Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Balíček opatrení o porušení právnych predpisov

Balíček opatrení o porušení právnych predpisov

Dnes vyšiel najnovší balíček opatrení o porušení právnych predpisov (tzv. infringments).

Slovenska sa týka 5 prípadov v rôznych oblastiach.

Komunikačné siete, obsah a technológie
Prvé odôvodnené stanovisko prichádza v oblasti Jednotného digitálneho trhu, kedy EK nalieha na 19 členských štátov (vrátane SR) aby zaviedli predpisy, vďaka ktorým sa znížia náklady na zavedenie širokopásmového pripojenia.

Životné prostredie
Slovensko a Bulharsko sú vyzývané k tomu ,aby dodržiavali právne predpisy EÚ o ochrane vody pred znečistením dusičnanmi. V tejto oblasti začala EK voči Slovensku konanie už v novembri 2012. Hoci Slovensko už vyriešilo väčšinu problémov prijatím zákona o hnojivách, krajina musí ešte určiť dostatočný počet pásiem ohrozených dusičnanmi a zabezpečiť, aby bol akčný program pre dusičnany v súlade s právom EÚ. Bulharsko a Slovensko majú dva mesiace na to, aby informovali Komisiu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov; v opačnom prípade tieto prípady môžu byť postúpené Súdnemu dvoru EÚ.

Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov
Ďalšie odôvodnené stanovisko je z oblasti jednotného trhu a okrem Slovenska je zaslané aj Rakúsku, Holandsku, Rumunsku a Švédsku. EK formálne tieto krajiny žiada aby ukončili uplatňovanie bilaterálnych investičných zmlúv v rámci EÚ. Sú to vlastne zmluvy, v ktorých sú stanovené podmienky, za ktorých môžu štátni príslušníci a spoločnosti investovať súkromné investície z jedného štátu v inom štáte.

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Verejné obstarávanie: Európska komisia vyzýva Slovensko, aby správne vykonávalo ustanovenia smernice o opravných prostriedkoch tým, že ukončí opätovné hodnotenie ponúk. Postup verejného obstarávania na úrovni Únie týkajúci sa zákazky na obnovu železnice v hodnote 250 miliónov EUR sa začal v roku 2009, ale hodnotenie ponúk ešte stále nie je ukončené. Zámerom pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania je zabezpečiť, aby verejné obstarávanie bolo transparentné, efektívne a aby poskytlo všetkým hospodárskym subjektom spravodlivú šancu zapojiť sa do výzvy na predkladanie ponúk a získať zákazku. Platí to za predpokladu, že predložené ponuky sú vyhodnotené v rozumnom časovom rámci a prípadné rozhodnutia obstarávatelia efektívne vykonávajú. Nedokončením vyhodnotenia ponúk Slovensko porušilo článok 10 smernice o verejnom obstarávaní služieb vo verejnom záujme (smernica 2004/17/ES), pokiaľ ide o rovnosť zaobchádzania s uchádzačmi a zákaz diskriminácie uchádzačov. V nadväznosti na formálnu výzvu zaslanú slovenským orgánom v októbri 2014 Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil všetky rozhodnutia o udelení zákazky súvisiace s touto zákazkou a nariadil opätovné hodnotenie ponúk. Takmer dva roky po tomto rozhodnutí však slovenské orgány ešte stále nedokončili hodnotenie. Slovenské orgány nevykonaním a neuplatnením rozhodnutia Najvyššieho súdu porušili článok 2 ods. 8 smernice o opravných prostriedkoch (smernica Rady 92/13/EHS), pokiaľ ide o účinné vykonávanie hodnotenia rozhodujúcich orgánov. Slovenské orgány majú teraz dva mesiace na to, upovedomili Komisiu o opatreniach prijatých na nápravu situácie; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Slovenska na Súdny dvor EÚ.

Tlačová správa s popisom jednotlivých prípadov
Ako funguje proces infringementov, praktické vysvetlenie

Zverejnené 29. september 2016