Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vďaka prostriedkom z EÚ na Slovensku pribudnú nové čističky odpadových vôd

Vďaka prostriedkom z EÚ na Slovensku pribudnú nové čističky odpadových vôd

Tri slovenské čističky odpadových vôd dostanú prostriedky z Európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF). Spolu s projektom na vybudovanie novej kanalizačnej siete v Trenčianskom a Nitrianskom kraji Európska komisia vyčlení celkom 47 miliónov eur z Európskeho kohézneho fondu.

„Európska únia dlhodobo podporuje projekty, ktoré na Slovensku pomáhajú skvalitňovať prostredie v ktorom žijeme. Projekt vybudovania novej kanalizačnej siete v dvoch krajoch je ďalším príspevkom k zlepšovaniu kvality vody a tým aj života obyvateľov v týchto oblastiach. Prístup k čistej vode je jedným zo základných kritérií dobrej kvality života.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Projekt, ktorý sa začal v programovom období 2007-2013, má za cieľ zabezpečiť modernizáciu zberu odpadu a nakladania s odpadom v 7 aglomeráciách: v Topoľčanoch, Bošanoch, Solčanoch, Kovarciach, Partizánskom, vo Veľkých Uherciach a v Bánovciach nad Bebravou.

Projekt financuje 96,5 km novovybudovaných sietí a 49 čerpacích staníc. Do roku 2022 by malo byť vďaka nemu na nové siete pripojených viac ako 10 000 obyvateľov.

V programovom období 2014-2020 má Slovensko z prostriedkov EŠIF k dispozícii celkovo 15,3 miliárd eur, ktoré môže čerpať prostredníctvom deviatich národných Operačných programov. Táto čiastka predstavuje približne 2.830 eur na obyvateľa. Spolu s národným príspevkom vo výške 4,72 miliardy eur má tak Slovensko k dispozícii rozpočet vo výške 20 miliárd eur na investície v rôznych oblastiach od tvorby pracovných miest, podpory udržateľnej mobility, ochrany životného prostredia, až po výskum a inovácie.

Prostriedky z európskych fondov sú dlhodobo určené na podporu projektov, ktoré vo veľkej miere prispievajú k zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľov Slovenska. Čerpať z nich môžu rôzne subjekty a Európska komisia sa pribežne snaží prístup k týmto prostriedkom zjednodušovať. V minulom roku vznikla tzv. skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie, ktorej cieľom bolo hľadať spôsoby ako sa podniky môžu jednoduchšie dostať k prostriedkom z európskych fondov. Doteraz skupina vydala súbor odporúčaní v štyroch oblastiach:
- online postupy,
- jednoduchšie spôsoby úhrady výdavkov,
- ľahší prístup k financovaniu pre MSP,
- zvýšené využívanie finančných nástrojov.

Na konci roku 2016 sa skupina zameria na riešenie nadmernej regulácie (tzv. gold-plating), keď sa na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni príjemcom ukladajú dodatočné požiadavky.

Tlačová správa s popisom jednotlivých prípadov
Platforma otvorených údajov


Dokumenty na stiahnutie:
Kde všade nám EÚ môže pomôcť vďaka fondom?.pdf (PDF, 381 kB)
Vyjadrenie Dušana Chreneka.m4a (M4A, 192 kB)

Zverejnené 28. september 2016