Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci

Posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorú zriadila Európska komisia v januári 2016, predložila 14. novembra komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi odporúčania k postaveniu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca.

Pracovná skupina reagovala na rastúce obavy ohľadom vývoja v potravinovom reťazci, na záťaž kolísania cien a dlhotrvajúce obdobie nízkych cien. Vo svojej správe vyzýva aj na zavedenie nových pravidiel na úrovni EÚ, napríklad o niektorých nekalých obchodných praktikách. K ďalším odporúčaniam patrí zvýšenie transparentnosti trhu, posilnenie spolupráce medzi poľnohospodármi, uľahčovanie prístupu poľnohospodárov k finančným prostriedkom a lepšie využívanie nástrojov na riadenie rizík.

K správe eurokomisár Hogan uviedol: „Vzhľadom na ťažkosti v niektorých konkrétnych sektoroch je potrebné úlohu poľnohospodárov v potravinovom reťazci posilniť, aby sa zaručilo, že za svoje produkty dostanú spravodlivú odmenu. Posilnenie vplyvu a postavenia poľnohospodárov je pre mňa jednou z hlavných priorít. Správa osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy je veľmi vítaným príspevkom k diskusii o tom, ako tento cieľ dosiahnuť. Správu prioritne posúdime a jej odporúčania uprednostníme tak, aby sme zabezpečili vhodnú politickú reakciu. Komisia uznala dôležitosť tejto otázky už vo svojom pracovnom programe na rok 2017 a správa zohrá pri plnení tohto záväzku kľúčovú úlohu.“

Osobitnej skupine pre poľnohospodárske trhy predsedá bývalý holandský minister poľnohospodárstva a univerzitný profesor Cees Veerman. Funguje od januára 2016 v zložení 12 nezávislých expertov. Jej vytvorenie Európska komisia iniciovala vzhľadom na obavy súvisiace s vývojom v potravinovom reťazci, najmä s postavením výrobcov v tomto reťazci.

Téme postavenia farmára v potravinovom reťazci a boji proti nekalým obchodným praktikám bola počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ venovaná aj Rada ministrov EÚ v septembri. Práve posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci je spoločnou prioritou Európskej komisie a slovenského predsedníctva v oblasti poľnohospodárstva.


Tlačová správa
Viac informácií

Zverejnené 15. november 2016