných miest.

Každá členská krajina dostala číslo, ktoré predstavuje záväzný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov v daných odvetviach hospodárstva. Pre Slovensko to znamená mínus 12 percent. Vyspelé krajiny ako Švédsko alebo Nemecko majú tieto limity oveľa vyššie. Predložené návrhy však poskytujú rôzne možnosti, ako zohľadniť špecifickú situáciu jednotlivých krajín, napr. ako si rozdeliť znižovanie emisií medzi jednotlivými odvetviami, ako do tohto úsilia započítať poľnohospodársku politiku alebo ako sa vysporiadať so zvýšením energetickej efektívnosti v budovách.

Chápeme, že návrh je dosť technicky náročný, ale zároveň aj dosť ambiciózny. Jeho predloženiu predchádzali rozsiahle konzultácie s predstaviteľmi všetkých členských krajín, aby sme zohľadnili všetky možné národné špecifiká danej krajiny, jej hrubého domáceho produktu a predložili vyvážený a férový návrh. Myslím si, že takto predložený návrh bude poskytovať väčšiu flexibilitu ako v minulosti.

Rok 2016 je rokom predkladania návrhov na realizáciu Energetickej únie. To, že nejde o prázdne slová, sme už preukázali predložením viacerých kľúčových návrhov. Do konca tohto roka Európska komisia plánuje predložiť ďalšie iniciatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a vnútorného trhu s energiou"
.

Súčasťou dnešného balíka je aj nová Európska stratégia pre nízkouhlíkovú mobilitu, ktorá poskytuje rámec pre opatrenia na znižovanie emisií vo všetkých oblastiach dopravy. Štvrtina emisií skleníkových plynov v Európe pochádza z dopravy, ktorá je hlavným zdrojom znečistenia vzduchu. Z toho až 70% emisií skleníkových plynov pochádza z cestnej dopravy. Pokiaľ chceme dosiahnuť záväzky v oblasti klimatických zmien, je nevyhnutné sa zamerať aj na sektor dopravy.

,,Myslím si, že je to nielen náš politický záväzok, ale čoraz častejšie počúvame od občanov, že chcú mať kvalitnejšie ovzdušie, lepšie zorganizovanú dopravu vo svojich mestách a regiónoch. Preto v rámci stratégie plánujeme prijať legislatívne opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti dopravných systémov, lepšie využívanie digitálnych technológií a inteligentných modalít, ktoré produkujú čo najmenej emisií. Jedným z našich cieľov je aj vytvoriť trh pre nízkoemisné alebo nulovo emisné autá – na vodíkový alebo elektrický pohon, pretože ak chce Európa zostať automobilovou veľmocou, čo sa týka veľmi jednoznačne aj Slovenska, budeme musieť rešpektovať nové trendy a byť konkurencieschopní nielen v klasických autách, ktoré produkujeme dnes, ale aj automobiloch - s nízkymi alebo nulovými emisiami skleníkových plynov, ktoré sú čoraz viac žiadané na svetových trhoch" – dodal Maroš Šefčovič.


Tlačová správa
Otázky a odpovede k návrhu Komisie o záväznom znížení emisií skleníkových plynov pre členské štáty (2021 – 2030)
Otázky a odpovede k návrhu Komisie o začlenení odvetvia využívania pôdy do rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na rok 2030
Otázky a odpovede k európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu

Zverejnené 20. júl 2016