Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Na Slovensku sa vďaka príspevku Európskej komisie obnoví najmenej 850 hektárov mokradí

Na Slovensku sa vďaka príspevku Európskej komisie obnoví najmenej 850 hektárov mokradí

V rámci investičného balíka, ktorý schválila Európska komisia vo výške 222,7 milióna EUR z rozpočtu EÚ na podporu udržateľnejšej a nízkouhlíkovej budúcnosti, sa na Slovensku podporí praktická ochrana prírody. Finančnú podporu slovenskému projektu Európska komisia schválila v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita, ktorý sa zameriava na vykonávanie smerníc o vtáctve a biotopoch.

„Ide o projekt Obnova mokradí a ochrana vtáctva v chránených vtáčích územiach na Hornej Orave, Poiplí a Senianskych rybníkoch. Naším cieľom je obnoviť a manažovať mokradné lokality a biotopy, na Senianskych rybníkoch ide o rybničnú sústavu a podmáčané lúky, na Poiplí je to inundácia ipla. Na Orave je to okolie Oravskej priehrady, niektoré rašeliniská. Cieľom je zlepšiť podmienky pre vodné vtáctvo, všetky vtáky sú výberové zo sústavy Natura 2000, čo sú územia, ktoré sú dôležité z pohľadu prežívania vtákov európskeho významu. V týchto troch územiach sme si preto vybrali najvzácnejšie vodné druhy vtákov. Pre ich ochranu budeme obnovovať vodný režim, zavodňovať močiare, mokrade, budeme stavať stavidlá, opravovať hrádze, prepájať riečne ramená, sprietočňovať ich. Budeme obnovovať a prehlbovať vysychajúce mokrade. V rámci projektu je dôležitou súčasťou aj obnova tradičného extenzívneho pasienkárstva na vlhkých lúkach, najmä na Senianskych rybníkoch, v chránenom vtáčom území, budeme zakladovať ekofarmu, kde budeme chovať hovädzí dobytok,“ uviedol koordinátor projektu Pavel Repel z občianskeho združenia Slovenská ornitologická spoločnosť. V rámci projektu sa obnoví najmenej 850 hektárov mokradí, oprave stavidiel a kanálov a opätovnému prepojeniu mŕtvych ramien, ako aj obnove ostrovov na hniezdenie a vytvoreniu plošín pre hniezda bocianov.

Príspevok Európskej komisie na tento projekt, ktorý by sa mal začať realizovať od mája budúceho roka, je takmer 1,8 milióna eur. „Boli sme už súčasťou viacerých projektov EÚ, program LIFE je jeden z najlepších finančných nástrojov na praktickú ochranu prírody. Momentálne realizujeme dva projekty – projekt ochrany bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v chránenom vtáčom území (CHVÚ) Medzibodrožie a druhý sa týka obnovy mokradí v CHVÚ žitavské močiare s názvom Integrovaná ochrana riečnych ekosystémov južného Slovenska,“ dodal Repel.

Projekty svedčia o trvalom záväzku Komisie k hlavnému balíku opatrení týkajúcemu sa obehového hospodárstva. Udeľuje sa značný počet zákaziek, ktoré majú členským štátom pomôcť pri prechode na intenzívnejšie obehové hospodárstvo. Príkladmi projektov uznaných v roku 2016 sú nové smetiarske vozidlá na vodíkovo-elektrický pohon v Belgicku, ktoré šetria energiu, technológie na zníženie zdravotných rizík súvisiacich s kalom v odpadovej vode, ktoré sa prvýkrát zaviedli v Taliansku, a projekt, ktorý by mal gréckym obciam, ako napríklad Olympii, pomôcť zvýšiť mieru recyklácie.

V oblasti ochrany klímy sa prostredníctvom investícií budú podporovať projekty na adaptáciu na zmenu klímy a zmierňovanie zmeny klímy a projekty súvisiace so správou a informovaním v oblasti klímy v celkovej výške 75,1 milióna EUR. Vybranými projektmi sa podporuje cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 40 %, ktorý prispieva k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy. K niekoľkým príkladom projektov z roku 2015 patrí obnova rašelinísk a skladovanie uhlíka v rašeliniskách v piatich členských štátoch EÚ (Estónsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva a Poľsko), demonštrácia výroby nízkouhlíkových výrobkov z cementu a betónu vo Francúzsku, zvyšovanie odolnosti vinohradov v Nemecku voči zmene klímy a vykonávanie adaptačných opatrení v mestských oblastiach na Cypre.

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 300 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách, pričom na tento účel sa zmobilizovalo 8,8 miliardy EUR, z toho 3,9 miliardy EUR na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet programu LIFE na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy „Životné prostredie“ a „Ochrana klímy“.


Tlačová správa
Viac o projekte na Slovensku
Program LIFE_príloha
Program LIFE
Kontaktné údaje na príslušné vnútroštátne orgány
Tlačová správa k investícii 122,7miliónov EUR do programu LIFE

Zverejnené 3. november 2016