Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako EÚ podporuje zamestnanosť mladých ľudí

Ako EÚ podporuje zamestnanosť mladých ľudí

Európska komisia zverejnila oznámenie o dopadoch opatrení v oblasti zvládania nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ.

V roku 2013 boli zavedené opatrenia Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Záruka pre mladých a ukazuje sa, že postupne prinášajú ovocie.

„Slovensko je dobrým príkladom využívania európskych prostriedkov na podporu zamestnanosti mladých. Aj vďaka týmto prostriedkom sa na Slovensku znížila nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov z 34% v roku 2013 na menej ako 20%. Mladí ľudia si zaslúžia pracovné príležitosti, ktoré im zabezpečia dobrú životnú úroveň. Európska podpora pomôže v najbližších rokoch desaťtisícom mladých ľudí získať buď kvalitnú ponuku zamestnania alebo ďalšie vzdelávanie či stáž, a to najneskôr do štyroch mesiacov po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Prostredníctvom Záruky pre mladých ľudí sa členské štáty zaviazali zabezpečiť všetkým mladým ľudom kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo po ukončení formálneho vzdelávania.
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (na úrovni EÚ vyčlenených 6,4 miliardy EUR) je hlavným programom financovania na úrovni EÚ, ktorý sa začal realizovať na účely postupného zavádzania Záruky pre mladých ľudí a s cieľom poskytnúť osobitnú podporu regiónom, v ktorých nezamestnanosť mladých presahuje 25 % (patrí sem aj Slovensko).

Všetky členské štáty zároveň na podporu zamestnanosti mladých ľudí využívajú prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Nezamestnanosť mladých ľudí naďalej trápi mnohé členské štáty, trendy sú však pozitívne. V porovnaní s rokom 2013 máme v EÚ o 1,4 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí a o 900 000 menej mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
Približne 9 miliónov mladých ľudí prijalo nejakú ponuku, pričom vo väčšine prípadov išlo o ponuky zamestnania.

V rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí má Slovensko k dispozícii 72, 175, 259 Eur, k tomu navyše sú prostriedky z Európskeho sociálneho fondu vo výške 122, 175, 259 Eur. Výsledkom Záruky pre mladých na Slovensku je 41.4% mladých ľudí, ktorí prijali ponuku do 4 mesiacov.
Do programov v rámci Iniciatívy je zapojených 5283 ľudí.

Jedným z príkladov opatrení podporovaných v rámci Iniciatívy je na Slovensku projekt Praxou k zamestnaniu, ktorého základom je osvojenie si odborných znalostí a zručností pomocou mentoringu.


Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Údaje o Slovensku.pdf (PDF, 130 kB)
Vyjadrenie Dušana Chreneka.m4a (M4A, 318 kB)

Zverejnené 4. október 2016