Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jesenný balík európskeho semestra: na ceste k hospodárskemu oživeniu

Jesenný balík európskeho semestra: na ceste k hospodárskemu oživeniu

Návrh rozpočtu Slovenska je podľa EK plne v súlade s pravidlami Paktu rastu na stability.

Slovensko je podľa hodnotenia rozpočtov Európskou komisiou aj tento rok medzi najlepšou päticou krajín, ktorých rozpočet je plne v súlade s pravidlami Paktu rastu na stability.
Okrem Slovenska sú takto hodnotené: Nemecko, Estónsko, Luxembursko a Holandsko.

Makroekonomické predpoklady rozpočtu považuje EK za realistické. Komisia takisto zastáva názor, že na Slovensku sa dosiahol určitý pokrok, pokiaľ ide o štrukturálnu časť fiškálnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných Radou v kontexte európskeho semestra 2016, a vyzýva orgány, aby dosiahli ďalší pokrok najmä v oblasti zlepšovania daňovej disciplíny.

V oblasti makroekonomických nerovnováh si situácia na Slovensku nevyžaduje hĺbkovú analýzu nerovnováh. Hĺbkové preskúmanie Komisia navrhla v prípade 13 krajín.

Dnes začína ďalší tzv. európsky semester (správa hospodárskych záležitostí na rok 2017). Európska komisa zverejnila balík dokumentov, ktoré prinášajú ďalšie usmernenia pre hospodárske a sociálne politiky členských štátov. Ich súčasťou je aj Ročný prieskum rastu a stanoviská k návrhom rozpočtov členských štátov eurozóny na rok 2017.

V Európe vznikajú nové pracovné miesta, klesá nezamestnanosť, investície rastú a HDP je v súčasnosti vyšší než pred krízou. Sú to dobre správy, je však potrebné ďalšie úsilie. Niektoré priaznivé podmienky, ktoré doteraz podporovali hospodárske oživenie, slabnú. Dôsledky krízy, a to najmä sociálne vplyvy, vysoká úroveň verejného aj súkromného zadlženia a podiel nesplácaných úverov, sú stále rozsiahle.

Komisia preto vyzýva členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie v súlade so zásadami tzv. účinného trojuholníka, t. j. podporovali investície, uskutočňovali štrukturálne reformy a zabezpečili zodpovednú fiškálnu politiku, a aby pritom kládli dôraz na sociálnu spravodlivosť a dosahovanie inkluzívnejšieho rastu.


Tlačová správa
Otázky a odpovede (v Aj)
Oznámenie o zámeroch fiškálnej politiky
Ročný prieskum rastu na rok 2017
Správa o mechanizme varovania na rok 2017
Odporúčanie pre eurozónu na rok 2017
Návrh spoločnej správy o zamestnanosti na rok 2017
Oznámenie o návrhoch rozpočtových plánov členských štátov eurozóny
Návrhy rozpočtových plánov, stanoviská Komisie a pracovné dokumenty útvarov Komisie
Posúdenie opatrení prijatých Portugalskom a Španielskom

Zverejnené 16. november 2016